Kommentaar AS Viisnurk 2002 6 kuu majandustulemustele

AS Viisnurk 2002. aasta II kvartali realiseerimise netokäive oli 94 mln krooni (6 mln eurot) ning puhaskasum 4,8 mln krooni (0,31 mln eurot). Eelmise aasta II kvartaliga võrreldes kasvas ettevõte käive 21,3%, puhaskasum vähenes ligikaudu poole võrra. Aruandeaasta esimesel poolaastal kokku teenis Viisnurk 175,8 mln krooni (11,2 mln eurot) käibe juures 3,7 mln krooni (0,24 mln eurot) kasumit. 2001. aasta tulemused olid - 143,6 mln krooni (9,2 mln eurot) käivet ja 18,5 mln krooni (1,18 mln eurot) kasumit. Viisnurga I poolaasta majandustulemustele avaldasid suurimat mõju liimpuiduvabriku kahjum ja tarbimise madalseis põhilistel eksportturgudel.

Ettevõtte majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

- Eelmisel aastal käivitunud liimpuiduvabrik teenis II kvartalis 12,1 mln kroonise (0,77 mln eurot) kogukäibe juures 2,5 mln krooni (0,16 mln eurot) kahjumit. Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas vabriku käive 13,2% ja kahjum vähenes ligikaudu 2 mln krooni (0,13 mln eurot) võrra. I poolaasta tulemused kokku olid vastavalt 22,7 mln krooni (1,45 mln eurot) käivet ja 7 mln krooni (0,45 mln eurot) kahjumit. Positiivsete majandustulemuste saavutamist takistasid liimpuiduvabrikus kvalifitseeritud tööjõu puudus ning   raskused Euroopa mööblitootmises, mis muutis keeruliseks sobivate suurtellimuste hankimise.

- Mööblivabriku käive oli 2002. aasta I poolaastal 88,9 mln krooni (5,68 mln eurot), kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16% (s.h. II kvartalis 11,6%). I poolaastal teenis vabrik majandustegevuse kasumit 12 mln krooni (0,77 mln eurot), mis on ligikaudu 10% vähem kui eelmisel aastal. Mööblivabriku majandustegevuse rentaablus oli II kvartalis 13,6%; paranedes võrreldes eelmise kvartaliga.

- Spordikaupade divisjoni netokäive oli I poolaastal 20,6 mln krooni (1,32 mln eurot), mis on 28,7% rohkem kui aasta tagasi. Divisjoni majandustegevuse tulemuseks kujunes 2,1 mln krooni (0,13 mln eurot) kahjumit. II kvartali jooksul sõlmis spordikaupade divisjon kõik olulisemad kokkulepped eeloleva talve suuskade ja hokikeppide müügiks. Toodetavate suusapaaride arv jääb lepete kohaselt ligikaudu eelmise aasta tasemele, samas langeb väheneva turumahu tingimustes müüdavate suuskade keskmine hind ligikaudu 10%. Toodetavate hokikeppide prognoositav kogus kasvab ca 40% võrreldes eelmise aastaga.

- Kiudplaadivabrik teenis I poolaastal 39,7 mln kroonise (2,54 mln eurot) käibe juures 9 mln krooni (0,58 mln eurot) kasumit. Eelmise aastaga võrreldes tõusis vabriku käive 5% ja kasum vähenes 27%. Võrreldes I kvartaliga vabriku rentaablus II kvartalis paranes, aga eelmisel aastal saavutatud tasemete saavutamist takistas lisaks sihtturgude madalseisule tootmissisendite hinnatõus (elektrienergia ja puiduhake).

AS Viisnurk jätkab kasumlikkuse kasvu tagamiseks kontsentreeritumat tegevust puidu vääristamise suunal eelkõige mööblitootmise alal.


