AS Viisnurk 2006. a. 12 kuu müügitulu oli 227,4 mln krooni/14,5 mln eurot (2005. a. samal perioodil 218,7 mln krooni/14 mln eurot) ning puhaskasum 12,8 mln krooni/817 tuhat eurot (2005. aastal 9,5 mln krooni/608 tuhat eurot). Viisnurga koguvarade maht oli detsembri lõpu seisuga 153,2 mln krooni (9,8 mln eurot). Sellest moodustasid ettevõtte kohustused kokku 81,4 mln krooni (5,2 mln eurot) ehk  53%.
Mööblidivisjoni käive oli 2006. a. 132,8 mln krooni/8,5 mln eurot (2005. a. 122,1 mln krooni/7,8 mln eurot) ja kasum 9,5 mln krooni/610 tuh eurot (2005. a. 4,8 mil krooni/308 tuh eurot).
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2006. a. 94,6 mln krooni/6,0 mln eurot (2005. a. 96,4 mln krooni/6,2 mln eurot) ja kasum 11,7 mln krooni/746 tuh eurot (2005. a. 13,9 mln krooni/889 tuh eurot).
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid summas 5,4 mln krooni/346 tuhat eurot, mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena ja finantskulusid 2,6 mln krooni/165 tuhat eurot.

IV kvartal 2006
Aruandeaasta IV kvartali müügitulu oli 66,8 mln krooni/4,3 mln eurot (2005. aastal 52,8 mln krooni/3,4 mln eurot) ja puhaskasum 4,4 mln krooni /281 tuhat eurot (2005. aastal 2,3 mln krooni/148 tuhat eurot).
Ettevõtte neljanda kvartali tulemused on võrreldes 2005. aasta neljanda kvartaliga paranenud nii mööblidivisjonis kui ka ehitusmaterjalide divisjonis.
Mööblidivisjoni käive oli 2006. aasta IV kvartalis 40,6 mln krooni/2,6 mln eurot (2005. aasta samas perioodis 32,5 mln krooni/2,1 mln eurot) ja kasum 3,3 mln krooni/209 tuh eurot (2005. aastal 342 tuh krooni/22 tuh eurot).
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2006. aasta IV kvartalis 26,2 mln krooni/1,7 mln eurot (2005. aasta samas perioodis 20,3 mln krooni/1,3 mln eurot) ja kasum 3,1 mln krooni/198 tuh eurot (2005. aastal 2,8 mln krooni/178 tuh eurot).
Vastavalt 04.12.2006 läbi viidud sõltumatu kinnisvarafirma hinnangule on kinnisvarainvesteeringutena kajastatud Pärnu linnas Niidu tänava ääres asuvate kinnistute hinnanguline turuväärtus seisuga 04.12.2006 110 130 000 krooni/7 038 590 eurot (hinnatud turuväärtus seisuga 31.12.2005 57 800 000 krooni/3 694 093 eurot), kusjuures nende bilansiline jääkväärtus seisuga 31.12.2006 oli 7 664 368 krooni/489 842 eurot ja ei ole aasta jooksul muutunud. Kinnisvarainvesteeringu hindamine ei mõjuta AS Viisnurk kasumit, kuna kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses.

