Skano 2017_3Q_interim report.pdf 

KOKKUVÕTE

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:

 

Tütarettevõte                                       Asukoht                       Tegevusala

Skano Fibreboard OÜ                           Eesti                             Kiudplaatide tootmine ja müük

   Suomen Tuulileijona Oy                    Soome                         Kiudplaatide müük

Skano Furniture Factory OÜ                 Eesti                             Mööbli tootmine ja müük

   Skano Furniture OÜ                           Eesti                             Mööbli jaemüük

      SIA Skano                                      Läti                              Mööbli jaemüük

      UAB Skano LT                                 Leedu                           Mööbli jaemüük

 

2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.

Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat toote­kategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede sise­viimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal  ning Baltikum.

Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.

Seisuga 31.12.2017 töötas grupis 223 inimest (31.12.2016: 266 inimest).

 

Skano Group AS IV kvartali EBITDA (kasum enne intresse, makse, põhivara kulumit ja amortisatsiooni) oli 21 tuhat eurot, mille tulemusena 12 kuu EBITDA oli 974 tuhat eurot (6% müügitulust), mis on oluliselt suurem kui 2016. aasta 12 kuu EBITDA 117 tuhat eurot (1% müügitulust). 2017. aasta 12 kuu tulemustele avaldasid mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte müügist saadud ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot märtsikuus ja kinnisvara müügist saadud ühekordne kasum summas 142 tuhat eurot septembris.

2017. aasta IV kvartali puhaskahjum oli 243 tuhat eurot ja 12 kuu puhaskahjum 127 tuhat eurot (2016. aasta 12 kuuga puhaskahjum 1 045 tuhat eurot).

Skano Group AS’i 2017. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 3,78 mln eurot, 12 kuu müügitulu 16,36 mln eurot, mis on 7% vähem kui 2016. aasta samal perioodil.

Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta IV kvartalis 2,55 mln eurot. 2017. aasta 12 kuu müügitulu oli 11,84 mln eurot, mis on 3% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. Kui välja arvata Soome (vähenenud nõudlus kiudplaadi järele) ja Suurbritannia (kahjumliku lepingu lõpetamine ühe suurkliendiga), oli kiudplaadi müük 2017. aasta 12 kuuga 19% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurim müügi kasv toimus Lõuna Aafrikasse, Portugali ja Rootsi. 2017. aasta 12 kuu kiudplaadi äriüksuse EBITDA oli 0,91 mln eurot (2016. aasta 12 kuu EBITDA 0,53 mln eurot).

Mööbli tootmise ja hulgimüügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta IV kvartalis oli 0,99 mln eurot ning 2017. aasta 12 kuu müügitulu kokku oli 3,58 mln eurot, mis on 15% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Venemaa möödus Soomest ning on nüüd meie suurim hulgimüügi turg - müügikäibe kasv 2017-l aastal 4% võrreldes aastaga 2016. Soomes kahanes meie ainsa ostja müügikäive 32% võrra, kuid sellele vaatamata lubavad aasta jooksul tehtud märkimisväärsed ümberkorraldused stabiilsemat tulemust aastaks 2018. Mööbli tootmise ja müügi äriüksuse 2017. aasta 12 kuu EBITDA oli negatiivne 57 tuhat eurot (2016. aasta 12 kuud: negatiivne 448 tuhat eurot).

Skano jaemüügi käive oli 2017. aasta IV kvartalis 0,48 mln eurot ning müügikäive 2017. aasta 12 kuuga kokku 1.93 mln eurot. Täna opereerivate Baltikumi kaupluste (ilma Ukraina ärita, mis müüdi 2017. aasta I kvartalis ja 2016. aastal suletud Tallinna kolmanda poeta) müük näitas 2017. aasta 12 kuuga 11%-list kasvu võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. 2017. aasta 12 kuu EBITDA oli 118 tuhat eurot (2016 12 kuud: negatiivne 140 tuhat eurot).

