Skano Group Kvartaliaruanne 17.08.2012

Majandustulemused 6 kuud 2012

Pärnu, 2012-08-17 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

KOKKUVÕTE

Skano Group ASi 2012 aasta teise kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta teise kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,9 mln eurot. Kontserni EBITDA oli teises kvartalis 364 tuhat eurot (2011 aasta teises kvartalis 459 tuhat eurot).

Müügi kasv tuli põhiliselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete ning mööbli müügist, kuid siiski mõjutas tulemust ebakindlus välisturgudel.

Pärnu kiudplaadivabriku ja Isotex’i siseviimistlusplaatide müük langes eelmise aasta sama prioodiga võrreldes 22%. Langus tuli peamiselt Soome turult, kus käesoleva aasta alguses on märkimisväärselt vähenenud ehituslubade väljastamine
ja sellega seoses ka ehituse maht. Eelmise aasta teises kvartalis moodustas müük Soome turule kogu kontserni müügist 40%, kuid Soome turul toimus käesoleva aasta esimestel kuudel nõudluse ootamatult terav langus, ning müük Soome on
langenud 32%ni kontserni käibest.

Soome müügi vähenemise tagajärjel vähenes ka võrreldavate üksuste (Pärnu tootmisüksused) ärikasum 7% ning oli 311 tuhat eurot.

Samas on kasvanud müük Venemaale rohkem kui 45% ning lisandunud on müük Suurbritanniasse summas ca 300 tuhat eurot ja ka teistele turgudele ei ole ehitusmaterjalide müük põhimõtteliselt langenud.

Püssi kiudplaadivabriku käive oli 709 tuhat eurot ja ärikahjum oli 203 tuhat eurot. Madalast müügimahust tingituna töötas Püssis asuv tehas teises kvartalis poole võimsusega. Püssi tehase müük ei ole saavutanud loodetud taset ning on
tänaseni selgelt olnud kontserni ainus kahjumlik äriüksus. Käesoleva aasta teisel poolel olukord ilmselt paraneb, kuna oleme alustanud selle tehase toodete müüki Aasiasse. Juba käesoleval ajal on märkimisväärsed kaubamahud teel
klientide poole, aga kuna transpordiaeg on keskmiselt 6 nädalat, ei kajastu need mahud koheselt kontserni müügis. Samuti oleme läbi viimas projekti, mille alusel plaanime käesoleva aasta kolmandas kvartalis tõsta Püssi tehase
tootmisliini maksimaalset kiirust ca 30% ning seeläbi alandada toote omahinda, et oleks võimalik ületada kasumiläve ka suhteliselt madala tootmismahu korral ning tõsta oluliselt tehase kasumlikkust maksimaalvõimsuse lähedal opereerides.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalsel tootmisvõimsusel ning selles suunas jätkatakse pidevat tööd.

Mööblivabriku käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13% ja ärikasum 26%, ning ärikasum oli 238 tuhat eurot. Mööblivabrik töötab efektiivselt ning kasumlikult, teise kvartali ärikasumi marginal oli 11,5%.

Mööbli jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14% ja oli 569 tuhat eurot ning ärikasum 63 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab
mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta teise kvartali müügitulu oli 4,9 mln eurot (2011 aastal 4,3 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta teise kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta teises kvartalis 17,9%
(võrrelduna 2011 aasta teise kvartali 24,2%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta samal perioodil 0,3 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,2% (võrrelduna 2011 aasta teise kvartali 6,9%-ga).

Kontserni EBITDA oli teises kvartalis 364 tuhat eurot (eelmise aasta samal perioodil 459 tuhat eurot). Konsolideeritud puhaskasum oli 39 tuhat eurot (2011 aasta teises kvartalis 273 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,8% (võrrelduna 2011 aasta teise kvartali 6,3%-ga).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.6.2012 seisuga 16,1 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.6.2012 seisuga 8,5 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 53,1% (31.12.2011: 51,8%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,4 mln eurot, suurenedes 6 kuuga 26%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.

