AS Viisnurk 2005. aasta 6 kuu müügitulu oli 118,5 mln krooni (7,6 mln eurot) ning puhaskasum 6,4 mln krooni (411 tuhat eurot). Aruandeaasta II kvartali müügitulu oli 56,6 mln krooni (3,6 mln eurot) ja puhaskasum 2,6 mln krooni (165 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte 6 kuu kasum 560 tuhat krooni/36 tuhat eurot (2004. aasta II kvartali kahjum oli seejuures 728 tuhat krooni/47 tuhat eurot). Viisnurga eelmise aasta 6 kuu kogukäive oli 195 mln krooni (12,5 mln eurot) kuid see sisaldas olulises mahus 2004. aasta jooksul suletud divisjonide käivet.
 
Viisnurga koguvarade maht oli seisuga 30.6.05 152,8 mln krooni (9,8 mln eurot). Sellest moodustasid ettevõtte kohustused kokku 89 mln krooni (5,7 mln eurot) ehk  58%. Võrreldes aasta algusega on ettevõtte kohustused vähenenud 62,2 mln krooni (4 mln eurot eurot).
 
II kvartalis viidi lõpule AS Viisnurk puidudivisjoni tervikvarade ning spordikaupade divisjoni masinate ja seadmete müügiprotsessid. Toimunud tehingud ei mõjutanud oluliselt ettevõtte jooksvaid majandustulemusi kuna tehingutest tulenevad tulud-kulud olid kajastatud 2004. aasta majandusaasta aruandes. Ettevõte kasutas laekunud vahendeid täies ulatuses võlakohustuste vähendamiseks.
 
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 
(tuh. krooni)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2005 6k
2004 6k
2005 6k
2004 6k
Mööblidivisjon
64 605
88 652
3 113
2 421
Ehitusmaterjalide divisjon
53 768
48 924
9 609
9 143
Lõpetatud äritegevused
162
57 096
-1 140
-7 557
Muud tegevused
0
366
0
4 727
KOKKU
118 535
195 038
11 582
8 734
Jagamata kulud
 
 
3 123
4 599
ÄRIKASUM
 
 
8 459
4 135
Finantskulud, -tulud
 
 
2 019
3 575
PUHASKASUM
 
 
6 440
560
 
(tuh. eurot)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2005 6k
2004 6k
2005 6k
2004 6k
Mööblidivisjon
4 129
5 666
199
155
Ehitusmaterjalide divisjon
3 437
3 127
614
584
Lõpetatud äritegevused
10
3 648
-73
-483
Muud tegevused
0
24
0
302
KOKKU
7 576
12 465
740
558
Jagamata kulud
 
 
200
294
ÄRIKASUM
 
 
540
264
Finantskulud, -tulud
 
 
129
228
PUHASKASUM
 
 
411
36
 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 6 kuu müügitulu oli 64,6 mln krooni (4,1 mln eurot) ning majandustulemus 3,1 mln krooni (199 tuhat eurot) kasumit.
Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive vähenenud 24 mln krooni (1,6 mln eurot) ja kasum kasvanud 14%. Divisjoni rentaablus on seega tõusnud võrreldes eelmise aastaga ligikaudu kahekordseks.
 
Mööblidivisjoni 6 kuu tulemus näitab valitud strateegia edukust, olles keskendunud stabiilsetele klientidele ning valitud kasumlike tootesarjade tootmisele. Divisjoni kõrgema rentaablusega omatoodete müügi osakaal on pidevalt suurenemas. Samuti on majandustulemusele positiivselt mõjunud püsikulude kokkuhoiu programmi realiseerumine.
 
Divisjoni müügi kasvuplaanide realiseerimine saksakeelsetel turgudel on jäänud võrreldes eelarvestatud mahtudega väiksemaks seoses sihtturul valitseva üldise madalseisuga. 6 kuu müük saksakeelsetele turgudele moodustas ligikaudu 10% divisjoni müügitulust. Mahtude kasvatamiseks toodud piirkonnas on aktiivsema tootearenduse tulemusena tootmiseks ettevalmistatud mitmeid uusi tootesarju, milliseid tutvustatakse klientidele septembris toimuval Saksamaa ühel suuremal mööblimessil M.O.W. 2005 Barntrupis, kus Viisnurk osaleb mitmendat aastat järjest oma väljapanekuga.
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 6 kuu müügituluks 53,8 mln krooni (3,4 mln eurot) ja kasumiks 9,6 mln krooni (614 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 48,9 mln krooni (3,1 mln eurot) ja kasum 9,1 mln krooni (584 tuhat eurot). Positiivse trendina võib välja tuua divisjoni kõrgema vääristustasemega Isotex tootesarja müügi jätkuva kasvu, mis aruandeperioodi müügist moodustas juba rohkem kui kolmandiku.
 
