AS Viisnurk 2006. aasta I kvartali tulemusi mõjutas oluliselt väga külm
ilm jaanuaris ja veebruaris, mis tõi kaasa suurenenud küttekulud ja
tööseisakud Ehitusmaterjalide divisjonis (kaotati ca. 15% põhiliini
tööajast). Arvates välja ilma põhjustatud mõju, on AS Viisnurk põhitegevus
I kvartalis läinud plaanide kohaselt. Ettevõtte juhtkond ei näe vajadust I
kvartali tulemuste taustal muuta 2006. aasta kasumieesmärki, milleks oli
konsolideeritud kasum 16-18 mln krooni (1-1,15 mln eurot). Ka aprilli ning
mai esialgsete tulemuste kohaselt liigub ettevõte kasumi osas eelarves.
 
AS Viisnurk 2006. aasta I kvartali müügitulu oli 53 mln krooni (3,4 mln
eurot) ning puhaskasum 1,9 mln krooni (0,12 mln eurot). 2005. aasta samal
perioodil oli ettevõte käive 61,9 mln krooni (4 mln eurot) ning kasum 3,9
mln krooni (0,25 mln eurot), kusjuures 2005. aasta kasum sisaldas
muuhulgas erakorralist kasumit kinnisvarainvesteeringute müügist summas
1,4 mln krooni (0,09 mln eurot).
 
Viisnurga koguvarade maht oli märtsi lõpu seisuga 157,6 mln krooni (10,1
mln eurot), sellest moodustasid ettevõtte kohustused 57%.
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 
(tuh EEK)                    Müügitulu         Majandustulemus
                              2006 3k   2005 3k    2006 3k    2005 3k
Mööblidivisjon             32 017    32 634      2 236      2 413
Ehitusmaterjalide        21 026    29 275      1 658      5 250
divisjon
Lõpetatud                                                 (881)
äritegevused
KOKKU                      53 043    61 909     3 894      6 782
Jagamata kulud                                      1 513      1 623
ÄRIKASUM                                             2 381      5 159
Finantskulud, -tulud                                   483      1 172
PUHASKASUM                                        1 898      3 987
 
(tuh EUR)                     Müügitulu         Majandustulemus
                               2006 3k   2005 3k    2006 3k    2005 3k
Mööblidivisjon               2 046     2 086        143        154
Ehitusmaterjalide          1 344     1 871        106        336
divisjon
Lõpetatud                                                   (56)
äritegevused
KOKKU                         3 390     3 957        249        434
Jagamata kulud                                          (97)     (104)
ÄRIKASUM                                                 152        330
Finantskulud, -tulud                                    (31)       (75)
PUHASKASUM                                            121        255
 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 3 kuu müügitulu oli 32 mln krooni (2 mln eurot)
ning majandustulemus 2,2 mln krooni (0,14 mln eurot) kasumit. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga on divisjoni käive jäänud samaks kuid
kasumlikkus oluliselt paranenud kuna 2005. aasta kasum (2,4 mln
krooni/0,15 mln eurot) sisaldas ülaltoodud erakorralist kasumit summas 1,4
mln krooni (0,09 mln eurot).
 
Mööblidivisjoni I kvartali tulemused olid eelarvekohased. Ettevõtte müük
põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule. Eriti
positiivne on asjaolu, et kui veel eelmise aasta I kvartalis müüs divisjon
oma endisele suurimale allhankepartnerile IKEA-le mööblit 7,1 mln krooni
(0,45 mln eurot) eest siis tänaseks on õnnestunud, pärast IKEA-ga koostöö
lõpetamist eelmise aasta lõpus, kogu müük asendada teistele klientidele.
Sealjuures on kasvava kulubaasi tingimustes paranenud divisjoni
kasumlikkus. Mööbli jaemüük koduturul näitab endiselt kasvutendentsi ning
divisjonis tehakse ettevalmistusi strateegiakohaseks jaeäri laiendamiseks
lähiturgudele.
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 3 kuu müügituluks 21 mln krooni
(1,3 mln eurot) ja kasumiks 1,7 mln krooni (0,1 mln eurot). Eelmise aasta
samal perioodil oli divisjoni käive 29,3 mln krooni (1,9 mln eurot) ja
kasum 5,2 mln krooni (0,3 mln eurot).
 