Kokku mööbli hulgi- ja jaemüügi EBITDA 2017. aasta 12 kuuga oli positiivne summas 60 tuhat eurot (2016. aasta 12 kuud: negatiivne 588 tuhat eurot).

Finantsseisundi aruanne

Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2017 seisuga 10,9 mln eurot (31.12.2016: 12,0 mln eurot). Kohustused moodustasid 31.12.2017 seisuga 7,2 mln eurot (31.12.2016: 8,1 mln eurot), sealhulgas pangalaenud (ka. arvelduskrediit ja faktooring) 4,6 mln eurot.

Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 31.12.2017 1,2 mln eurot (31.12.2016: 1,0 mln eurot). Varud on seisuga 31.12.2017 2,3 mln eurot (31.12.2016: 2,8 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2017 oli 7,3 mln eurot (31.12.2016: 8,1 mln eurot).

VÄLJAVAATED TULEVIKUKS

Üldine nõudlus kiudplaadi järele on jätkuvalt suur, mida näitab ka 19%-line müügi kasv müües klientidele 32 riiki (välja arvatud Soome ja Suurbritannia).

Skano mööbli jaemüügi hea tulemus katab hulgimüügi vähenemise ning mööbli äri kokku näitab positiivset EBITDA tulemust. Oleme jätkuvalt positiivsed mööbliäri osas tervikuna, kuna hulgimüügi väljavaated Soomes viitavad paranemisele möödunud aastaga võrreldes.

 

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

 

tuh EUR

% käibest

 

2017

2016

2017

2016

Kiudplaadi tootmine ja müük

11 836

12 170

72%

70%

Mööbli tootmine ja müük

3 579

4 235

22%

24%

Mööbli jaemüük Baltikum

1 868

1 692

11%

10%

Mööbli jaemüük Baltikum (suletud)

-

233

-

1%

Mööbli jaemüük Ukraina

64

278

0%

2%

Grupi tehingud

(990)

(1 106)

(6%)

(6%)

KOKKU

16 357

17 502

100%

   100%

 

 

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES:

tuh EUR

2017

2016

EBITDA ärisegmentide lõikes:

 

 

Kiudplaadi tootmine ja müük

912

533

Mööbli tootmine

(57)

(448)

Mööbli jaemüük Baltikum

67

(83)

Mööbli jaemüük Ukraina

51

(57)

Grupi tehingud

-

172

KOKKU EBITDA

974

117

Kulum

(825)

(848)

KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM

149

(731)

Neto finantskulud

(275)

(309)

Tulumaksukulu

 -

(5)

PUHASKASUM/-KAHJUM

(127)

(1 045)

 

Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad.

Mööbli tootmise ja müügi kasumlikkus paranes oluliselt aastal 2017, seda allüksuse kulustruktuuri põhjalikust läbivaatamisest tulenevalt.

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Skano Fibreboard müügitulu oli aastal 2017 11,836 mln eurot, mis on 3% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Samas saavutati oluliselt suurem EBITDA 2017. aasta 12 kuuga, mis kasvas 533-lt tuhandelt eurolt 913-le tuhandele eurole.

Tugevat müügikasvu näitasid Lõuna Aafrika Vabariik, Portugal ja Rootsi, samas kui suurim langus oli müügis Soome ja Suurbritanniasse..

 

KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR 

% käibest 

 

2017

2016

2017

2016

Euroopa Liidu riigid

8 700

9 822

74%

81%

Venemaa

1 631

1 527

14%

13%

Aafrika riigid

679

288

6%

2%

Lähis-Ida riigid

260

197

2%

2%

Aasia riigid

241

39

2%

0%

Teised riigid

325

297

3%

2%

KOKKU

11 836

12 170

100%

100%

 

MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

MÖÖBLI TOOTMINE

Müük on vähenenud 3,58 mln euroni 2017. aasta 12 kuuga võrrelduna 4,24 mln euroga 2016. aasta 12 kuuga. Sellele vaatamata on meie suurim turg, Venemaa, kasvatanud müügikäivet 4% 2016nda aastaga võrreldes. Seevastu meie ainsa kliendi müügikäive Soomes vähenes 32%. Müük jaemüügi äriüksusele suurendas oma osatähtsust kogu grupi müügis ning edaspidine fookus jaekaubanduse tegevustele peaks jätkuma, et tagada suuremat müügi stabiilsust.

