AS Viisnurk 2006. I poolaasta müügitulu oli 109,2 mln krooni/7,0 mln eurot (2005 a. samal perioodil 118,5 mln krooni/7,6 mln eurot) ning puhaskasum 4,9 mln krooni/310 tuhat eurot (2005. aastal 6,7 mln krooni/428 tuhat eurot). Aruandeaasta II kvartali müügitulu oli 56,2 mln krooni/3,6 mln eurot (2005. aastal 56,6 mln krooni/3,6 mln eurot) ja puhaskasum 3,0 mln krooni /189 tuhat eurot (2005. aastal 2,7 mln krooni/173 tuhat eurot).
 
AS Viisnurk 2006. aasta esimese poolaasta tulemusi mõjutas oluliselt külm ilm jaanuaris ja veebruaris, mis tõi kaasa suurenenud küttekulud ja märkimisväärsed tööseisakud ehitusmaterjalide divisjonis. Samuti omas ettevõtte tulemustele negatiivset mõju maikuus toimunud tulekahju laoplatsil. Kuigi ettevõtte valmistoodang on kindlustatud (omavastutus 157 tuhat krooni/10 tuhat eurot), kaotati siiski hävinud toodangult müügimarginaal, lisaks põhjustas õnnetus kolme päevase tööseisaku divisjonis.
 
Seoses 2006. a. välja arendatud jaemüügistrateegia käivitumisega  tekkivate kuludega oodatakse mööblidivisjoni kasumlikkuse vähenemist aasta viimases kvartalis. Kuigi esimese poolaasta netokasum on ca. 40% suurem võrreldes 2005. aastaga, on divisjonile mõjunud suveperioodil oodatust väiksem nõudlus Saksamaa turul, samuti kasvavad tööjõukulud.
Nimetatud faktoreid arvesse võttes korrigeerib ettevõtte juhtkond 2006. aasta kasumiprognoosi esialgselt 16-18 mln kroonilt (1-1,15 mln eurot) 12-14 mln kroonini (0,77-0,89 mln eurot). 2005. aastal oli ettevõtte kasum 9,8 mln krooni (625 tuhat eurot).
Viisnurga koguvarade maht oli juuni lõpu seisuga 153,5 mln krooni (9,8 mln eurot). Sellest moodustasid ettevõtte kohustused kokku 87 mln krooni (5,6 mln eurot) ehk  57%.
2006. aasta II kvartalis maksis ettevõte aktsionäridele dividende 4,2 mln krooni (267 tuhat eurot). Dividendidelt makstav tulumaks oli 438 tuhat krooni (27 tuhat eurot).
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 

 

(tuh. krooni)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006 6k
2005 6k
2006 6k
2005 6k
Mööblidivisjon
65 231
64 605
4 498
3 167
Ehitusmaterjalide divisjon
43 978
53 768
4 959
9 657
Lõpetatud äritegevused
0
162
0
-991
KOKKU
109 209
118 535
9 457
11 833
Jagamata kulud
 
 
3 022
3 123
ÄRIKASUM
 
 
6 435
8 710
Finantskulud, -tulud
 
 
1 140
2 019
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
5 295
6 691
Tulumaks
 
 
438
0
PUHASKASUM
 
 
4 857
6 691

 

 

 

(tuh. eurot)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006 6k
2005 6k
2006 6k
2005 6k
Mööblidivisjon
4 169
4 129
288
202
Ehitusmaterjalide divisjon
2 811
3 437
317
617
Lõpetatud äritegevused
0
10
0
-63
KOKKU
6 980
7 576
605
756
Jagamata kulud
 
 
194
199
ÄRIKASUM
 
 
411
557
Finantskulud, -tulud
 
 
73
129
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
338
428
Tulumaks
 
 
28
0
PUHASKASUM
 
 
310
428

 

 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 6 kuu müügitulu oli 65,2 mln krooni (4,2 mln eurot) ning majandustulemus 4,5 mln krooni (288 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 626 tuhat krooni (40 tuhat eurot) ja kasum 1,3 mln krooni (86 tuhat eurot).
 
Mööblidivisjoni 6 kuu tulemus näitab valitud strateegia edukust, olles keskendunud stabiilsetele klientidele ning kasumlikumate tootesarjade tootmisele. Ettevõtte müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule. Samas jääb mööblidivisjoni kasumi kasv alla prognoositule seoses vähese nõudlusega suvekuudel Saksamaal ning kasvava survega tööjõukuludele.
 
Mööbli jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi ning divisjonis tehakse ettevalmistusi strateegiakohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Seoses käesoleval aastal tehtavate täiendavate kulutustega jaeäri laiendamiseks võib väheneda mööblidivisjoni kasumlikkus aasta viimases kvartalis.
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 6 kuu müügituluks 44 mln krooni (2,8 mln eurot) ja kasumiks 5,0 mln krooni (317 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 53,8 mln krooni (3,4 mln eurot) ja kasum 9,7 mln krooni (617 tuhat eurot).
 