I kvartalis mõjutasid divisjoni tegevust oluliselt aasta alguse
erakorralised ilmastikutingimused, mis ühelt poolt vähendasid üldist
nõudlust divisjoni toodangu järele ning teiselt poolt põhjustasid tõsiseid
häireid divisjoni varustamisel soojusenergiaga. Toodud probleem seiskas
korduvalt pideva tsükliga töötava põhiliini töö - kokku kaotati
seisakutega rohkem kui 15% liini võimalikust tööajast. Lisaks eeltoodule
võeti eelmise aasta teises pooles seoses konkurentsisituatsiooni
pingestumisega vastu otsus alustada põhiliini toodangu (eeskätt
üldehituses kasutatava tuuletõkkeplaadi) müüki suurimal sihtturul Soomes
iseseisvalt, oma kaubamärgi all. See otsus, mis on suunatud pikaajalise
edu saavutamisele turul, vähendas lühiajalises perspektiivis 2006. aasta I
kvartali müüki kuna ehitusmaterjalide turul kehtivad valdavalt
pikaajalised lepingud. Isotex siseviimistlusplaatide müügimahud ja
tulemuslikkus olid planeeritud tasemetel. Divisjoni tootmismahud, müük
ning kasumlikkus on alates II kvartali algusest kiiresti paranenud.
 
 
KASUMIARUANNE                                                   
auditeerimata              tuh EEK   tuh EEK   tuh EUR   tuh EUR
                               I kvartal I kvartal I kvartal I kvartal
                                    2006      2005      2006      2005
                                                                
MÜÜGITULU                    53 043    61 909     3 390     3 957
                                                               
Müüdud toodangu kulu    (44 314)  (50 795)  (2 832)  (3 247)
                                                                
Brutokasum                     8 729    11 114        558        710
                                                               
Turustuskulud                 (4 837)   (5 463)     (309)     (349)
                                                                
Üldhalduskulud                (1 513)   (1 623)      (97)     (104)
                                                               
Muud äritulud                        73      1 466           5        94
                                                                
Muud ärikulud                       (71)     (335)         (5)      (21)
                                                               
Ärikasum                          2 381     5 159        152       330
                                                               
Finantstulu ja -kulu               (483)   (1 172)      (31)      (75)
                                                               
PERIOODI PUHASKASUM      1 898     3 987       121       255
                                                               
Tava puhaskasum aktsia        0,42      0,89      0,03      0,06
kohta
Lahustatud puhaskasum         0,42      0,89      0,03      0,06
aktsia kohta
 
 
BILANSS                                                
konsolideeritud            tuh EEK   tuh EEK   tuh EUR   tuh EUR
                         31.3.2006 31.12.2005 31.3.2006 31.12.2005
                                                             
                                                       
Raha ja pangakontod         7 285      5 552        466       355
Lühiajalised                             0      6 785            0       434
finantsinvesteeringud
Nõuded ostjate vastu        23 432    21 938     1 498     1 402
Muud nõuded                        134         522          8          33
Ettemaksed                        3 515     3 290         225       210
Varud                               48 914    42 160     3 126     2 695
Käibevara kokku               83 280    80 247     5 323     5 129
                                                       
Pikaajal.                                   1             1           0          0
fin.investeeringud
Kinnisvarainvesteeringud    15 521    15 521       992        992
Materiaalne põhivara          57 203    58 235     3 656     3 722
Immateriaalne põhivara       1 587     1 818         101       116
Põhivara kokku                  74 312    75 575     4 749     4 830
                                                      
AKTIVA KOKKU               157 592   155 822    10 072     9 959
                                                       
                                                      
Võlakohustused                  6 780     8 909       433       569
Ostjate ettemaksed               157       492          10        32
Võlad tarnijatele               22 823    23 649    1 459    1 512
Maksuvõlad                        2 954     2 980       189       191
Viitvõlad                            8 530     5 232       545       334
Lühiajalised eraldised            320        430         21        27
Lühiajal. kohustused         41 564    41 692    2 657    2 665
kokku
                                                      
Pikaajalised eraldised            430       430         27          27
Pikaajalised                     47 920    47 920    3 063    3 063
võlakohustused
Pikaajal. kohustused        48 350    48 350     3 090     3 090
kokku
                                                      
Kohustused kokku            89 914    90 042     5 747     5 755
                                                      
Aktsiakapital                    44 991    44 991     2 875     2 875
nimiväärtuses
Ülekurss                          11 332    11 332       724        724
Kohustuslik                        4 499     4 499        288       288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata         4 958     (4 817)       317     (308)
kasum
Aruandeaasta kasum           1 898     9 775         121       625
Omakapital kokku              67 678    65 780     4 325    4 204
                                                      
PASSIVA KOKKU             157 592   155 822    10 072    9 959
 
 
Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355