 

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

%  käibest

 

2017

2016

2017

2016

Venemaa

1 406

1 349

39%

32%

Soome

995

1 463

28%

35%

Müük grupi jaekaubandusele

900

1 007

25%

24%

Teised riigid

278

416

8%

10%

KOKKU

3 579

4 235

100%

100%

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi käive oli 2017-l aastal 1,93 mln eurot, mis on 12% madalam möödunud aasta sama perioodiga võrreldes. Seevastu Baltikumis tegutseva kuue poe müügikäive kasvas 11% aastal 2017 võrreldes aastaga 2016.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

%  käibest

Kaupluste arv

 

2017

2016

2017

2016

31.12.2017

31.12.2016

Eesti*

1 266

1 089

71%

49%

4

4

Läti

356

363

15%

16%

1

1

Leedu

246

231

11%

10%

1

1

Ukraina**

64

278

3%

13%

-

3

Eesti (suletud kauplused)

-

233

0%

11%

-

1

Teised riigid

-

8

0%

0%

-

-

KOKKU

1 932

2 202

100%

100%

6

10

 

*Tegutsevad kauplused

**Äritegevus Ukrainas müüdi märtsis 2017

 

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne

IV kv 2017

IV kv 2016

Müügitulu

3 785

3 873

EBITDA

21

(102)

EBITDA rentaablus

1%

-3%

Ärikasum

(179)

(307)

Ärirentaablus

-5%

-8%

Puhaskasum

(243)

(378)

Puhasrentaablus

-6%

-10%

 

 

 

Kasumiaruanne

2017

2016

Müügitulu

16 357

17 502

EBITDA

980

117

EBITDA rentaablus

6%

1%

Ärikasum

149

(730)

Ärirentaablus

1%

-4%

Puhaskasum

(127)

(1 045)

Puhasrentaablus

-1%

-6%

 

 

 

Bilanss

31.12.2017

31.12.2016

Koguvarad

10 937

11 964

Koguvarade puhasrentaablus

-1%

-9%

Omakapital

3 753

3 957

Omakapitali puhasrentaablus

-3%

-26%

Võlakordaja

66%

67%

 

 

 

Aktsia

31.12.2017

31.12.2016

Aktsia sulgemishind (EUR)

0,608

0,46

Puhaskasum aktsia kohta (EUR)

(0,03)

(0,23)

Hind-tulu (PE) suhtarv

(21,55)

(1,98)

Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)

0,83

0,88

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe

0,73

0,52

Turukapitalisatsioon

2 735

2 070

 

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR

31.12.2017

31.12.2016

Raha ja raha ekvivalendid

74

184

Nõuded ja ettemaksed (lisa 1)

1 215

965

Varud (lisa 2)

2 335

2 760

Käibevara kokku

624

3 909

 

 

 

Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3)

170

405

Muud aktsiad ja väärtpaberid

189

-

Materiaalne põhivara (lisa 4)

908

7 584

Immateriaalne põhivara (lisa 5)

47

66

Põhivara kokku

7 313

8 055

 

 

 

AKTIVA (vara) KOKKU

10 937

11 964

 

 

 

Võlakohustused (lisa 6)

593

1 176

Võlad ja ettemaksed (lisa 7)

956

2 497

Lühiajalised eraldised (lisa 8)

13

15

Lühiajalised kohustused kokku

2 562

3 688

 

 

