Kommentaar AS Viisnurk 2002 I kvartali majandustulemustele

AS Viisnurk 2002. aasta I kvartali realiseerimise netokäive oli 81,8 mln krooni (5,2 mln eurot) ning majandustegevuse puhastulemuseks oli 1,1 mln krooni kahjumit (70 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ettevõtte käive 24%. Eelmise aasta I kvartalis teenis Viisnurk 8,6 mln krooni kasumit (548 tuhat eurot). Võrreldavate kvartalite majandustulemuste suure erinevuse põhjuseks on eelkõige liimpuiduvabrik, mis andis koos finantskuludega käesoleva aasta I kvartalis 6,2 mln krooni kahjumit (0,4 mln eurot). 2001. aasta I kvartalis vabrik tulemusüksusena veel ei tegutsenud. Viisnurga esimeses kvartalis teenitud kahjum on eelarve  kohane ning ei too kaasa ettevõtte aastaeesmärkide korrigeerimist.

Põhitegevuste ülevaade

- Mööblivabriku käive oli I kvartalis 42,1 mln krooni (2,7 mln eurot), kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21%. Mööblivabriku käive tõusis eeskätt allhankemööbli osas, mis moodustas kvartali käibest 43% (2001. aasta I kvartalis 39%). Madalama rentaablusega allhankemööbli osakaalu tõus ja nomenklatuuri muutused vastavas grupis on kasvava käibe juures vähendanud vabriku majandustegevuse kasumit. Mööblivabriku majandustegevuse kasum oli I kvartalis 5,6 mln krooni (361 tuhat eurot), mis on 0,4 mln krooni (25 tuhat eurot) väiksem kui aasta tagasi. Rentaabluse tõstmiseks pööratakse vabrikus käesoleval aastal erilist tähelepanu materjalikasutuse efektiivistamisele ning materjalide hankebaasi laiendamisele.

- Spordikaupade divisjoni netokäive oli I kvartalis 8,7 mln krooni (553 tuhat eurot). 2001. aasta I kvartalis oli käive 4,6 mln krooni (296 tuhat eurot). Divisjoni majandustegevuse tulemuseks oli 2,6 mln krooni (166 tuhat eurot) kahjumit. Kahjumi põhjuseks on traditsiooniliselt talispordikaupade väike müük aasta alguses ning tagasihoidlik tootmismaht kuna järgmise hooaja tellimused selguvad reeglina I kvartali lõpus ja II kvartali alguses. Hetkeseisuga on turusitatsioon selline, et nii suuskade kui hokikeppide prognoositav 2002. aasta tootmismaht tuleb suurem kui see oli 2001. aastal.

- Liimpuiduvabriku kogukäive oli I kvartalis 10,7 mln krooni (681 tuhat eurot), millest käive ettevõttest välja moodustas 40% ehk 4,2 mln krooni (271 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on vabriku käive kasvanud ligikaudu kolmandiku võrra. Liimpuiduvabriku majandustegevuse kahjumiks kujunes I kvartalis 4,5 mln krooni (285 tuhat eurot). Võrreldes eelmise kvartaliga on vabriku tulemuslikkus selgelt paranenud kuid jääb eelarvestatud majandustegevuse tulemusele ligi miljoni krooniga alla. Eelarve mittetäitmise põhjuseks on  I kvartali jooksul planeeritud kolmanda vahetuse käivitamise edasilükkumine sobiva tööjõu puudumisel II kvartali algusesse ning jätkuvalt probleemid saematerjali väljatulekuga (materjali kvaliteet, tööliste väljaõpe). Liimpuiduvabriku eesmärk on jõuda alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist kasumisse.

- Kiudplaadivabriku netokäive oli 2002. aasta I kvartalis 17,8 mln krooni (1,1 mln eurot), mis on 10% vähem kui eelmisel aastal. Kasumit teenis vabrik 2,6 mln krooni (247 tuhat eurot) ehk 3 mln krooni (176 tuhat eurot) vähem kui 2001. a. I kvartalis. Vähenenud käibe ja kasumi põhjuseks on vabriku poolt selgelt tunnetatav ehitussektori madalseis suurematel sihtturgudel Euroopas, mis on põhjustanud nõudluse vähenemise ning konkurentsisurve tugevnemise. Nõudluse vähenemise tõttu töötas kiudplaadivabrik terve I kvartali jooksul viis päeva nädalas. Kiudplaadivabrik on aktiivselt otsimas uusi kliente (ka uutest tarbimissektoritest) ning alates II kvartali algusest töötab vabrik uuesti katkematu tsüklina seitse päeva nädalas.