 
AS Viisnurk 2004. aastal suletud divisjonid andsid käesoleva aasta 6 kuu jooksul 1,1 mln krooni (73 tuhat eurot) kahjumit, mis oli eeskätt põhjustatud divisjonide varade müügieelse säilitamise ja müügiprotsessiga seotud kuludest. II kvartali oli nimetatud erakorraliste kulude maht 0,2 mln krooni (13 tuhat eurot). Käesolevaks ajaks on nii spordikaupade divisjoni kui puidudivisjoni müügiprotsess lõpule viidud ning vastavaid kulusid järgnevatel perioodidel ei lisandu.
 
 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
auditeerimata
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2005
2004
2005
2004
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
56 626
89 597
118 535
195 038
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(46 532)
(82 150)
(97 462)
(177 442)
 
 
 
 
 
Brutokasum
10 094
7 447
21 073
17 596
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(4 732)
(5 313)
(10 195)
(12 701)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 500)
(2 272)
(3 123)
(4 599)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
812
1 372
2 278
4 623
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(1 239)
(262)
(1 574)
(783)
 
 
 
 
 
Ärikasum
3 435
972
8 459
4 136
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
(847)
(1 700)
(2 019)
(3 576)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
2 588
(728)
6 440
560
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,58
-0,16
1,43
0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,58
-0,16
1,43
0,12

 

 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
auditeerimata
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2005
2004
2005
2004
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
3 619
5 726
7 576
12 465
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(2 974)
(5 250)
(6 229)
(11 341)
 
 
 
 
 
Brutokasum
645
476
1 347
1 125
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(303)
(340)
(652)
(812)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(96)
(145)
(200)
(294)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
52
88
146
295
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(79)
(17)
(101)
(50)
 
 
 
 
 
Ärikasum
219
62
540
264
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                     
(54)
(109)
(129)
(229)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
165
(47)
411
36
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,04
-0,01
0,09
0,01
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,04
-0,01
0,09
0,01

 

 
 

 

BILANSS
 
 
 
 
konsolideeritud
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.6.2005
31.12.2004
30.6.2005
31.12.2004
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
8 972
3 870
573
247
Nõuded ostjate vastu                                  
25 379
27 645
1 622
1 767
Muud nõuded                            
66
85
4
5
Ettemaksed      
2 458
2 576
157
165
Varud                                                         
38 532
40 419
2 463
2 583
Müügiootel põhivara
0
50 943
0
3 256
Käibevara kokku
75 407
125 538
4 819
8 023
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud               
1
1
0
0
Kinnisvarainvesteeringud
15 371
15 636
982
999
Materiaalne põhivara                                   
59 640
64 466
3 812
4 120
Immateriaalne põhivara                               
2 342
2 884
150
185
Põhivara kokku
77 354
82 987
4 944
5 304
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
152 761
208 525
9 763
13 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Võlakohustused                                           
4 515
76 061
289
4 861
Ostjate ettemaksed
150
11 187
10
715
Võlad tarnijatele                                        
17 748
20 998
1 134
1 342
Maksuvõlad                                               
3 280
3 443
210
220
Viitvõlad                                                     
5 998
8 756
383
560
Lühiajalised eraldised
445
445
28
28
Lühiajal. kohustused kokku
32 136
120 890
2 054
7 726
 
 
 
 
 
Pikaajalised võlakohustused                        
56 829
30 279
3 632
1 935
Pikaajal. kohustused kokku
56 829
30 279
3 632
1 935
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
88 965
151 169
5 686
9 661
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
(3 466)
13 383
(221)
856
Aruandeaasta kasum
6 440
(16 849)
411
(1 077)
Omakapital kokku                             
63 796
57 356
4 077
3 666
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
152 761
208 525
9 763
13 327