 

Pikaajalised võlakohustused (lisa 6)

4 422

4 163

Pikaajalised eraldised (lisa 8)

200

213

Pikaajalised kohustused kokku

4 622

4 376

 

 

 

Kohustused kokku

7 184

8 064

 

 

 

Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9)

2 699

2 699

Ülekurss

364

364

Kohustuslik reservkapital

288

288

Muud reservid

9

2

Ümberhindluse kursivahed

-

40

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

520

1 552

Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10)

(127)

(1 045)

Omakapital kokku

3 753

3 900

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

 

 

KOKKU

10 937

11 964

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR

IV kv 2017

IV kv 2016

2017

2016

 

 

 

 

 

Müügitulu (lisa 11)

3 785

3 873

16 357

17 502

 

 

 

 

 

Müüdud toodangu kulu

(3 319)

(3 350)

(13 419)

(14 425)

 

 

 

 

 

Brutokasum

466

522

2 938

3 077

 

 

 

 

 

Turustuskulud

(467)

(589)

(2 040)

(2 939)

Üldhalduskulud

(172)

(136)

(703)

(595)

Muud äritulud                                    

17

27

255

98

Muud ärikulud                                    

(23)

(131)

(301)

(371)

 

 

 

 

 

Ärikasum (-kahjum) (lisa 11)

(179)

(307)

149

(730)

Neto finantskulu                                  

(64)

(69)

(275)

(309)

 

 

 

 

 

Kasum (kahjum) enne tulumaksu

(243)

(376)

(127)

(1 039)

Tulumaksukulu

-

(2)

-

(6)

 

 

 

 

 

PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM)

(243)

(378)

(127)

(1 045)

 

 

 

 

 

Muu koondkasum:

 

 

 

 

Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel

-

23

-

33

 

 

 

 

 

PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM)

(243)

(355)

(127)

(1 012)

 

Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,05)

(0,08)

(0,03)

(0,23)

Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,05)

(0,08)

(0,03)

(0,23)

 

2018. aasta esimese kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 22 2018. aastal (30.-31. mai 2018)

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+372 569 90 988

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THE 3rd QUARTER 2017 IN SHORT

Skano Group is engaged in the manufacture and distribution of building materials and furniture as well as retail trade of furniture and furnishings. Skano Group is a holding company consisting of the following companies, all 100% owned:

 

Subsidiary                                            Location           Activity                                    

Skano Fibreboard OÜ                           Estonia                        Production and Distribution

   Suomen Tuulileijona OY                    Finland             Distribution

 

Skano Furniture Factory OÜ                 Estonia                        Production and Distribution

   Skano Furniture OÜ                           Estonia                        Retail  

      SIA Skano                                      Latvia               Retail

      UAB Skano LT                                 Lithuania          Retail

 

Skano Group sold its Ukrainian retail subsidiary TOV Skano Ukraine in March 2017.  

Skano Fibreboard OÜ produces and distributes softboard products for use in many different applications, the main category being within construction (insulation, soundproofing, and interior finishing panels for walls and ceilings). Suomen Tuulileijona OY is the distributor of Skano’s fibreboard products in Finland.

Skano Furniture Factory OÜ produces original, premium price level home furniture made of timber. Skano Furniture OÜ consists of a furniture retail store chain operating in Estonia, Latvia, Lithuania and Ukraine (the Ukrainian retail chain was sold in March 2017).

The principal markets of the company are all Nordic countries, Russia, South Africa, Portugal and the Baltics.

The shares of Skano Group AS are listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.

As at 31 December 2017 the Group employed 223 people (31 December 2016: 266 people).

Skano Group recorded EBITDA of € 21 thousand for 4Q 2017, which resulted in EBITDA for full year 2017 being € 974 thousand (which equates to 6% of sales), which compares favourably with 2016 where EBITDA for 12 months was € 117 thousand (1% of sales). It should be noted that 2017 results were influenced by one-off gains of 48 thousand euros due to the disposal of Skano’s Ukrainian retail subsidiary in March and 142 thousand euros from property sale in September.

