AS Viisnurk 2006. a. 9 kuu müügitulu oli 160,6 mln krooni/10,3 mln eurot (2005. a. samal perioodil 165,9 mln krooni/10,6 mln eurot) ning puhaskasum 8,4 mln krooni/536 tuhat eurot (2005. aastal 7,2 mln krooni/460 tuhat eurot). Viisnurga koguvarade maht oli septembri lõpu seisuga 151,3 mln krooni (9,7 mln eurot). Sellest moodustasid ettevõtte kohustused kokku 81,3 mln krooni (5,2 mln eurot) ehk  54%.
 
 
III kvartal 2006
 
Aruandeaasta III kvartali müügitulu oli 51,4 mln krooni/3,3 mln eurot (2005. aastal 47,3 mln krooni/3,0 mln eurot) ja puhaskasum 3,5 mln krooni /225 tuhat eurot (2005. aastal 0,5 mln krooni/33 tuhat eurot).
 
Ettevõtte kolmanda kvartali tulemused on võrreldes 2005. aasta kolmanda kvartaliga paranenud nii mööblidivisjonis kui ka ehitusmaterjalide divisjonis.
 
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid summas 1,3 mln krooni/84 tuhat eurot ja finantskulusid 565 tuhat krooni/35 tuhat eurot, mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena.
 
Mööblidivisjoni käive oli 2006. aasta III kvartalis 27,0 mln krooni/1,7 mln eurot (2005. aasta samas perioodis 25,0 mln krooni/1,6 mln eurot) ja kasum 1,8 mln krooni/113 tuh eurot (2005. aastal 1,3 mln krooni/84 tuh eurot).
 
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2006. aasta III kvartalis 24,4 mln krooni/1,6 mln eurot (2005. aasta samas perioodis 22,4 mln krooni/1,4 mln eurot) ja kasum 3,6 mln krooni/231 tuh eurot (2005. aastal 1,4 mln krooni/92 tuh eurot).
 
 
Prognoos ja areng
 
Lähtuvalt nõudlusest mööbli- ja ehitusmaterjalide turul, samuti divisjonides kavandatud tegevuste tulemuslikkusest, näeb ettevõtte juhtkond järgneval perioodil positiivsete trendide jätkumist ja kinnitab 2006. aasta kasumiprognoosi 12-14 mln krooni (0,77-0,89 mln eurot). 2005. aastal oli ettevõtte kasum 9,8 mln krooni (625 tuhat eurot).
 
Kolmanda kvartali lõpus kinnitati ettevõtte nõukogu poolt ärivaldkondade laienemiskavad ja alustati äriplaaniliste tegevuste elluviimist.
 
Mööblidivisjoni jaekaubanduse arendamise strateegia kohaselt luuakse oma kaubamärgi Skano all tegutsev rahvusvaheline mööblisalongide jaekett naaberturgudel. Jaekaubanduse üksuse loomisega sisenes AS Viisnurk mööbli ja sisustuskaupade jaemüügi ärivaldkonda, mida opereerib 1.septembril 2003. aastal registreeritud AS Viisnurga 100% osalusega äriühing OÜ Skano.
 
Mööblidivisjoni tootmisüksus on keskendunud puidust kodumööbli tootmisele. Divisjoni omatoodete kaubamärk on Skano.
Ehitusmaterjalide divisjonis suurendatakse Isotex-siseviimistlusplaatide kui kõrgema vääristusastmega ja marginaaliga toodete tootmismahtu uue tootmisliini rajamisega    rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks uutele turgudele. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
 
Ehitusmaterjalide divisjonis toodetakse kahte tootekategooriat: pehmetest puitkiudplaatidest üldehitusplaate soojus- ja heliisolatsiooni otstarbeks ning siseviimistlusplaate siseruumide seinte ja lagede viimistluseks. Divisjoni toodete kaubamärkideks on Isoplaat (üldehitusplaadid) ja Isotex (siseviimistlusplaadid).
 
 
Ärivaldkondade ülevaade:
 
(tuh EEK)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006 9k
2005 9k
2006 9k
2005 9k
Mööblidivisjon
92 249
89 574
6 282
4 475
Ehitusmaterjalide divisjon
68 387
76 132
8 579
11 097
Lõpetatud äritegevused
0
162
0
(1 230)
KOKKU
160 636
165 868
14 861
14 342
Jagamata kulud
 
 
(4 332)
(4 586)
ÄRIKASUM
 
 
10 529
9 756
Neto finantskulud
 
 
(1 705)
(2 563)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
8 824
7 193
Tulumaks
 
 
(438)
0
PUHASKASUM
 
 
8 386
7 193
 
(tuh EUR)
Müügitulu
Majandustulemus
 
2006 9k
2005 9k
2006 9k
2005 9k
Mööblidivisjon
5 896
5 725
401
286
Ehitusmaterjalide divisjon
4 371
4 866
548
709
Lõpetatud äritegevused
0
10
0
(78)
KOKKU
10 267
10 601
949
917
Jagamata kulud
 
 
(277)
(293)
ÄRIKASUM
 
 
672
624
Neto finantskulud
 
 
(109)
(164)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
564
460
Tulumaks
 
 
(28)
0
PUHASKASUM
 
 
536
460
 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 9 kuu müügitulu oli 92,2 mln krooni (5,9 mln eurot) ning majandustulemus 6,3 mln krooni (401 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 2,7 mln krooni (171 tuhat eurot) ja kasum 1,8 mln krooni (115 tuhat eurot).
 
