AS Viisnurk 2003. aasta 9 kuu müügitulu oli 279,7 mln krooni (17,9 mln eurot) ning puhaskahjum 5,2 mln krooni (0,3 mln eurot). Eelmise aasta samal  perioodil oli ettevõtte müügitulu 258,2 mln krooni (16,5 mln eurot) ja puhaskasum 0,6 mln  krooni (0,04 mln eurot).

III kvartalis teeniti 91,1 mln krooni (5,3 mln eurot) müügitulu juures 8,4 mln krooni (0,5 mln eurot) kahjumit. 2002. aasta III kvartalis oli Viisnurga müügitulu 82,4 mln krooni (5,3 mln eurot) ning puhaskahjum 3,2 mln krooni (0,2 mln eurot).

Viisnurga intresside ja kulumieelne kasum ehk EBITDA oli III kvartalis 0,2 mln krooni (0,02 mln eurot) ning 9 kuuga kokku 21,5 mln krooni (1,4 mln eurot) (EBITDA rentaablus 8%).

Ärivaldkondade ülevaade

Viisnurga mööblidivisjon, mis ühendab saeveski, liimpuiduvabriku ja mööblivabriku, teenis 9 kuuga 167,1 mln krooni (10,7 mln eurot) müügitulu juures 4,3 mln krooni (0,27 mln eurot) kahjumit. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas mööblidivisjoni käive 9%. III kvartalis oli mööblidivisjoni müügitulu 48,8 mln krooni (3,1 mln eurot) ja majandustegevuse tulemiks 7,1 mln krooni kahjumit (0,45 mln eurot).
9 kuu tulemused jagunesid mööblidivisjoni allosade vahel järgmiselt:
saeveski teenis perioodis 14,2 mln krooni (0,91 mln eurot) käibe juures 0,54 mln krooni (0,03 mln eurot) kahjumit (2002. aastal käive 17,9/1,1 mln ja kahjum 1,4/0,09 mln krooni/eurot), liimpuiduvabrik 34,8 mln kroonise (2,2 mln eurot) käibe juures 12,6 mln krooni (0,81 mln eurot) kahjumit (2002. aasta oli käive 15,1/0,97 mln ja kahjum 10,8/0,69 mln krooni/eurot) ning mööblivabrik sai 118,0 mln kroonise (7,5 mln eurot) müügitulu juures 5,4 mln krooni (0,34 mln eurot) kasumit (eelmise aasta samal perioodil oli müügitulu 118,6 mln krooni/7,6 mln eurot ja kasum 11,0 mln krooni/0,7 mln eurot). Saeveski tulemusi mõjutasid III kvartalis suvine pikk kollektiiv puhkus ja tooraine nappus kuna ebasoodsad ilmastikuolud tingisid raieperioodi alguse edasilükkumise. Ka liimpuiduvabriku jaoks olid III kvartali majandustulemused planeeritust tagasihoidlikumad. Suvised tagasilöögid Euroopa mööbliturul mõjutasid negatiivselt tellimuste saamise võimalusi ning III kvartali tootmismahtu liimpuiduvabrikus. Hetkel on liimpuiduvabrik leidnud uusi suurkliente ning töötab pidevalt kolmes vahetuses maksimumvõimsuste lähedal. III kvartalis toimusid olulised muudatused mööblivabriku kliendibaasis. Tootmisesse juurutamiseks valmistati ette mitu tootesarja uute klientide jaoks. Koostööd alustati näiteks Saksa suure jaeketiga Porta. Kliendibaasi muutusest põhjustatud marginaalide langus ning uute toodete ettevalmistamine tõi III kvartalisse olulisi lisakulusid. Viisnurga mööbliäri põhieesmärgiks on müügimahtude agressiivse kasvuga kompenseerida trendi tegevusmarginaalide alanemisele.