6 kuu tulemust mõjutasid oluliselt aasta alguse erakorralised ilmastikutingimused, mil väga külm ilm jaanuaris ja veebruaris tõi kaasa suurenenud küttekulud ja tööseisakud (kaotati ca. 15% põhiliini tööajast). Samuti avaldas tulemustele mõju 06. mail toimunud tulekahju. Põlengus hävinud vara oli kindlustatud ja omavastutus kindlustusjuhtumi puhul on 157 tuhat krooni (10 tuhat eurot). Kindlustus katab toodangu maksumuse omahinnas, mõjutades tulu ja kasumit müügimarginaali võrra.
 
“Isoplaat” üldehitusplaatidest on tuuletõkkeplaadi nõudlus hüppeliselt kasvanud siseturul. Käesoleva aasta esimesse kvartalisse planeeritud müügi kasv Soomes on edu saavutanud teises kvartalis kõigis tähtsamates müügikettides oma kaubamärgi all müües.
 
“Isotex” siseviimistlusplaatide müügimahud ja tulemuslikkus olid planeeritud tasemetel nii sise- kui välisturul.
 
Divisjoni tootmismahud, müük ning kasumlikkus on alates II kvartali algusest kiiresti paranenud ja tehas töötab täisvõimsusel rahuldamaks suurenenud nõudlust. Täiendavalt on käivitatud aktiivne müük idaturul – Venemaal ja Ukrainas, samuti Lätis ja Leedus.
 
 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
auditeerimata
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2006
2005
2006
2005
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
56 174
56 626
109 209
118 535
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(45 528)
(46 416)
(89 834)
(97 211)
 
 
 
 
 
Brutokasum
10 646
10 210
19 375
21 324
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(5 086)
(4 732)
(9 918)
(10 195)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 509)
(1 500)
(3 022)
(3 123)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
226
812
299
2 278
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(228)
(1 239)
(299)
(1 574)
 
 
 
 
 
Ärikasum
4 049
3 551
6 435
8 710
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
(656)
(847)
(1 140)
(2 019)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
3 393
2 704
5 295
6 691
 
 
 
 
 
Tulumaks
(438)
0
(438)
0
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
2 955
2 704
4 857
6 691
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,66
0,60
1,08
1,49
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,66
0,60
1,08
1,49

 

 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
auditeerimata
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2006
2005
2006
2005
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
3 590
3 619
6 980
7 576
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(2 910)
(2 967)
(5 741)
(6 213)
 
 
 
 
 
Brutokasum
680
652
1 239
1 363
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(325)
(302)
(634)
(652)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(95)
(96)
(194)
(199)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
14
52
19
146
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(15)
(79)
(19)
(101)
 
 
 
 
 
Ärikasum
259
227
411
557
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                     
(42)
(54)
(73)
(129)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
217
173
338
428
 
 
 
 
 
Tulumaks
(28)
0
(28)
0
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
189
173
310
428
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,05
0,04
0,08
0,10
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,05
0,04
0,08
0,10

 

 
 

 

BILANSS
 
 
 
 
konsolideeritud
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.6.2006
31.12.2005
30.6.2006
31.12.2005
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
4 002
5 552
256
355
Lühiajal. fin. invest.
0
6 785
0
434
Nõuded ja ettemaksud                                   
28 964
25 749
1 850
1 645
Varud                                                         
48 531
42 161
3 102
2 695
Käibevara kokku
81 497
80 247
5 208
5 129
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud               
1
1
0
0
Kinnisvarainvesteeringud
15 521
15 521
992
992
Materiaalne põhivara                                   
55 132
58 235
3 524
3 722
Immateriaalne põhivara                               
1 342
1 818
86
116
Põhivara kokku
71 996
75 575
4 602
4 830
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
153 493
155 822
9 810
9 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laenukohustused                                           
4 455
8 909
285
569
Võlad ja ettemaksed
34 020
32 353
2 175
2 069
Lühiajalised eraldised
222
430
14
27
Lühiajal. kohustused kokku
38 697
41 692
2 474
2 665
 
 
 
 
 
Pikaajalised laenukohustused                        
47 920
47 920
3 063
3 063
Pikaajal. eraldised
430
430
27
27
Pikaajal. kohustused kokku
48 350
48 350
3 090
3 090
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
87 047
90 042
5 564
5 755
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Reservid
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
767
(4 817)
49
(308)
Aruandeaasta kasum
4 857
9 775
310
625
Omakapital kokku                             
66 446
65 780
4 246
4 204
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
153 493
155 822
9 810
9 959

 

Einar Pähkel
Finants- ja haldusdirektor
447 8331