AS Viisnurk 2002. aasta III kvartali realiseerimise netokäive oli 82,4 mln krooni (5,3 mln eurot) ning majandustegevuse tulemuseks oli 3,2 mln krooni (0,2 mln eurot) kahjumit. Eelmise aasta III kvartaliga võrreldes jäi ettevõte käive 14% väiksemaks. Eelmisel aastal teeniti kvartaliga 5,2 mln krooni (0,3 mln eurot) kasumit. Aruandeaasta üheksa kuuga on Viisnurk 258,2 mln krooni (16,5 mln eurot) käibe juures saanud 0,6 mln krooni (37 tuhat eurot) kasumit. 2001. aasta tulemused olid - 239,4 mln krooni  (15,3 mln eurot) käivet ja 23,7 mln krooni (1,5 mln eurot) kasumit.


Viisnurga majandustulemuste langust ning aasta alguses tehtud prognooside (puhaskasum 2000. aastal saavutatud tasemel) mittetäitmist on põhiliselt tinginud järgmised asjaolud:

- Liimpuiduvabrikule planeeriti käesoleval aastal kasumisse jõudmist alates teise poolaasta algusest. Ebasoodsa turuolukorra, mis ei võimaldanud klientidelt saada stabiilseid tellimusi ja jätkunud käivitamisraskuste (tootmise juhtimise ja tööliste väljaõppe probleemid) kombinatsioon tingis liimpuiduvabriku kahjumi ka III kvartalis (summas 3,8 mln krooni/0,24 mln eurot).

- Spordikaupade divisjonile eelarvestati 2002. aastaks allüksuse kasumit üle eelmisel aastal saavutatud taseme (5,6 mln krooni/0,4 mln eurot). Läbirääkimistel suuremate murdmaasuuskade klientidega (Atomic, Rossignol) aasta esimestel kuudel jäid väheneva turumahu ja konkurentsisurve tõttu lepingulised hinnad üle 10% madalamateks kui eelmisel aastal. Keskmisest kõrgema rentaablusega müüki Ameerika Ühendriikidesse on negatiivselt mõjutanud eelnenud lumevaene talv Põhja-Ameerikas ja dollari odavnemine. Eeltoodu tõttu oli spodikaupade divisjoni majandustulemus 9 kuuga kahjumis (-2 mln krooni/-0,13 mln eurot). III kvartalis teeniti kasumit 100 tuhat krooni (6 tuhat eurot).

- Suuremate sihtturgude madalseis on mõjutanud ka teiste äriüksuste - mööblivabriku ja kiudplaadivabriku majandustulemusi. Kui kiudplaadivabrikut mõjutas eksportturgude nõrkus rohkem esimeses kvartalis, siis mööblivabriku netokäive langes üldise turu passiivsuse tingimustes (mööbli müük pärast suvepuhkuste perioodi ei ole endises mahus taastunud) kolmandas kvartalis. Olemasolevate klientide vähenenud tellimuste asendamiseks uute stabiilsete tellimustega kulub keskmiselt kolm kuni kuus kuud.


Olukorra parandamiseks ja ettevõtte kasumlikkuse tõstmiseks on käivitatud
Viisnurga restruktureerimine, mille kohaselt:

- Plaanis on ühendada alates 2003. aasta algusest ettevõtte saeveski, liimpuiduvabrik ja mööblivabrik ühtseks mööblidivisjoniks, eesmärgiga saavutada sünergia nimetatud väärtusahelas. Loodav sünergia peab tekkima seni mööblivabrikus edukalt väljatöötatud tootmise juhtimise ja kontrolli süsteemide kiires kasutuselevõtmises kogu divisjoni ulatuses, tootmisprotsessi optimeerimises ning puidu kadudeta ärakasutamises. Uuenev turundusstrateegia peab ära kasutama eelise, mida annab mööblidivisjoni väärtusahela vertikaalne integratsioon, kvaliteedijuhtimise programmid ja motiveeritud oskustöölised.

- Spordikaupade divisjonis tehakse oluline strateegia muutus, mis tähendab olemasoleva tootmisvõimsuse kokkutõmbamist murdmaasuusatootmises ning keskendumist eeskätt oma kaubamärgiga toodetele ja kõrgema rentaablusega  tellimustele. Vabanevat tootmisressurssi on  plaanis kasutada hokikeppide tootmise laiendamiseks ja mööblidivisjonile  mööblitoorikute tootmiseks.

- Kiudplaadivabrikus pannakse suuremat rõhku keskkonnasõbralike Isotex siseviimistlusplaatide tutvustamiseks tarbijaile, et kõrgema vääristusastmega plaatide tootmise abil seista vastu soojusenergia ja teiste tootmissisendite hinnatõusule.