Net loss for 4Q 2017 was € 243 thousand and for 12 months 2017 was € 127 thousand (12M 2016: loss of € 1 045 thousand).  

Consolidated net sales for 4Q 2017 were € 3.78 million, making net sales 12 months 2017 of € 16.36 million, being a 7% decrease compared to the same period in 2016.

Fibreboard sales in 4Q 2017 were € 2.55 million, and total sales for 12 months 2017 were € 11.84 million, which is 3% less than same period in 2016. Excluding sales to Finland (subdued demand for fibreboards) and UK (cancelling of contract with one large loss-making customer), Fibreboard sales for 12 months 2017 increased by 19% compared to same period last year. Strongest sales growth came from sales to South Africa, Portugal and Sweden. EBITDA for Fibreboard full year 2017 was € 0.91 million (in 2016 EBITDA was € 0.53 million). 

Furniture wholesale sales in 4Q 2017 were € 0.99 million, and total sales for full year 2017 were € 3.58 million, which is 15% down on same period last year. Russia overtook Finland to become our largest wholesale market, and increased sales with 4% from 2016 to 2017. In Finland our sole importer recorded sales drop of 32%, however substantial restructuring during the year bode well for more stable performance in year 2018. EBITDA for furniture wholesale for full year 2017 was negative € 57 thousand (2016 EBITDA was negative € 448 thousand).

Furniture retail sales in fourth quarter 2017 were € 0.48 million, and total sales for twelve months 2017 were € 1.93 million. When excluding the discontinued shop operations in Ukraine and the closure in 2016 of the third Tallinn shop, sales of our existing six shops in the Baltics showed sales growth of 11% in 2017 compared to 2016. EBITDA for furniture retail for full year 2017 was € 118 thousand (2016 EBITDA was negative € 140 thousand).

Total Furniture operations of Skano (wholesale and retail) EBITDA for 2017 were therefore positive € 60 thousand (2016 result was EBITDA negative of € 588 thousand).

Balance Sheet

As of 31.12.2017 the total assets of Skano Group AS were € 10.9 million (31.12.2016: € 12.0 million). The liabilities of the company as of 31.12.2017 were € 7.2 million (31.12.2016: € 8.1 million), of which Skano has bank loans of € 4.6 million.

Receivables and prepayments amounted to € 1.2 million (31.12.2016: € 1.0 million). Inventories were € 2.3 million as of 31.12.2017 (31.12.2016: € 2.8 million). Property, plant and intangibles were € 7.3 million as of 31.12.2017 (€ 8.1 million as of 31.12.2016).

 

Outlook

The overall global demand for Fibreboard remains strong, as we can see from our overall 19% sales growth in selling to customers located in 32 countries (excluding sales to Finland and UK). 

The good performance of Skano’s own retail furniture operations has made up for wholesale sales decline, thus enabling Skano to record a positive EBITDA result for our total furniture activities. We remain bullish on the outlook for our own furniture chain, while our wholesale sales outlook to Finland has improved compared to last year.

DIVISIONAL REVIEW:

NET SALES BY BUSINESS SEGMENTS

 

th EUR

% of net sales

 

2017

2016

2017

2016

Fibreboards production and sales

11,836

12,170

72%

70%

Furniture production and sales

3,579

4,235

22%

24%

Furniture retail Baltics: todays shops

1,868

1,692

11%

10%

Furniture retail Baltics: closed shops

-

233

0%

1%

Furniture retail Ukraine: closed shops

64

278

0%

2%

Group transactions

(990)

(1,106)

-6%

-6%

TOTAL

16,357

17,502

100%

100%

 

PROFIT BY BUSINESS SEGMENTS

th EUR

2017

2016

EBITDA by business units:

 

 

Fibreboards production and sales

912

533

Furniture production and sales

(57)

(448)

Furniture retail Baltics

67

(83)

Furniture retail Ukraine

51

(57)

Group transactions

-

172

TOTAL EBITDA

974

117

Depreciation

(825)

(848)

TOTAL OPERATING PROFIT/ LOSS

149

(731)

Net financial costs

(275)

(309)

Income tax

 -

(5)

NET PROFIT/ LOSS

(127)

(1,045)

 

Fibreboard profit was helped by further production concentration to thicker boards, which are more profitable for Skano.