- Muudest tegevustest, millest teeniti 9 mln krooni (0,6 mln eurot) käibe juures 1,6 mln krooni (100 tuhat eurot) kasumit, on võrreldes eelmise aastaga paranenud metsakeskuse majandustulemused -käibe kasv 40%, kasumi kasv 49 tuhandelt kroonilt (3 tuhandelt eurolt) 500 tuhande kroonini (32 tuhande euroni). Katlamaja majandustegevuse kasum on eeskätt sisetarbimise vähenemise ning põhitooraine puiduhakke defitsiidi ja kõrge hinna tõttu langenud eelmise aasta I kvartali 1,6 mln kroonilt (102 tuhandelt eurolt) 0,5 mln kroonini (32 tuhande euroni).BILANSS                                                        
                                           tuh.        tuh.      tuh.       tuh.
                                     kroonides   kroonides   eurodes    eurodes
                                     31.3.2002  31.12.2001 31.3.2002 31.12.2001
                                                               
Raha ja pangakontod                363         5 036         23         322
Nõuded ostjate vastu            42 316      52 496     2 704      3 355
Muud lühiajalised nõuded         2 044        2 215        131         142
Ettem. tulevaste per. kulud      5 382       5 449        344         348
Varud                                  81 400      74 576     5 202      4 765
Käibevara kokku                  131 505     139 772     8 404      8 932
                                                               
Pikaajal. fin.investeeringud       1 436        1 436          92           92
Materiaalne põhivara            215 075    216 043    13 746     13 808
Immateriaalne põhivara              182           269          12           17
Põhivara kokku                   216 693     217 748    13 850     13 917
                                                               
AKTIVA KOKKU                  348 198     357 520    22 254     22 849
                                                               
                                                               
Võlakohustused                   45 199      47 368     2 889      3 027
Ostjate ettemaksed                   82         1 216          5          78
Võlad hankijatele                 32 007       36 793    2 045      2 351
Maksuvõlad                          4 905         5 639       314         360
Viitvõlad                              8 945         8 348       572         534
Lühiajal. kohustused kokku    91 138      99 364     5 825      6 350
                                                               
Pikaajalised võlakohustused    95 479      95 479     6 102      6 102
Pikaajal. kohustused kokku    95 479      95 479     6 102      6 102
                                                               
Aktsiakapital nimiväärtuses     44 991      44 991     2 875      2 875
Aazio                                 11 332      11 332        724         724
Kohustuslik reservkapital         4 499        4 499        288         288
Eelm. per. jaotamata kasum 101 855      82 472     6 510      5 271
Aruandeaasta kasum             (1 096)      19 383      (70)      1 239
Omakapital kokku               161 581     162 677    10 327     10 397
                                                               
PASSIVA KOKKU                348 198     357 520    22 254     22 849KASUMIARUANNE                                                         
                                              tuh.       tuh.      tuh.        tuh.
                                        kroonides   kroonides  eurodes  eurodes
                                          I kvartal    I kvartal    I kvartal  I kvartal
                                             2002       2001      2002       2001
                                                                      
REALISEERIMISE NETOKÄIVE   81 791     66 138    5 227     4 227
                                                                      
Realiseeritud toodete kulu     (72 808)   (49 763)  (4 653)   (3 180)
                                                                      
Brutokasum                             8 982     16 375     574       1 047
                                                                      
Turustuskulud                        (4 630)    (4 594)   (296)       (294)
                                                                      
Üldhalduskulud                       (2 622)    (3 060)   (168)       (196)
                                                                      
Muud äritulud                             251         935        16          60
                                                                      
Muud ärikulud                           (581)      (275)      (37)        (17)
                                                                      
Ärikasum                                1 400        9 381       89         600
                                                                      
Finantstulud                                 27           28         2            2
                                                                      
Finantskulud                           (2 523)      (842)    (161)        (54)
                                                                      
PERIOODI PUHASKASUM          (1 096)     8 567      (70)         548
                                                                      
Tava puhaskasum aktsia kohta    (0,24)       1,90    (0,02)        0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia    (0,24)       1,90    (0,02)        0,12
kohtaAndrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355