Prognoos ja areng
Alates 26.02.2007. aastal on nõukogu poolt lõpetatud juhatuse liikme leping Toivo Kuldmäega ja valitud uus juhatus koosseisus Andres Kivistik (juhatuse esimees), Erik Piile ja Einar Pähkel. 27. veebruaril peetud nõukogu koosolekul valiti juhatuse esimeheks Andres Kivistik. Esialgselt kehtivad juhatuse esimehe volitused kuni 31.12.2007, mil nõukogu vastavalt kujunenud situatsioonile vaatab olukorra üle.
Neljandas kvartalis sõlmiti kinnisvara arenduse leping Pärnus Rääma tänaval asuva krundi osa suhtes.
Mööblidivisjoni jaekaubanduse arendamise strateegia kohaselt luuakse oma kaubamärgi Skano all tegutsev rahvusvaheline mööblisalongide jaekett naaberturgudel. 2007. aasta teises kvartalis on plaanis avada 3 mööblikauplust Leedus. Samuti tehakse ettevalmistusi sisenemaks Venemaa ja Ukraina turgudele. Jaekaubanduse üksuse loomisega sisenes AS Viisnurk mööbli ja sisustuskaupade jaemüügi ärivaldkonda, mida opereerib 1. septembril 2003. aastal registreeritud AS Viisnurga 100% osalusega äriühing OÜ Skano.
Mööblidivisjoni tootmisüksus on keskendunud puidust kodumööbli tootmisele. Divisjoni omatoodete kaubamärk on Skano.
Ehitusmaterjalide divisjonis suurendatakse Isotex-siseviimistlusplaatide kui kõrgema vääristusastmega ja marginaaliga toodete tootmismahtu uue tootmisliini rajamisega    rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks uutele turgudele. 2006. aasta neljandas kvartalis alustati Isotexi liinide jaoks vajaliku hoone renooveerimistöödega. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
Ehitusmaterjalide divisjonis toodetakse kahte tootekategooriat: pehmetest puitkiudplaatidest üldehitusplaate soojus- ja heliisolatsiooni otstarbeks ning siseviimistlusplaate siseruumide seinte ja lagede viimistluseks. Divisjoni toodete kaubamärkideks on Isoplaat (üldehitusplaadid) ja Isotex (siseviimistlusplaadid).
 
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 
(tuh EEK)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006
2005
2006
2005
Mööblidivisjon
132 823
122 105
9 540
4 817
Ehitusmaterjalide divisjon
94 581
96 443
11 674
13 910
Lõpetatud äritegevused
0
162
0
345
KOKKU
227 404
218 710
21 214
19 072
Jagamata kulud
 
 
(5 414)
(6 232)
ÄRIKASUM
 
 
15 800
12 840
Neto finantskulud
 
 
(2 575)
(3 322)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
13 225
9 518
Tulumaks
 
 
(438)
0
PUHASKASUM
 
 
12 787
9 518
 
(tuh EUR)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006
2005
2006
2005
Mööblidivisjon
8 489
7 804
610
308
Ehitusmaterjalide divisjon
6 045
6 164
746
889
Lõpetatud äritegevused
0
10
0
22
KOKKU
14 534
13 978
1 356
1 219
Jagamata kulud
 
 
(346)
(398)
ÄRIKASUM
 
 
1 010
821
Neto finantskulud
 
 
(165)
(213)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
845
608
Tulumaks
 
 
(28)
0
PUHASKASUM
 
 
817
608
 
Mööblidivisjon
Viisnurga mööblidivisjoni 12 kuu müügitulu oli 132,8 mln krooni (8,5 mln eurot) ning majandustulemus 9,5 mln krooni (610 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 10,7 mln krooni (685 tuhat eurot) ja kasum 4,7 mln krooni (302 tuhat eurot).
Mööblidivisjoni 12 kuu müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule ja võrrreldes 2005. aastaga on müük oluliselt kasvanud. Divisjon on aruandeperioodil suurendanud kõrgema marginaaliga kasepuidul baseeruva mööbli müügi osakaalu 91%-ni (2005: 79%). Männipuidust mööbli osakaal oli vastavalt 9% (2005: 21%) ning turunõudlus vastavas sektoris on kahanev.  Ettevõttel on kavas jätkuvalt kasemööbli osakaalu veelgi suurendada.
Mööblidivisjoni tooteportfellis laiendati IV kvartalis kõrgema rentaablusega mööblisarjade tootevalikut. Samas jätkati uute tootesarjade väljatöötamist nii omatoodete osas kui uutele allhanke klientidele. Uusi mööblisarju esitleti erinevatel turgudel IV kvartalist 2006 ja jätkatakse sellega ka 2007. aasta alguses. Nimetatud tegevustega luuakse täiendavad võimalused müügi kasvatamiseks olemasolevatel turgudel ja eeldused uutele turgudele sisenemiseks. Potentsiaalsetest turgudest näeb divisjon võimalusi müügi kasvatamiseks Inglismaal ning Ida- ja Kesk-Euroopas.
Mööblidivisjoni jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi. Käesoleva aasta 12 kuuga on jaemüük kasvanud 56% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning IV kvartalis oli kasv 68% võrreldes vastava perioodiga 2005. aastal.
 