Mööblidivisjoni 9 kuu müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule ja võrrreldes 2005. aastaga on müük oluliselt kasvanud. Divisjon on aruandeperioodil suurendanud kõrgema marginaaliga kasepuidul baseeruva mööbli müügi osakaalu 89%-ni (2005: 72%). Männipuidust mööbli osakaal oli vastavalt 11% ning turunõudlus vastavas sektoris on kahanev.  Ettevõttel on kavas jätkuvalt kasemööbli osakaalu veelgi suurendada.
 
Divisjoni oma kaubamärgi Skano all turustatavate mööblitoodete osakaal on vaadeldaval perioodil samuti kasvanud moodustades 22% divisjoni müügitulust (2005: 20%). See võimaldab paremaid marginaale ja tõstab jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis.
 
Mööblidivisjoni tooteportfellis laiendati III kvartalis kõrgema rentaablusega mööblisarjade tootevalikut. Samas jätkati uute tootesarjade väljatöötamist nii omatoodete osas kui uutele allhanke klientidele. Uusi mööblisarju esitletakse erinevatel turgudel alates IV kvartalist 2006 ja 2007. aasta alguses. Nimetatud tegevustega luuakse täiendavad võimalused müügi kasvatamiseks olemasolevatel turgudel ja eeldused uutele turgudele sisenemiseks. Potentsiaalsetest turgudest näeb divisjon võimalusi müügi kasvatamiseks Inglismaal ning Ida- ja Kesk-Euroopas.
 
Mööblidivisjoni jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi. Käesoleva aasta 9 kuuga on jaemüük kasvanud 51% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning III kvartalis oli kasv 39% võrreldes vastava perioodiga 2005. aastal.
 
Divisjoni jaekaubanduse valdkonnas algatati III kvartalis tegevused strateegiakohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Jaeäri laienemine hõlmab endas kodumööblit ja sisutuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida-Euroopa turgudel.
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 9 kuu müügituluks 68,4 mln krooni (4,4 mln eurot) ja kasumiks 8,6 mln krooni (548 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 76,2 mln krooni (4,9 mln eurot) ja kasum 11,1 mln krooni (709 tuhat eurot). 9 kuu tulemust mõjutasid aasta alguse erakorralised ilmastikutingimused ja mais toimunud tulekahju. Need negatiivsed asjaolud avaldasid divisjoni tulemustele ühekordset mõju.
 
Divisjoni tootmismahud, müük ja kasumlikkus on alates III kvartali algusest kiiresti paranenud ning tehas töötab täisvõimsusel rahuldamaks suurenenud nõudlust. Täiendavalt on käivitatud aktiivne müük idaturul – Venemaal ja Ukrainas, samuti Lätis ja Leedus.
 
Üldehitusplaadid
 
Isoplaat-üldehitusplaatidest on tuuletõkkeplaadi nõudlus hüppeliselt kasvanud siseturul. Käesoleva aasta esimesse kvartalisse planeeritud otsemüügi alustamine Soomes, kui ühel põhiturul, on edu saavutanud kolmandas kvartalis kõigis tähtsamates müügikettides oma kaubamärgi all müües. Samuti on III kvartalis kasvanud põrandaplaatide müük, eelkõige naaberturgudel. Üldehitusplaatide müügist oli suurima osakaaluga tooterühmaks tuuletõkkeplaadid.
 
2006. aasta 9 kuuga on divisjon kasvatanud oma kaubamärgi Isoplaat all müüdavate toodete osakaalu 90%-le (2005: 64%) üldehitusplaatide müügist ning lisaks suurendanud otsemüügi osakaalu võrreldes vahendajate kaudu müüdava toodanguga. See võimaldab paremaid marginaale ja tõstab jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis.
 
Käesoleval aastal viis divisjon üldehitusplaadid uutele suure potentsiaaliga turgudele idasuunal - Venemaale ja Ukrainasse.
 
