AS Viisnurk 2005. aasta 9 kuu müügitulu oli 165,8 mln krooni (10,6 mln eurot) ning puhaskasum 6,8 mln krooni (436 tuhat eurot). Aruandeaasta III kvartali müügitulu oli 47,3 mln krooni (3 mln eurot) ja puhaskasum 0,4 mln krooni (25 tuhat eurot). III kvartali tulemustele avaldas mõju divisjonides juulikuus toimunud korraline kollektiivpuhkus. Võrreldes eelmise aastaga on ettevõtte 9 kuu kasum peaaegu kahekordistunud. 2004. aasta 9 kuu puhaskasum oli 3,5 mln krooni (226 tuhat eurot).
 
Viisnurga koguvarade maht oli seisuga 30.9.05 153,5 mln krooni (9,8 mln eurot). Sellest moodustasid ettevõtte kohustused kokku 89,3 mln krooni (5,7 mln eurot) ehk  58%. Ettevõtte on oma kohustusi võrreldes aasta algusega vähendanud 61,8 mln krooni (3,9 mln eurot). Aruandeaasta alguses oli Viisnurga võlakordaja 72,5%.
 
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 

 

(tuh. krooni)
             Müügitulu
                 Majandustulemus
 
   2005 9k
2004 9k
2005 9k
2004 9k
Mööblidivisjon
89 574
119 127
4 395
3 336
Ehitusmaterjalide divisjon
76 132
73 062
11 025
14 991
Lõpetatud äritegevused
162
83 619
-1 445
-9 581
Muud tegevused
0
524
0
4 936
KOKKU
165 868
276 332
13 975
13 682
Jagamata kulud
 
 
4 586
6 728
ÄRIKASUM
 
 
9 389
6 954
Finantskulud, -tulud
 
 
2 563
3 421
PUHASKASUM
 
 
6 826
3 533

 

 

 

(tuh. eurot)
            Müügitulu
                  Majandustulemus
 
2005 9k
2004 9k
2005 9k
2004 9k
Mööblidivisjon
5 725
7 614
281
213
Ehitusmaterjalide divisjon
4 866
4 670
705
958
Lõpetatud äritegevused
10
5 344
-93
-612
Muud tegevused
0
33
0
316
KOKKU
10 601
17 661
893
875
Jagamata kulud
 
 
293
430
ÄRIKASUM
 
 
600
445
Finantskulud, -tulud
 
 
164
219
PUHASKASUM
 
 
436
226

 

 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 9 kuu müügitulu oli 89,6 mln krooni (5,7 mln eurot) ning majandustulemus 4,4 mln krooni (281 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on divisjoni käive vähenenud 29,5 mln krooni (1,9 mln eurot) võrra kuid kasum kasvanud 1 mln krooni (68 tuhat eurot). III kvartalis teenis divisjon 1,3 mln krooni (82 tuhat eurot) kasumit.
 
Mööblidivisjoni hetkeseis on plaanipärane. Divisjonil on stabiilne kliendiportfell ning oluliselt paranenud kulustruktuur, mis võimaldab teenida kasumit ka senisest väiksemate müügimahtude juures. Tänaseks ollakse lõpetamas tooteportfelli restruktureerimist, mis tähendab koostöö peatamist madala rentaablusega ja kahjumlike klientidega ning sõlmitud on lepingud uute klientidega tootmis- ja müügimahtude järk-järguliseks kasvatamiseks 2006. aastal.
 
Mööblidivisjon jätkab arenguplaanide elluviimist, mis on seotud omatoodete müügi osakaalu kasvatamisega ning mööbli jaekaubanduse laiendamisega. Omatoodete osas esitleti Saksamaa mööblimessil Barntrupis edukalt uut männipuidust tootesarja; jaekaubanduse laiendamise projekti raames tehti ettevalmistusi tütarettevõtte OÜ Skano mööblisalongi avamiseks Riias käesoleva aasta novembrikuus, mis saab Pärnu ja Tallinna kõrval mööblidivisjoni kolmandaks jaekaupluseks.
 
Skano on Viisnurga mööblidivisjoni omatoodete kaubamärk ning selle nime all tegutsevad ka ettevõtte jaemüügi mööblisalongid.
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 9 kuu müügituluks 76,1 mln krooni (4,9 mln eurot) ja kasumiks 11 mln krooni (705 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 73,1 mln krooni (4,7 mln eurot) ja kasum 15 mln krooni (958 tuhat eurot).
 