Varud kasvasid 6 kuuga 0,1 mln eurot, moodustades 30.6.2012 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,4 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.6.2012 1,3 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 6 kuuga kokku 0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,5
mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,3 mln eurot 8,5 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).


ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011
Ehitusmaterjalide divisjon 2 621 2 206 53,7% 51,2%
Mööblivabrik 2 070 1 830 42,4% 42,4%
Mööbli jaemüük 569 497 11,7% 11,5%
Elimineerimine (379) (221) (7,8%) (5,1%)
KOKKU 4 881 4 312 100,0% 100,0%

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011
Soome 1 569 1 723 32,1% 40,0%
Venemaa 1 480 1 141 30,3% 26,5%
Eesti 676 708 13,8% 16,4%
Suurbitannia 312 13 6,4% 0,3%
Ukraina 188 199 3,9% 4,6%
Läti 154 91 3,2% 2,1%
Holland 124 0 2,5% 0,0%
Rootsi 128 128 2,6% 3,0%
Leedu 86 111 1,8% 2,6%
Kasahstan 40 42 0,8% 1,0%
Taani 31 39 0,6% 0,9%
Saksamaa 23 31 0,5% 0,7%
India 15 8 0,3% 0,2%
Hiina 8 22 0,2% 0,5%
Teised riigid 47 56 1,0% 1,3%
KOKKU 4 881 4 312 100,0% 100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias, Lätis ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR II kv. 2012 II kv. 2011
Mööblivabrik 238 189
Mööbli jaemüük 63 (39)
Ehitusmaterjalide divisjon (167) 142
Elimineerimine (26) 6
KOKKU 108 298
Neto finantskulud (67) (25)
Tulumaksukulu (2) (2)
PUHASKASUM 39 271EHITUSMATERJALIDE DIVISJON

Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta teise kvartali müügitulu 2,6 mln eurot ja kahjumiks 167 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,2 mln eurot ja kasum 142 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on
divisjoni käive kasvanud 415 tuhat eurot (19%). Käibe kasv tuli Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011
Soome 734 983 29,0% 44,6%
Venemaa 598 343 23,6% 15,5%
Eesti 405 540 16,0% 24,5%
Suurbritannia 312 13 12,3% 0,6%
Rootsi 128 128 5,1% 5,8%
Holland 124 0 4,9% 0,0%
Läti 72 36 2,8% 1,6%
Taani 31 39 1,2% 1,8%
Ukraina 26 8 1,0% 0,4%
Saksamaa 23 31 0,9% 1,4%
Leedu 22 11 0,9% 0,5%
India 15 8 0,6% 0,4%
Hiina 8 22 0,3% 1,0%
Teised riigid 33 44 1,3% 2,0%
KOKKU 2 531 2 206 100,0% 100,0%

Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia, Venemaa ja Hollandi müügis. Soome ja Eesti osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.

tuh EUR Müük Äriasum
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011
Pärnu kiudplaadivabrik 1 190 1 638 (24) 118
Pärnu siseviimistlusplaadid 486 505 24 49
Püssi kiudplaadivabrik 709 - (203) (38)
Allokeerimata 146 63 36 13
KOKKU 2 531 2 206 (167) 142

 Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kahanes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 27% ja oli 1,2 miljonit eurot. Pärnu kiudplaadivabriku kahjumi põhjuseks oli vähenenud müük. Müügi langus tuli peamiselt Soome turult, kus käesoleva aasta alguses on märkimisväärselt vähenenud ehituslubade väljastamine ja sellega seoses ka ehituse maht.
Ettevõtte prioriteediks on müügi laiendamine väljapoole tänaseid koduturge, et kompenseerida madalamat nõudlust lähiriikides ning hajutada tururiski.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 709 tuhat eurot ning ärikahjum 203 tuhat eurot. Püssi tehase toodete müük on seni jäänud alla ootuste. Ettevõttel on õnnestunud sõlmida tarnelepingud mitmete suurklientidega, kuid müügimahud ei
ole piisavad Püssi tehase täismahus töötamiseks. Läbirääkimised mitmete klientidega käivad, kuid müügitegevus on inertne ning suuremate tarnelepingute ja müügimahtudeni jõudmine võtab aega. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis
jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud nii Soome väiksema
nõudluse, Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse kui suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Kuivõrd Skano Group ASi olemasolev kliendibaas eelistab tänases keskkonnas hoida madalaid varusid ja tänases
keskkonnas me samadelt klientidelt tellimuste suurt kasvu ei oota, siis praktiliselt kogu Püssi tehase tootmismaht tuleb müüa uutele klientidele.

Täna töötab Püssi tehas ca 70% võimsusega ning täpseid prognoose tootmismahu kasvu suhtes lähtuvalt maailmas valitsevast ebakindlusest on täna raske teha. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et toodame Püssi tehases tooteid ka
Aasia riikide turgudele ning juba käesoleval ajal on märkimisväärsed kaubamahud klientide poole teel, aga kuna konteinertranspordi aeg on keskmiselt 6 nädalat, ei kajastu need mahud käesolevas aruandes kontserni müügis. Lisaks oleme
alustnud müüki ka Brasiiliasse ning Austraaliasse.

Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas
perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist suudame viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.MÖÖBLIDIVISJON

MÖÖBLI JAEMÜÜK


Skano Group ASi jaeäri opereerivad OÜ Skano Furniture ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.6.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis. Teises kvartalis suleti üks kauplus Kiievis.


JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011 30.06.12 30.06.11
Eesti 261 152 45,9% 30,6% 3 3
Läti 82 55 14,4% 11,1% 1 1
Leedu 64 100 11,2% 20,1% 1 2
Ukraina 162 190 28,5% 38,2% 4 7
Kokku 569 497 100,0% 100,0% 9 13Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta teise kvartali kasum oli 63 tuhat eurot, sisaldades tulusid ka Ukraina grivna kursi muutusest summas 50 tuhat eurot.MÖÖBLI TOOTMINE

Mööblivabrikus oli 2012 aasta teise kvartali müügitulu 2,1 mln eurot ja kasum 238 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,8 mln eurot ja kasum 189 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive kasvanud 240 tuhat eurot ja kasum kasvanud 49 tuhat eurot.MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  II kv. 2012 II kv. 2011 II kv. 2012 II kv. 2011
Venemaa 882 798 42,6% 43,6%
Soome 835 740 40,3% 40,4%
Kasahstan 40 42 1,9% 2,3%
Eesti 10 17 0,5% 0,9%
Teised riigid 14 12 0,7% 0,7%
Tütarettevõtted 289 221 14,0% 12,1%
Kokku 2 070 1 830 100,0% 100,0%
PROGNOOS JA ARENG


EHITUSMATERJALIDE DIVISJON. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab kolmandas kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta kolmandas kvartalis umbes 70% võimsusega. Lisaks plaanime käesoleva aasta kolmandas kvartalis tõsta Püssi tehase tootmisliini maksimaalset kiirust ca 30% ning seeläbi alandada toote omahinda, et oleks võimalik ületada kasumiläve ka suhteliselt madala tootmismahu korral.

Ehitusmaterjalide sektori augustikuu müügiks prognoosime rohkem kui 1 miljon eurot ehk ca 40% teise kvartali müügist ning see nätab, et müügimahtude trend on jällegi kerges tõusus.

MÖÖBLI JAEMÜÜK.2012 aasta kolmandas kvartalis prognoosime jaemüügi kerget kasvu võrreldes teise kvartaliga. Soodsate lepingutingimuste korral plaanime avada ühe kaupluse Kiievis.

