Finantsinspektsiooni juhatuse otsus nr. 120, 28.12.2006
 
Otsustas:
 
1. Teha AS-ile Viisnurk ettekirjutus, millega kohustada emitenti koostama õigusaktidele vastavaid finantsaruandeid, sh tegema finantsaruannete koostamisel järgnevaid toiminguid:
1.1. koostada seaduse nõuetele vastav tegevusaruanne, mis sisaldab ettevõtte kohta raamatupidamise seaduse §-des 24 ja 31 sätestatud teavet;
1.2. lisada tegevusaruandele „Tegevjuhtkonna deklaratsioon”, mis on vastavuses RPS § 23 kõikide punktidega;
1.3. deklareerida Tegevjuhtkonna deklaratsioonis ja vahearuande Lisades vahearuande kooskõla rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
1.4. esitada omakapitali muutuste aruandes IAS 34.20 c) kohased võrdleva aruande perioodid;
1.5. esitada kinnisvara investeeringute lisas ning materiaalse ja immateriaalse põhivara lisas toimunud liikumiste kohta võrdlusandmed eelmise aruandlusperioodi sama perioodi kohta.
2. Kohustada AS-i Viisnurk avalikustama 29.12.2006 börsipäeva jooksul Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu börsiteade Finantsinspektsiooni poolt emitendile ettekirjutuse tegemise kohta.
3. VPTS § 234 lg 2 alusel jõustub ettekirjutus selle kättetoimetamisest AS-le Viisnurk.
 
 
Ettevõttepoolne kommentaar otsusele:
Ettevõte avalikustab 2006. aasta II ja III kvartali täiendatud vahearuanded 2007. aasta esimese nädala jooksul.
Ettevõtte majandustulemust mõjutavad muudatused vahearuannetes puuduvad.
 
 
 
Einar Pähkel
Finants- ja haldusdirektor
447 8331