Furniture profitability was much improved in 2017 due to extensive streamlining of this unit’s cost structure.

FIBREBOARDS production and sales

The total sales of fibreboards for 2017 were € 11.836 million, which are 3% down from year 2016 sales level. We recorded good increase in operating earnings before depreciation, amortisation and interest (ie EBITDA), up from € 533 thousand in 2016 to € 913 thousand in 2017.

Strong sales growth was recorded in South Africa, Portugal and Sweden while largest sales decline was recorded in Finland (weak demand) and Great Britain (cancelling of one large loss-making customer). 

FIBREBOARD SALES BY GEOGRAPHICAL SEGMENTS

 

th EUR

% of net sales 

 

2017

2016

2017

2016

European Union

8,700

9,822

74%

81%

Russia

1,631

1,527

14%

13%

Africa

679

288

6%

2%

Middle East

260

197

2%

2%

Asia

241

39

2%

0%

Other

325

297

3%

2%

TOTAL

11,836

12,170

100%

100%

 

FURNITURE production and sales

FURNITURE PRODUCTION

Sales dropped to € 3.58 million in 2017, down from € 4.24 million in 2016. However, our largest market Russia experienced sales growth of 4% up from year 2016, while our sole importer in Finland recorded sales decline of 32%. Sales to Skano retail units increased its share of total furniture sales within the Group, and further focus on retail activities should continue to provide more sales stability. 

 

FURNITURE WHOLESALE SALES BY COUNTRIES

 

th EUR

% of net sales

 

2017

2016

2017

2016

Russia

1,406

1,349

39%

32%

Finland

995

1,463

28%

35%

Skano Retail

900

1,007

25%

24%

Other countries

278

416

8%

10%

TOTAL

3,579

4,235

100%

100%

 

FURNITURE RETAIL SALES

Skano group retail business recorded sales of € 1.93 million in 2017, which is 12% decline from year 2016. However, the 6 ongoing shops in the Baltics increased sales in 2017 with 11% up from 2016.

RETAIL SALES BY COUNTRIES

 

th EUR

% of net sales

Number of stores 

 

2017

2016

2017

2016

31.12.2017

31.12.2016

Estonia*

1,266

1,089

71%

49%

4

4

Latvia

356

363

15%

16%

1

1

Lithuania

246

231

11%

10%

1

1

Ukraine**

64

278

3%

13%

-

3

Estonia (closed shop)

-

233

0%

11%

-

1

Other countries

-

8

0%

0%

-

-

TOTAL

1,932

2,202

100%

100%

6

10

 

* Ongoing shops

** Ukraine business was sold in March 2017

FINANCIAL HIGHLIGHTS

 

th EUR

4Q 2017

4Q 2016

Income statement

 

 

Revenue

3,785

3,873

EBITDA

21

(102)

EBITDA margin

1%

-3%

Operating profit

(179)

(307)

Operating margin

-5%

-8%

Net profit

(243)

(378)

Net margin

-6%

-10%

 

 

 

Income statement

2017

2016

Revenue

16,357

17,502

EBITDA

980

117

EBITDA margin

6%

1%

Operating profit

149

(730)

Operating margin

1%

-4%

Net profit

(127)

(1,045)

Net margin

-1%

-6%

 

 

 