Viisnurga restruktureerimine toob ettevõtte neljandasse kvartalisse tõenäoliselt erakorralisi lisakulusid, mis täpsustuvad protsessi käigus ning millest informeeritakse investoreid täiendavalt IV kvartali jooksul. Eelarve kohaselt on ettevõtte 2002. aasta rahavood põhitegevusest positiivsed. Viisnurga 9 kuu äritegevuse rahavoog oli 12,8 mln krooni (0,8 mln eurot). Majandustulemustes kajastuvaid positiivseid muutusi käivitatud tegevustest ootab ettevõtte juhtkond koos eksportturgude prognoositava taastumisega alates 2003. aasta teisest poolest.


KASUMIARUANNE

                                         t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                           III kvartal   III kvartal III kvartal  III kvartal
                                               2002          2001        2002         2001
                                                                            
REALISEERIMISE NETOKÄIVE      82 434        95 779       5 269        6 121
Realiseeritud toodete kulu        (77 784)      (81 520)     (4 972)      (5 210)
Brutokasum                               4 650         14 259          297           911

Turustuskulud                          (3 763)       (3 813)        (240)         (243)
Üldhalduskulud                         (2 004)       (2 443)        (128)         (156)
                                                                            
Muud äritulud                               938            251            60             16
Muud ärikulud                            (621)          (276)          (40)          (18)
Ärikasum                                   (800)         7 978           (51)          510
                                                                            
Finantstulud                                299              20             19              1
Finantskulud                           (2 658)       (2 835)         (170)        (181)
                                                                            
PERIOODI PUHASKASUM           (3 159)         5 163         (202)          330
                                                                            
Tava puhaskasum aktsia             (0,70)           1,15         (0,04)         0,07
kohta
Lahustatud puhaskasum             (0,70)           1,15        (0,04)         0,07
aktsia kohta


                                      t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                          9 kuud        9 kuud      9 kuud        9 kuud
                                           2002          2001        2002           2001
                                                                            
REALISEERIMISE NETOKÄIVE   258 222       239 426     16 503       15 302
Realiseeritud toodete kulu      (229 658)    (189 949)   (14 677)     (12 140)
Brutokasum                             28 564        49 477       1 826          3 162
                                                                            
Turustuskulud                        (13 397)      (12 574)       (857)         (804)
Üldhalduskulud                        (6 997)        (7 368)        (447)         (471)
                                                                            
Muud äritulud                           1 451           1 419            93            91
Muud ärikulud                         (1 609)        (1 301)        (103)          (83)
Ärikasum                                  8 012         29 653          512        1 895
                                                                            
Finantstulud                               333              336            21            21
Finantskulud                          (7 760)        (6 314)        (496)         (403)
                                                                           
PERIOODI PUHASKASUM             585         23 675            37        1 513
                                                                            
Tava puhaskasum aktsia             0,13             5,26          0,01         0,34
kohta
Lahustatud puhaskasum             0,13            5,26          0,01         0,34
aktsia kohtaBILANSS

                                    t. kroonides  t. kroonides  t. eurodes   t. eurodes
                                     30.9.2002    31.12.2001   30.9.2002   31.12.2001
                                                                  
Raha ja pangakontod                476         5 036           30           322
Nõuded ostjate vastu          51 539        52 496       3 294        3 355
Muud lühiajalised nõuded       1 968         2 215           126          142
Ettem. tul. per. kulud           5 405          5 449           345          348
Varud                               83 915         74 576       5 363        4 765
Käibevara kokku                143 303       139 772       9 158        8 932
                                                                  
Pikaajal. fin.invest.-d              1 436          1 436            92           92
Materiaalne põhivara          220 066       216 043      14 065     13 808
Immateriaalne põhivara            800             269             51           17
Põhivara kokku                 222 302       217 748      14 208      13 917
                                                                  
AKTIVA KOKKU                 365 605       357 520      23 366     22 849
                                                                  
                                                                  
Võlakohustused                  41 206        47 368       2 634        3 027
Ostjate ettemaksed                  651         1 216           42            78
Võlad hankijatele                 33 894        36 793       2 165        2 351
Maksuvõlad                           5 713         5 639         365           360
Viitvõlad                             12 760         8 348         816            534
Lühiajal. kohust. kokku         94 224        99 364       6 022        6 350
                                                                  
Pikaajal. võlakohustused      108 119        95 479       6 910        6 102
Pikaajal. kohust. kokku        108 119        95 479       6 910        6 102
                                                                  
Aktsiakap. nimiväärtuses        44 991        44 991       2 875        2 875
Aazio                                  11 332        11 332         724           724
Kohust. reservkapital              4 499          4 499         288           288
Eelm. per. jaot-ta kasum     101 855        82 472       6 510        5 271
Aruandeaasta kasum                 585        19 383          37         1 239
Omakapital kokku               163 262       162 677     10 434      10 397
                                                                           
PASSIVA KOKKU                365 605       357 520     23 366      22 849Lisainfo:

Tiit Arro
Juhatuse esimees
055 525560


Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355