Divisjoni kasumlikkuse vähenemine on tingitud ühe põhitoote - üldehitusplaatide konkurentsisituatsiooni mõningasest pingestumisest nii Eestis kui teistel sihtturgudel. Eelnevatel perioodidel on Euroopa kiudplaaditootjad tõstnud märgatavalt oma tootmisvõimsusi ning see on tinginud tootjatel laovarude ajutise suurenemise. Ehitusmaterjalide divisjon jätkab kasumlikkuse taastamiseks tegevusi kõrgema marginaaliga Isotex siseviimistlusplaatide turumahu kasvatamiseks läbi sisenemise uutele lähipiirkonna turgudele Rootsis, Ukrainas ja Venemaal ning aktiivse toote- ja tehnoloogia arenduse.
 
 
AS Viisnurk 2004. aastal suletud divisjonid andsid käesoleva aasta 9 kuu jooksul 1,5 mln krooni (93 tuhat eurot) kahjumit, mis on olnud põhjustatud divisjonide varade müügieelse säilitamise ja müügiprotsessiga seotud kuludest.
 
 
 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
auditeerimata
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9 kuud
 
2005
2004
2005
2004
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
47 333
81 294
165 868
276 332
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(40 458)
(72 239)
(137 920)
(249 681)
 
 
 
 
 
Brutokasum
6 875
9 055
27 948
26 651
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(4 589)
(3 824)
(14 784)
(16 525)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 463)
(2 129)
(4 586)
(6 728)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
146
167
2 424
4 790
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(39)
(451)
(1 613)
(1 234)
 
 
 
 
 
Ärikasum
930
2 818
9 389
6 954
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
(544)
155
(2 563)
(3 421)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
386
2 973
6 826
3 533
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,09
0,66
1,52
0,79
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,09
0,66
1,52
0,79

 

 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
auditeerimata
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9 kuud
 
2005
2004
2005
2004
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
3 025
5 196
10 601
17 661
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(2 586)
(4 617)
(8 815)
(15 957)
 
 
 
 
 
Brutokasum
439
579
1 786
1 704
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(293)
(245)
(945)
(1 056)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(93)
(136)
(293)
(430)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                     
9
11
155
306
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(2)
(29)
(103)
(79)
 
 
 
 
 
Ärikasum
60
180
600
445
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
(35)
10
(164)
(219)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
25
190
436
226
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,01
0,04
0,10
0,05
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,01
0,04
0,10
0,05

 

 
 

 

BILANSS
 
 
 
 
konsolideeritud
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.9.2005
31.12.2004
30.9.2005
31.12.2004
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
13 658
3 870
873
247
Nõuded ostjate vastu                                  
24 217
27 645
1 548
1 767
Muud nõuded                            
58
85
4
5
Ettemaksed      
1 912
2 576
122
165
Varud                                                          
38 197
40 419
2 441
2 583
Müügiootel põhivara
0
50 943
0
3 256
Käibevara kokku
78 042
125 538
4 988
8 023
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud               
1
1
0
0
Kinnisvarainvesteeringud
15 371
15 636
982
999
Materiaalne põhivara                                   
58 014
64 466
3 708
4 120
Immateriaalne põhivara                               
2 075
2 884
133
185
Põhivara kokku
75 461
82 987
4 823
5 304
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
153 503
208 525
9 811
13 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Võlakohustused                                           
2 349
76 061
150
4 861
Ostjate ettemaksed
2 484
11 187
159
715
Võlad tarnijatele                                        
18 150
20 998
1 160
1 342
Maksuvõlad                                               
2 821
3 443
181
220
Viitvõlad                                                     
6 243
8 756
399
560
Lühiajalised eraldised
445
445
28
28
Lühiajal. kohustused kokku
32 492
120 890
2 077
7 726
 
 
 
 
 
Pikaajalised võlakohustused                         
56 829
30 279
3 632
1 935
Pikaajal. kohustused kokku
56 829
30 279
3 632
1 935
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
89 321
151 169
5 709
9 661
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
(3 466)
13 383
(221)
856
Aruandeaasta kasum
6 826
(16 849)
436
(1 077)
Omakapital kokku                             
64 182
57 356
4 102
3 666
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
153 503
208 525
9 811
13 327

 

Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355