Spordikaupade divisjoni majandustulemuseks kujunes 9 kuuga 43,6 mln krooni (2,8 mln eurot) müügitulu ja 4,3 mln krooni (0,27 mln eurot) kahjumit. Võrreldes eelmise aastaga kasvas divisjoni käive 2,5%; kahjum suurenes 2,3 mln krooni (0,15 mln eurot). III kvartalis sai divisjon 21,4 mln krooni (1,4 mln eurot) müügitulu juures 0,49 mln krooni (0,03 mln eurot) kahjumit. Eelmise aasta sama perioodi tulemuseks oli 21,9 mln krooni (1,4 mln eurot) müügitulu ja 0,6 mln krooni (0,04 mln eurot) kahjumit.Spordikaupade divisjon on 2003. aastal seoses suurenenud turunõudlusega kasvatamas nii müügi- kui ka tootmismahtusid. Samas on jätkuv tehnoloogiline ebastabiilsus  hoidnud kõrgel kvaliteedikulusid ja põhjustanud II poolaastal pingelise olukorra klientide tellimuste täitmisel. Spordikaupade divisjon on kolmandas kvartalis taasalustanud koostööd suurkliendi Atomic'uga ning jätkuvalt on väga olulisteks suuskade toomisteenuse klientideks Rossignol ja Exel. Käesolevaks ajaks on eduka kliendisuhete taastamise põhjal võimalik planeerida nii 2004.a I kui ka II kvartalisse arvestatavaid suuskade tootmismahtusid, mis ühtlustavad edaspidi divisjoni tootmistsüklit aasta lõikes ja divisjoni tulemuste sesoonsust. Lisaks eelnevale on ettevõte 2004. aasta oluliselt suurenevate tootmismahtude täitmise tagamiseks ja kvaliteedikulude kiireks vähendamiseks käivitanud uue tellimuspõhise tootmise planeerimise süsteemi ning mitmed toodete ja tehnoloogia arendusprojektid.

Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 9 kuuga müügituluks 68,3 mln krooni (4,4 mln eurot) ja kasumiks 15,9 mln krooni (1,0 mln eurot). Võrreldes eelmise aastaga on käive kasvanud 9% ja kasum 12%. III kvartalis oli divisjoni müügitulu 20,7 mln krooni (1,3 mln eurot) ja kasum 3,8 mln krooni (0,24 mln eurot). 2003 aasta ehitusmaterjalide divisjoni realisatsiooni ja kasumlikkuse kasv on saavutatud tänu muutustele kliendibaasis ning toodete osakaaludes. Eelmisel aastal alanud ehitusaktiivsuse kasv Eestis on jätkunud ka käesoleval aastal ning seega on kõrgema rentaablusega Eesti turu osakaal müügis veelgi tõusnud. Samuti on tuntav teatud nõudluse kasv välisturgudel. Muutused on toimunud ka enamvääristatud plaatide - ISOTEX - osas.  Nimetatud toodete turul, nii Eestis kui ka Soomes, on suudetud võita turgu konkureerivatelt toodetelt. Seda tänu efektiivsele turundustegevuse ning tootearendusele. Uuendatud värvisortimentiga ISOTEX seinaplaatide müük on kasvanud nii välis- kui siseturul.KASUMIARUANNE                                                         
tuhandetes kroonides                                                  
                                       III kvartal  III kvartal      9 kuud       9 kuud
                                          2003         2002        2003         2002
                                                                      
MÜÜGITULU                       91 108       82 434     279 679      258 222
                                                                      
Müüdud toodangu kulu      (90 189)     (77 784)  (255 052)    (229 658)
                                                                      
Brutokasum                           919          4 650       24 627        28 564
                                                                      
Turustuskulud                    (4 052)       (3 763)    (15 762)      (13 397)
                                                                      
Üldhalduskulud                   (2 768)       (2 004)      (9 012)       (6 997)
                                                                      
Muud äritulud                      2 763            938         5 921         1 451
                                                                         
Muud ärikulud                    (3 240)         (621)       (4 619)       (1 609)
                                                                      
Ärikasum                           (6 378)         (800)         1 155         8 012
                                                                      