MÖÖBLIVABRIK. 2012 aasta kolmandas kvartalis me mööblivabrikus käibe kasvu võrreldes teise kvartaliga ei plaani, kuna perioodi jääb tehase kollektiivpuhkus. Müügimahte mõjutab negatiivselt ka Soomes valitsev tarbijate ebakindllus ning seetõttu jääb tootmismaht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid.


FINANTSSUHTARVUD 

tuh EUR 6 kuud 2012 6 kuud 2011 6 kuud 2010
Kasumiaruanne      
Müügitulu 9 440 8 336 6 360
EBITDA 511 719 680
EBITDA rentaablus 5,4% 8,6% 10,7%
Ärikasum 10 427 443
Ärirentaablus 0,1% 5,1% 7,0%
Puhaskasum (134) 373 390
Puhasrentaablus (1,4%) 4,5% 6,1%
 
Bilanss (30.6)      
Koguvarad 16 050 13 467 9 115
Koguvarade puhasrentaablus (0,8%) 2,8% 4,3%
Omakapital 7 532 5 716 5 331
Omakapitali puhasrentaablus (1,8%) 6,5% 7,3%
Võlakordaja 53,1% 57,6% 41,5%
 
Aktsia (30.6)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 1,31 1,74 0,95
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,03) 0,08 0,09
Hind-tulu (PE) suhtarv - 21,75 10,56
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,67 1,27 1,18
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,78 1,37 0,81
Turukapitalisatsioon 5 894 7 828 4 274

EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
 
Raha ja raha ekvivalendid 174 206 276
Nõuded ja ettemaksed 2 116 1 674 1 927
Varud 3 268 3 177 2 850
Käibevara kokku 5 558 5 057 5 053
 
Kinnisvarainvesteeringud 185 185 185
Materiaalne põhivara 10 294 10 692 8 211
Immateriaalne põhivara 13 16 18
Põhivara kokku 10 492 10 893 8 414
 
AKTIVA (vara) KOKKU 16 050 15 950 13 467
 
Võlakohustused 1 277 1 380 662
Võlad ja ettemaksed 2 507 2 137 1 904
Lühiajalised eraldised 5 11 3
Lühiajalised kohustused kokku 3 789 3 528 2 569
 
Pikaajalised võlakohustused 4 490 4 490 4 984
Pikaajalised eraldised 239 239 198
Pikaajalised kohustused kokku 4 729 4 729 5 182
 
Kohustused kokku 8 518 8 257 7 751
 
Aktsiakapital (nimiväärtuses) 2 699 2 699 2 875
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Ümberhindluse kursivahed (38) (11) 28
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 4 353 1 788 1 788
Aruandeaasta kasum (kahjum) (134) 2 565 373
Omakapital kokku 7 532 7 693 5 716
 
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 16 050 15 950 13 467

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR II kv 2012 II kv 2011 6 k 2012 6 k 2011
         
Müügitulu 4 881 4 313 9 440 8 336
 
Müüdud toodangu kulu (4 007) (3 270) (7 941) (6 448)
 
Brutokasum 874 1 043 1 499 1 888
 
Turustuskulud (592) (603) (1 192) (1 184)
Üldhalduskulud (199) (147) (309) (246)
Muud äritulud                                     54 58 91 62
Muud ärikulud                                     (29) (53) (79) (93)
 
Ärikasum (kahjum) 108 298 10 427
Neto finantskulu                                   (67) (25) (134) (50)
 
Kasum(kahjum) enne tulumaksu 41 273 (124) 377
Tulumaksukulu (2) (2) (10) (4)
 
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 39 271 (134) 373
 
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel (36) (3) (27) 12
 
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) 3 268 (161) 385
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta
0,01 0,06 (0,03) 0,08
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta 0,01 0,06 (0,03) 0,082012 aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on
nädal 46 (12. – 16. november 2012).


Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.skano.com


Skano 2012 Q2 vahearuanne EST.pdf