04.07.2005.a. toimunud AS-i Viisnurk nõukogu koosolekul, kus
osalesid nõukogu liikmed Ülo Adamson, Joakim Helenius ja Gleb
Ognyannikov ning juhatuse liige Toivo Kuldmäe, andis nõukogu
arvamuse OÜ Trigon Wood (endise ärinimega OÜ Trigon RED
Finance), registrikood 11053100, asukoht Pärnu mnt 15,
Tallinn (edaspidi Ülevõtja) kohustusliku ülevõtmispakkumise
kohta AS-i Viisnurk, registrikood 10106774, asukoht Suur-Jõe
48, Pärnu (edaspidi Sihtemitent) aktsionäridele.

Nõukogu arvamus on järgmine:

(1) Sihtemitendi juhatuse liikmetel ei ole Ülevõtjaga
lepinguid ega muid sidemeid. Sihtemitendi nõukogu liikmetel
ei ole Ülevõtjaga lepinguid. Nõukogu liige Joakim Helenius on
Ülevõtja juhatuse liige. Nõukogu liikmed Ülo Adamson ja Gleb
Ognyannikov on Ülevõtjaga seotud Ülevõtjaga kooskõlastatult
tegutseva isiku AS Trigon Capital, registrikood 10179709,
asukoht Pärnu mnt 15, Tallinn (edaspidi Trigon Capital)
kaudu, olles Trigon Capitali juhatuse liikmed. Trigon Capital
on Ülevõtja osaniku TDI Investments Ky täisosanik. Lisaks on
Trigon Capital sõlminud nõustamisteenuste lepingu Ülevõtja
osaniku BCB Baltic AB-ga.

(2) Sihtemitendi juhatuse liikmed ei ole valitud Ülevõtja
ettepanekul või poolt. Nõukogu liige Gleb Ognyannikov valiti
ja nõukogu liikmete Ülo Adamsoni ja Joakim Heleniuse volitusi
pikendati Ülevõtja ettepanekul Sihtemitendi aktsionäride
üldkoosolekul 16.06.2005.

(3) Sihtemitendi juhatuse liikmel Andrus Aljasel ega nõukogu
liikmetel ei ole otseseid huvide konflikte seoses
ülevõtmispakkumisega, kuivõrd nad ei oma Sihtemitendi
aktsiaid ega ole ülevõtmispakkumise raames toimuvate
tehingute pooleks. Juhatuse liikmele Toivo Kuldmäele kuulub
49 231 Sihtemitendi aktsiat. Eeltoodu ei too kaasa huvide
konflikte, kuna Toivo Kuldmäe ei ole osalenud
ülevõtmispakkumise ettevalmistamisel.

(4) Nõukogu hinnangul ei mõjuta ülevõtmispakkumine oluliselt
Sihtemitendi huve ega töösuhteid töötajatega. Ülevõtjal kui
59,47% aktsiate omanikul on valitsev mõju Sihtemitendi üle ja
võimalus mõjutada Sihtemitendi tegevust sõltumata
ülevõtmispakkumise tulemustest. Ülevõtja on
ülevõtmispakkumise prospektis kinnitanud, et käesoleval
hetkel ei ole plaanis ette võtta strateegilisi muudatusi
Sihtemitendi tegevuses. Samuti on prospektis märgitud, et
Ülevõtjal ei ole plaanis muuta Sihtemitendi juhatuse
koosseisu ning et olulisi muudatusi töötajate arvus ega
töösuhetes esilagu plaanis ei ole.

(5) Juhatuse liige Toivo Kuldmäe kavatseb ülevõtmispakkumise
aktseptimata jätta. Peale Toivo Kuldmäe ei oma Sihtemitendi
juhatuse ega nõukogu liikmed Sihtemitendi aktsiaid. Seega ei
saa nimetatud isikud otsustada ülevõtmispakkumise
aktseptimise, aktseptimata jätmise või ülevõtmispakkumise
raames pakkujale oferdi tegemise üle.

(6) Sihtemitendi ning nõukogu ja juhatuse liikmete vahel ei
ole sõlmitud lepinguid, milles oleks sätestatud Sihtemitendi
või kolmanda isiku poolt tasutavaid hüvitisi, kui vastava
lepingu lõppemise või nõukogu või juhatuse liikmele hüvitise
tasumise tingimuseks on Sihtemitendi väärtpaberite suhtes
tehtav ülevõtmispakkumine.

Lisainformatsioon:
Joakim Helenius
667 9200