AS Viisnurk 2003. aasta I kvartali müügitulu ehk realiseerimise netokäive oli 91,2 mln krooni (5,8 mln eurot) ning perioodi puhaskasum 586 tuhat krooni (37 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müügitulu 11,5%. 2002. aasta I kvartalis teenis ettevõte 1,1 mln krooni (70 tuhat eurot) kahjumit. Viisnurga intresside ja kulumieelne kasum ehk EBITDA oli aruandekvartalil 10 mln krooni (0,6 mln eurot), mis teeb EBITDA rentaabluseks 11%. Eelmise aasta I kvartalis oli ettevõtte EBITDA 7,9 mln krooni (0,5 mln eurot) ja rentaablus 9,6%. AS Viisnurk äritegevuse rahavood olid 2003. aasta I kvartalis 208 tuhande krooniga (13 tuhande euroga) positiivsed. Eelmise aasta samal perioodil olid äritegevuse rahavood 2,9 mln krooni (185 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogudele avaldas I kvartalis mõju ettevõtte varude suurenemine 13,8 mln krooni (0,9 mln euro) võrra. Varude kasvu olulisemaks põhjuseks oli mööblidivisjoni koosseisu kuuluva metsakeskuse varude suurenemine tootmise hooajalisuse tõttu summas 11,8 mln krooni (0,75 mln eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Alates 2003. aasta algusest peetakse ettevõttes arvestust kolme põhilise ärisegmendi lõikes. Vastavad muudatused on aruandeperioodi I kvartali jooksul sisse viidud ka Viisnurga organisatsiooni struktuuri ja juhtimisse.

- Viisnurga mööblidivisjon ühendab ettevõttesisese sünergia ja efektiivsuse tõstmiseks senised eraldi vaadeldud ja juhitud struktuurid - saeveski, kuivatid, liimpuiduvabriku ja mööblivabriku. Mööblidivisjoni müügitulu tervikuna oli I kvartalis 57,7 mln krooni (3,7 mln eurot), kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Mööblidivisjoni kogumüük suurenes eeskätt liimpuitkilpide müügi osas, mis moodustas kvartali müügitulust 11,9 mln krooni (0,8 mln eurot) ehk 21% (2002. aasta I kvartalis vastavalt 4,2 mln krooni/268 tuhat eurot ehk 8%). Divisjoni majandustegevuse kasum oli I kvartalis 5,0 mln krooni (317 tuhat eurot), mis on 3,3 mln krooni (209 tuhat eurot) suurem kui aasta tagasi. Divisjoni kogukasumist teenis saeveski 2,5 mln krooni (160 tuhat eurot) kasumit (eelmise aasta I kvartalis 0,5 mln krooni/32 tuhat eurot kasumit), liimpuiduvabrik 3,2 mln krooni (205 tuhat eurot) kahjumit (2002. I kvartalis 4,5 mln krooni/288 tuhat eurot kahjumit) ja mööblivabrik 5,7 mln krooni (364 tuhat eurot) kasumit (eelmisel aruandeperioodil 5,6 mln krooni/358 tuhat eurot kasumit). Lisaks liimpuiduvabriku mahtude suurenemisele ja kahjumlikkuse vähenemisele on mööblidivisjoni sees positiivne eelmise aasta viimases kvartalis piiratud tellimustega töötanud mööblivabriku müügitulu ja kasumlikkuse kasv. Võrreldes 2002. aasta viimase kvartaliga kasvas tänu paranenud kliendiportfellile mööblivabriku müügitulu aasta alguses ligikaudu 15%.

- Spordikaupade divisjoni (ühendab suuskade ja hokikeppide tootmise ning müügi ja muude spordikaupade vahendustegevuse) müügitulu  oli I kvartalis 9,2 mln krooni (0,6 mln eurot). 2002. aasta I kvartalis oli müügitulu 8,7 mln krooni (0,55 mln eurot). Divisjoni majandustegevuse tulemuseks oli 4,9 mln krooni (315 tuhat eurot) kahjumit. Eelmise aasta vastava perioodi tulemuseks oli 2,6 mln krooni (166 tuhat eurot) kahjumit. Müügitulu kasvule vaatamata läks divisjoni majandustulemus võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga tagasi põhjustatuna suurtest kvaliteedikuludest, mis tekkisid 2002. aasta ebasoodsate tellimuste lükkumisest 2003. aasta algusesse. I kvartali jooksul alustati divisjoni restruktureerimisest tulenevat aktiivset tootmisprotsessi ümberkujundamist, samuti osaleti edukalt Euroopa suurimal sporditarvete messil ISPO Münchenis. Käesoleval ajal on spordikaupade divisjonil tellimusi piisavalt ja divisjon töötab planeeritud võimsustel.