Siseviimistlusplaadid
 
Isotex-siseviimistlusplaatide müügimahud ja tulemuslikkus olid planeeritud tasemetel nii sise- kui välisturul. Kolmanda kvartali lõpus toodi turule uuenenud ja senisest laiem valik seinaplaate, mis aitab veelgi tugevdada oma juhtpositsioone turgudel ning loob paremad võimalused sisenemiseks uutele turgudele. Samas jätkati arendustöid uute laeplaatide turule toomiseks IV kvartalis 2006. Siseviimistlusplaatide müügist moodustasid laeplaadid 73% ja seinaplaadid vastavalt 27%.
 
Käesoleva aasta 9 kuuga on divisjon kasvatanud Isotex-siseviimistlusplaatide kui kõrgema vääristusastmega ja marginaaliga toodete osakaalu 39%-ni divisjoni müügist (2005: 35%). Siseviimistlusplaate toodetakse alates 1996. aastast ning neid müüakse 100% oma kaubamärgi Isotex all.
 
Koos üldehitusplaatidega on uutele idaturgudele viidud ka siseviimistlusplaadid, kus mõlemad tooterühmad omavad head perspektiivi. Suuremate mahtude aktiivsemat  pakkumist piirab olemasolev tootmisvõimsus.
 
Rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks Venemaa ja Ukraina turule, on AS Viisnurga nõukogu heaks kiitnud siseviimistlusplaatide tootmismahu suurendamise teise tootmisliini rajamise näol. Investeeringu eeldatav kogumaksumus on 10 mln krooni/639 tuh eurot ja liini planeeritud käivitamise aeg 2007. aasta III kvartali alguses. Uus liin võimaldab tõsta Isotex toodete mahtu 39%-lt 55%-ni ehitusmaterjalide divisjoni müügitulust. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
 
 
KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
auditeerimata
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9 kuud
 
2006
2005
2006
2005
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
51 428
47 333
160 636
165 868
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(41 570)
(40 342)
(131 403)
(137 553)
 
 
 
 
 
Brutokasum
9 858
6 991
29 233
28 315
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(4 487)
(4 589)
(14 404)
(14 784)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 310)
(1 463)
(4 332)
(4 586)
 
 
 
 
 
Muud äritulud
152
146
451
2 424
 
 
 
 
 
Muud ärikulud
(120)
(39)
(419)
(1 613)
 
 
 
 
 
Ärikasum
4 093
1 046
10 529
9 756
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
(565)
(544)
(1 705)
(2 563)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
3 528
502
8 824
7 193
 
 
 
 
 
Tulumaks
0
0
(438)
0
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
3 528
502
8 386
7 193
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,78
0,11
1,86
1,60
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,78
0,11
1,86
1,60
 
 
KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
auditeerimata
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9 kuud
 
2006
2005
2006
2005
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
3 287
3 025
10 267
10 601
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(2 657)
(2 578)
(8 398)
(8 791)
 
 
 
 
 
Brutokasum
630
447
1 869
1 810
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(287)
(293)
(921)
(945)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(84)
(93)
(277)
(293)
 
 
 
 
 
Muud äritulud
10
9
29
155
 
 
 
 
 
Muud ärikulud
(8)
(2)
(27)
(103)
 
 
 
 
 
Ärikasum
261
68
673
624
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu
(36)
(35)
(109)
(164)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
225
33
564
460
 
 
 
 
 
Tulumaks
0
0
(28)
0
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
225
33
536
460
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,05
0,01
0,12
0,10
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,05
0,01
0,12
0,10
 
 
BILANSS
 
 
 
 
konsolideeritud
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.9.2006
31.12.2005
30.9.2006
31.12.2005
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
5 755
5 552
368
355
Lühiajal. fin. invest.
0
6 785
0
434
Nõuded ja ettemaksud                                  
27 572
25 749
1 762
1 645
Varud                                                         
48 033
42 161
3 070
2 695
Käibevara kokku
81 360
80 247
5 200
5 129
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud               
1
1
0
0
Kinnisvarainvesteeringud
15 521
15 521
992
992
Materiaalne põhivara                                   
53 272
58 235
3 405
3 722
Immateriaalne põhivara                               
1 098
1 818
70
116
Põhivara kokku
69 892
75 575
4 467
4 830
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
151 252
155 822
9 667
9 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laenukohustused                                           
2 325
8 909
149
569
Võlad ja ettemaksed
30 478
32 353
1 948
2 069
Lühiajalised eraldised
124
430
8
27
Lühiajal. kohustused kokku
32 927
41 692
2 105
2 665
 
 
 
 
 
Pikaajalised laenukohustused                        
47 920
47 920
3 063
3 063
Pikaajal. eraldised
430
430
27
27
Pikaajal. kohustused kokku
48 350
48 350
3 090
3 090
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
81 277
90 042
5 195
5 755
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Reservid
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
767
(4 817)
49
(308)
Aruandeaasta kasum
8 386
9 775
536
625
Omakapital kokku                             
69 975
65 780
4 472
4 204
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
151 252
155 822
9 667
9 959
 
Einar Pähkel
Finants- ja haldusdirektor
447 8331