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 12 kuu müügituluks 94,6 mln krooni (6,0 mln eurot) ja kasumiks 11,7 mln krooni (746 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 94,5 mln krooni (6,2 mln eurot) ja kasum 13,9 mln krooni (889 tuhat eurot). 12 kuu tulemust mõjutasid aasta alguse erakorralised ilmastikutingimused ja mais toimunud tulekahju. Need negatiivsed asjaolud avaldasid divisjoni tulemustele ühekordset mõju.
Divisjoni tootmismahud, müük ja kasumlikkus on alates III kvartali algusest kiiresti paranenud ning tehas töötab täisvõimsusel rahuldamaks suurenenud nõudlust. Täiendavalt on käivitatud aktiivne müük idaturul – Venemaal ja Ukrainas, samuti Lätis ja Leedus.
Üldehitusplaadid
Isoplaat-üldehitusplaatidest on tuuletõkkeplaadi nõudlus hüppeliselt kasvanud siseturul. Käesoleva aasta esimesse kvartalisse planeeritud otsemüügi alustamine Soomes, kui ühel põhiturul, on edu saavutanud kolmandas ja neljandas kvartalis kõigis tähtsamates müügikettides oma kaubamärgi all müües. Samuti on kasvanud põrandaplaatide müük, eelkõige naaberturgudel. Üldehitusplaatide müügist oli suurima osakaaluga tooterühmaks tuuletõkkeplaadid.
2006. aasta 12 kuuga on divisjon kasvatanud oma kaubamärgi Isoplaat all müüdavate toodete osakaalu 90%-le (2005: 64%) üldehitusplaatide müügist ning lisaks suurendanud otsemüügi osakaalu võrreldes vahendajate kaudu müüdava toodanguga. See võimaldab paremaid marginaale ja tõstab jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis.
2006. aastal aastal viis divisjon üldehitusplaadid uutele suure potentsiaaliga turgudele idasuunal - Venemaale ja Ukrainasse.

Siseviimistlusplaadid
Isotex-siseviimistlusplaatide müügimahud ja tulemuslikkus olid planeeritud tasemetel nii sise- kui välisturul. Kolmanda kvartali lõpus toodi turule uuenenud ja senisest laiem valik seinaplaate, mis aitab veelgi tugevdada oma juhtpositsioone turgudel ning loob paremad võimalused sisenemiseks uutele turgudele. Samas jätkati arendustöid uute laeplaatide turule toomiseks 2007. aastal. Siseviimistlusplaatide müügist moodustasid laeplaadid 73% ja seinaplaadid vastavalt 27%.
2006. aastaga on divisjon kasvatanud Isotex-siseviimistlusplaatide kui kõrgema vääristusastmega ja marginaaliga toodete osakaalu 37%-ni divisjoni müügist (2005: 35%). Siseviimistlusplaate toodetakse alates 1996. aastast ning neid müüakse 100% oma kaubamärgi Isotex all.
Koos üldehitusplaatidega on uutele idaturgudele viidud ka siseviimistlusplaadid, kus mõlemad tooterühmad omavad head perspektiivi. Suuremate mahtude aktiivsemat  pakkumist piirab olemasolev tootmisvõimsus.
 
Investeeringud
Mööblidivisjoni jaekaubanduse valdkonnas jätkati IV kvartalis tegevusi strateegia­kohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Jaeäri laienemine hõlmab endas kodumööblit ja sisutuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida-Euroopa turgudel.
Rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks Venemaa ja Ukraina turule, on AS Viisnurga nõukogu heaks kiitnud siseviimistlusplaatide tootmismahu suurendamise teise tootmisliini rajamise näol. Investeeringu eeldatav kogumaksumus on 10 mln krooni/639 tuh eurot ja liini planeeritud käivitamise aeg 2007. aasta III kvartali alguses. Uus liin võimaldab tõsta Isotex toodete mahtu 39%-lt 55%-ni ehitusmaterjalide divisjoni müügitulust. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.