Finantstulu ja -kulu             (2 065)       (2 359)       (6 387)       (7 427)
                                                                      
PERIOODI PUHASKASUM     (8 443)       (3 159)      (5 232)           585
                                                                      
Tava puhaskasum                (1,88)         (0,70)        (1,16)          0,13
aktsia kohta
Lahustatud puhaskasum       (1,88)         (0,70)        (1,16)          0,13
aktsia kohta


KASUMIARUANNE                                                         
tuhandetes eurodes                                                    
                                         III kvartal  III kvartal      9 kuud       9 kuud
                                           2003         2002        2003         2002
                                                                      
MÜÜGITULU                           5 823        5 269      17 875       16 503
                                                                      
Müüdud toodangu kulu           (5 764)     (4 972)    (16 301)    (14 677)
                                                                      
Brutokasum                                59           297        1 574        1 826
                                                                      
Turustuskulud                          (259)        (240)     (1 007)         (857)
                                                                      
Üldhalduskulud                         (177)        (128)        (576)         (447)
                                                                      
Muud äritulud                            177            60           378             93
                                                                      
Muud ärikulud                          (208)          (40)        (295)         (103)
                                                                      
Ärikasum                                 (408)          (51)           74            512
                                                                      
Finantstulu ja -kulu                   (132)         (151)        (408)         (475)
                                                                      
PERIOODI PUHASKASUM          (540)          (202)        (334)            37
                                                                      
Tava puhaskasum                   (0,12)        (0,04)        (0,07)          0,01
aktsia kohta
Lahustatud puhaskasum           (0,12)        (0,04)      (0,07)         0,01
aktsia kohta


BILANSS                                                   
                                          tuh. kr.       tuh. kr.       tuh. eurodes    tuh. eurodes
                                      30.9.2003   31.12.2002        30.9.2003      31.12.2002
                                                 
Raha ja pangakontod                 674          1 764                    43                113
Nõuded ostjate vastu            50 270        54 143                3 213             3 460
Muud nõuded                        1 928          1 916                   123                122
Ettemaksed                           7 787          4 447                   498                284
Varud                                 71 855         58 602                4 592             3 746
Käibevara kokku                 132 514        120 872                8 469             7 725
                                                          
Pikaajal.                                1 476          1 436                      94                 92
fin.investeeringud
Kinnisvarainvesteeri                2 558          2 792                     163               178
ngud
Materiaalne põhivara           200 134       219 008                12 791           13 998
Immateriaalne                         587              785                      38                  50
põhivara
Põhivara kokku                  204 755       224 021                13 086           14 318
                                                          
AKTIVA KOKKU                 337 269       344 893                 21 555          22 043
                                                          
                                                          
Võlakohustused                  21 545         38 773                   1 377           2 478
Ostjate ettemaksed                  76              620                         5               40
Võlad tarnijatele                 31 487          30 978                  2 012           1 980
Maksuvõlad                          6 557           5 944                     419              380
Viitvõlad                            16 784         12 267                   1 072              784
Lühiajalised                           1 493                                         95
eraldised
Lühiajal. kohustused            76 449         90 075                   4 885           5 757
kokku
                                                          
Pikaajalised                       123 008       111 773                   7 862          7 144
võlakohustused
Pikaajal. kohustused          123 008       111 773                   7 862          7 144
kokku
                                                          
Kohustused kokku            199 457       201 848                 12 747          12 901
                                                          
Aktsiakapital                      44 991         44 991                   2 875           2 875
nimiväärtuses
Ülekurss                           11 332          11 332                     724             724
Kohustuslik                         4 499           4 499                     288             288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata          82 223        101 855                  5 255          6 510
kasum
Aruandeaasta kasum          (5 232)       (19 632)                   (334)       (1 255)
Omakapital kokku            137 812         143 045                  8 808          9 142
                                                          
PASSIVA KOKKU             337 269         344 893                 21 555       22 043Andrus Aljas
Ärijuht
447 8355