KASUMIARUANNE

                                     t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                         II kvartal    II kvartal  II kvartal   II kvartal
                                            2002          2001        2002         2001
                                                                            
REALISEERIMISE NETOKÄIVE  93 997       77 509       6 007        4 954
                                                                            
Realiseeritud toodete          (78 939)      (58 312)     (5 045)      (3 727)
kulu
                                                                            
Brutokasum                         15 058         19 197          962        1 227
                                                                              
Turustuskulud                     (5 003)        (4 167)       (320)        (266)
                                                                            
Üldhalduskulud                    (2 497)        (2 218)       (160)        (142)
                                                                            
Muud äritulud                          262             233           17            15
                                                                            
Muud ärikulud                       (407)          (751)          (25)         (48)
                                                                            
Ärikasum                             7 413         12 294         474          786
                                                                            
Finantstulud                              7              288                           19
                                                                            
Finantskulud                       (2 580)       (2 637)       (165)        (169)
                                                                            
PERIOODI PUHASKASUM        4 840         9 945         309           636
                                                                            
Tava puhaskasum aktsia           1,08          2,21         0,07          0,14
kohta
Lahustatud puhaskasum           1,08          2,21         0,07          0,14
aktsia kohta


                                   t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                        6 kuud        6 kuud      6 kuud       6 kuud
                                          2002          2001        2002         2001
                                                                            
REALISEERIMISE NETOKÄIVE  175 787   143 647     11 235        9 181
                                                                            
Realiseeritud toodete      (151 873)     (108 429)     (9 706)      (6 930)
kulu
                                                                            
Brutokasum                      23 914        35 218       1 529        2 251
                                                                            
Turustuskulud                  (9 633)       (8 761)       (616)        (560)
                                                                            
Üldhalduskulud                 (4 993)       (4 925)       (319)        (315)
                                                                            
Muud äritulud                        513         1 168          33           75
                                                                            
Muud ärikulud                      (988)       (1 025)        (64)         (67)
                                                                             
Ärikasum                            8 813        21 675         563        1 384
                                                                            
Finantstulud                            34             316            3            21
                                                                            
Finantskulud                      (5 103)       (3 479)       (327)        (222)
                                                                            
PERIOODI PUHASKASUM       3 744        18 512         239        1 183
                                                                            
Tava puhaskasum aktsia          0,83            4,11        0,05         0,26
kohta
Lahustatud puhaskasum           0,83          4,11         0,05         0,26
aktsia kohtaBILANSS

                                   t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                    30.6.2002    31.12.2001   30.6.2002   31.12.2001
                                                                  
Raha ja pangakontod                 630          5 036           40           322
Nõuded ostjate vastu            54 458        52 496       3 480        3 355
Muud lühiajalised nõuded         1 960          2 215          125          142
Ettem. tul. per. kulud             5 653          5 449          361           348
Varud                                 91 540        74 576        5 851        4 765
Käibevara kokku                  154 241      139 772       9 857         8 932
                                                                  
Pikaajal. fin.invest.-d               1 436          1 436            92             92
Materiaalne põhivara            216 301      216 043      13 824       13 808
Immateriaalne põhivara              479             269            31             17
Põhivara kokku                   218 216      217 748      13 947       13 917
                                                                  
AKTIVA KOKKU                 372 457       357 520      23 804       22 849
                                                                  
                                                                  
Võlakohustused                  45 855         47 368        2 931         3 027
Ostjate ettemaksed                  80           1 216              5              78
Võlad hankijatele                44 034         36 793        2 814         2 351
Maksuvõlad                         6 710           5 639           429            360
Viitvõlad                            11 457          8 348           732            534
Lühiajal. kohust. kokku      108 136         99 364         6 911          6 350
                                                                  
Pikaajal. võlakohustused      97 900         95 479         6 257          6 102
Pikaajal. kohust. kokku        97 900         95 479        6 257           6 102
                                                                  
Aktsiakap. nimiväärtuses      44 991        44 991        2 875           2 875
Aazio                               11 332         11 332           724             724
Kohustuslik                         4 499           4 499          288             288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata        101 855         82 472        6 510          5 271
kasum
Aruandeaasta kasum            3 744         19 383           239         1 239
Omakapital kokku             166 421       162 677      10 636        10 397
                                                                  
PASSIVA KOKKU              372 457       357 520       23 804       22 849Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355