tuhandetes kroonides/eurodes                              EEK                   EUR
                                                                2001      2000       2001      2000

ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu                              19 383    31 628      1 239      2 021
Täpsustamised:
Perioodi akumuleeritud kulum                     22 599     12 510      1 444        800
Kasum aktsiate müügist                                   18        (369)           1         (24)
Kasum pikaajal. fin.invest.-lt                                         (829)                      (53)
Kasum/kahjum põhivara müügist                      188         478           12          31
Intressikulu                                                8 820      2 915         564        186
Tegevuskasum enne käibekap. muutu          50 179    47 162      3 207      3 014
Käibevara muutus                                      (6 116)  (39 567)      (391)    (2 529)
Lühiajaliste kohustuste muutus                    (6 312)   22 258       (403)      1 423
Põhitegevuse genereeritud raha                  37 751    29 853      2 413      1 908
Intessimaksed                                           (8 753)    (4 310)      (559)      (275)

ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE                        28 998      25 543     1 853      1 632

INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine                                  (40 654) (118 701)   (2 598)   (7 586)
Põhivara müük                                              541          799          35          51
Väärtpaberite soetamine                               (764)       (902)        (49)       (58)
Väärtpaberite müük                                       746       1 532          48          98

KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS   (40 131) (117 272)   (2 565)   (7 495)

FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine                                           5 000     74 499         320      4 761
Võlakirjade emiteerimine                                           31 293                     2 000
Laenude tagasimaksmine                            (6 360)   (18 650)      (406)    (1 192)
Kapitalirendi maksed                                   (1 139)    (1 223)        (73)        (78)
Arvelduskrediidi jäägi muutumine                 13 760       7 772         879         497

KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS  11 261      93 691         720      5 988

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                            128        1 962            8         125
RAHA ALGJÄÄK                                         4 908        2 946         314         188
RAHA LÕPPJÄÄK                                       5 036        4 908         322         314Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355