- Ehitusmaterjalide divisjon ühendab alates 2003. aasta I kvartalist kiudplaadivabriku ning seni ca 60% ulatuses ettevõttesiseselt vabrikut teenindanud soojusenergia tootmise. Divisjoni müügitulu oli 2003. aasta I kvartalis 24,0 mln krooni (1,5 mln eurot), mis on 26% rohkem, kui eelmisel aastal. Kasumit teenis divisjon 5,4 mln krooni (345 tuhat eurot) ehk 1,0 mln krooni (66 tuhat eurot) rohkem, kui 2002. a. I kvartalis. Soojusenergia tootmise müügitulu ja kasum moodustasid divisjoni kogunäitajatest vastavalt
8% ja 13%. Ehitusmaterjalide divisjon töötas tänu sihipärasele müügitööle ja soodsale turusituatsioonile kogu I kvartali jooksul katkematu tootmistsükliga 7 päeva nädalas (eelmise aasta samal ajal töötati müügiprobleemide tõttu ainult viis päeva nädalas). Ettevalmistused kõrgema marginaaliga Isotex siseviimistlusplaatide tootmismahu edasiseks kasvuks annavad võimaluse alustada alates II kvartali algusest Isotexi tootmisliinil tööd kahes vahetuses.

-  Muude tegevuste müügitulu oli 328 tuhat krooni (21 tuhat eurot) ning kasumit teeniti 65 tuhat krooni (4 tuhat eurot). Muude tegevuste müügitulust 50% moodustas renditulu.


KASUMIARUANNE

                                                              
                               tuh. EEK  tuh. EEK tuh. euro tuh. euro
                               I kvartal   I kvartal    I kvartal   I kvartal
                                 2003      2002         2003      2002
                                                              
MÜÜGITULU                   91 197    81 791     5 829      5 227
                                                              
Müüdud toodangu kulu  (79 848)  (72 809)   (5 104)   (4 653)
                                                              
Brutokasum                    11 349     8 982         725       574
                                                              
Turustuskulud                (5 616)   (4 630)      (359)      (296)
                                                              
Üldhalduskulud               (2 709)   (2 622)      (173)      (168)
                                                              
Muud äritulud                     374        251          24          16
                                                              
Muud ärikulud                   (602)     (581)       (38)        (37)
                                                              
Ärikasum                         2 796     1 400        179         89
                                                              
Finantstulud  ja -kulud     (2 210)   (2 496)     (142)      (159)
                                                              
PERIOODI PUHASKASUM      586   (1 096)         37        (70)
                                                              
Tava puhaskasum aktsia      0,13     (0,24)      0,01      (0,02)
kohta
Lahustatud puhaskasum      0,13    (0,24)       0,01     (0,02)
aktsia kohta


BILANSS

                                                        
                                tuh. EEK    tuh. EEK  tuh. euro   tuh. euro
                               31.3.2003 31.12.2002 31.3.2003 31.12.2002
                                                        
Raha ja pangakontod           623      1 764        40        113
Nõuded ostjate vastu     45 555     54 143     2 911      3 460
Muud nõuded                 1 948        1 916       124        122
Ettemaksed                    5 167        4 447       330        284
Varud                           72 412     58 602     4 629      3 746
Käibevara kokku           125 705    120 872     8 034      7 725
                                                        
Pikaajal.                          1 436        1 436          92          92
fin.investeeringud
Kinnisvarainvesteeringu      2 770       2 792         177         178
d
Materiaalne põhivara      213 709    219 008    13 658     13 998
Immateriaalne põhivara        721          785           46           50
Põhivara kokku             218 636    224 021    13 973     14 318
                                                        
AKTIVA KOKKU            344 341    344 893    22 007     22 043
                                                        
                                                        
Võlakohustused             39 091     38 773      2 498       2 478
Ostjate ettemaksed            211          620           13          40
Võlad tarnijatele             32 966      30 978      2 108      1 980
Maksuvõlad                      5 586       5 944         357        380
Viitvõlad                         9 610       12 267        614        784
Lühiajalised eraldised         1 302        1 493          83          95
Lühiajal. kohustused        88 766      90 075     5 673      5 757
kokku
                                                        
Pikaajalised                   111 944    111 773     7 155       7 144
võlakohustused
Pikaajal. kohustused      111 944    111 773      7 155       7 144
kokku
                                                        
Kohustused kokku         200 710   201 848     12 828     12 901
                                                        
Aktsiakapital                   44 991     44 991       2 875      2 875
nimiväärtuses
Ülekurss                        11 332      11 332         724         724
Kohustuslik                      4 499        4 499         288        288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata       82 223    101 855      5 255      6 510
kasum
Aruandeaasta kasum            586    (19 632)          37    (1 255)
Omakapital kokku          143 631    143 045      9 179      9 142
                                                       
PASSIVA KOKKU            344 341    344 893    22 007     22 043


Andrus Aljas
Ärijuht
044 78355