Balance sheet

31.12.2017

31.12.2016

Total assets

10,937

11,964

Return on assets

-1%

-9%

Equity

3,753

3,957

Return on equity

-3%

-26%

Debt-to-equity ratio

66%

67%

 

 

 

Share

31.12.2017

31.12.2016

Closing price

0,608

0,46

Earnings per share

(0,03)

(0,23)

Price-earnings ratio

(21,55)

(1,98)

Book value of a share

0,83

0,88

Market to book ratio

0,73

0,52

Market capitalization

2,735

2,070

 

EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

EBITDA margin = EBITDA / Revenue

Operating margin = Operating profit / Revenue

Net margin = Net profit / Revenue

Return on assets = Net profit / Total assets

Return on equity = Net profit / Equity

Debt-to-equity ratio = Liabilities / Total assets

Earnings per share = Net profit / Total shares

Price-earnings ratio = Closing price / Earnings per share

Book value of a share = Equity / Total shares

Market to book ratio = Closing price / Book value of a share

Market capitalization = Closing price * Total shares

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

th EUR

31.12.2017

31.12.2016

 

 

 

Cash and bank accounts

74

184

Receivables and prepayments (Note 1)

1,215

965

Inventories (Note 2)

2,335

2,760

Total current assets

3,624

3,909

 

 

 

Investment property (Note 3)

170

405

Other shares and issues

189

-

Tangible fixed assets (Note 4)

6,908

7,584

Intangible fixed assets (Note 5)

47

66

Total fixed assets

7,313

8,055

 

 

 

TOTAL ASSETS

10,937

11,964

 

 

 

 

 

 

Debt obligations (Note 6)

593

1,176

Payables and prepayments (Note 7)

1,956

2,497

Short-term provisions (Note 8)

13

15

Total current liabilities

2,562

3,688

 

 

 

Non-current debt obligations (Note 6)

4,422

4,163

Non-current provisions (Note 8)

200

213

Total non-current liabilities

4,622

4,376

 

 

 

Total liabilities

7,184

8,064

 

 

 

Share capital at nominal value (Note 9)

2,699

2,699

Share premium

364

364

Statutory capital reserve

288

288

Other reserves

9

2

Currency translation reserve

-

40

Retained earnings

520

1,552

Net profit (loss) for the period (Note 10)

(127)

(1,045)

Total equity

3,753

3,900

 

 

 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

10,937

11,964

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

th EUR

4Q 2017

4Q 2016

2017

2016

 

 

 

 

 

SALES (Note 11)

3,785

3,873

16,357

17,502

 

 

 

 

 

Cost of production sold

(3,319)

(3,350)

(13,419)

(14,425)

 

 

 

 

 

Gross profit

466

522

2,938

3,077

 

 

 

 

 

Marketing expenses

(467)

(589)

(2,040)

(2,939)

General administrative expenses

(172)

(136)

(703)

(595)

Other income

17

27

255

98

Other expenses

(23)

(131)

(301)

(371)

 

 

 

 

 

Operating profit (loss) (Note 11)

(179)

(307)

149

(730)

Financial income and financial expenses

(64)

(69)

(275)

(309)

 

 

 

 

 

Profit (loss) before taxes

(243)

(376)

(127)

(1,039)

Prepaid income tax

-

(2)

-

(6)

 

 

 

 

 

NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD

(243)

(378)

(127)

(1,045)

 

 

 

 

 

Basic earnings per share (Note 10)

(0.05)

(0.08)

(0.03)

(0.23)

Diluted earnings per share (Note 10)

(0.05)

(0.08)

(0.03)

(0.23)

 

 

 

 

 

Other comprehensive income:

 

 

 

 

Currency translation differences

-

23

-

33

 

 

 

 

 

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

(243)

 

(355)

(127)

 

(1,012)

 

The planned time of publishing of interim report of the first quarter of 2018 is week 2 in 2018 (30-31th of May 2018).

Torfinn Losvik

Member of the Management Board

+372 569 90 988

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.