Kokkuvõte

Skano Group ASi 2012 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,7 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 351 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis ilma Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumita 179 tuhat eurot).

Pärnu kiudplaadivabriku ja Isotex’i siseviimistlusplaatide müük kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%, ärikasum 10% ning ärikasum oli 228 tuhat eurot.

Püssi kiudplaadivabriku käive oli 799 tuhat eurot ja ärikahjum oli 230 tuhat eurot. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas müük 13%. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning selles suunas tehakse pidevat tööd. Lisaks tööle müügimahtudega teeme pidevalt tegevusi tehase tootmisefektiivsuse tõstmiseks. Oleme tõstnud tootmisliini maksimumkiirust ning seeläbi vähendanud toodete omahinda. Oktoobrikuus oli toodete keskmine omahind ca 18% madalam kui kolmanda kvartali keskmine. Selline efektiivsuse tõstmine vähendab kahjumit madala tootmismahu korral kuid täielik efekt avaldub siis, kui müügimahud on kasvanud.

Mööblivabriku käive vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14% ja ärikasum 55%, ning ärikasum oli 58 tuhat eurot.

Mööbli jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24% ja oli 555 tuhat eurot ning ärikasum 3 tuhat eurot, sisaldades Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 26 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,7 mln eurot (2011 aastal 4,2 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta kolmandas kvartalis 15,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 14,4%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta samal perioodil põhitegevuse kasum 0,01 mln eurot, koos Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumiga 2,5 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,3% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 0,3%-ga, arvestades ka Püssi tehase soodusostu, kujunes 2011 aasta samaperioodi ärirentaabluseks 59,1%).

Konsolideeritud puhaskasum oli 44 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 53 tuhat eurot, koos Püssi tehase soodusostuga tuli puhaskasumiks 2402 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 57,5%-ga).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.9.2012 seisuga 16,2 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.9.2012 seisuga 8,6 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 53,1% (31.12.2011: 51,8%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,5 mln eurot, suurenedes 9 kuuga 33%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.

Varud kasvasid 9 kuuga 0,3 mln eurot, moodustades 30.9.2012 seisuga 3,4 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.9.2012 0,9 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 9 kuuga kokku 0,5 mln eurot peamiselt ümberklassifitseerimise tõttu pikaajaliseks laenukohustuseks. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,3 mln eurot 8,6 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR

% käibest

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

Ehitusmaterjalide divisjon

2 964

2 309

63,0%

55,3%

Mööblivabrik

1 399

1 626

29,7%

38,9%

Mööbli jaemüük

555

448

11,8%

10,7%

Elimineerimine

(210)

(206)

(4,5%)

(4,9%)

KOKKU

4 708

4 177

100,0%

100,0%

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

tuh EUR

% käibest

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

Venemaa

1 487

1 158

31,6%

27,7%

Soome

1 046

1 518

22,2%

36,3%

Eesti

754

734

16,0%

17,6%

Suurbitannia

334

173

7,1%

4,1%

Ukraina

229

149

4,9%

3,6%

Läti

207

97

4,4%

2,3%

Holland

176

0

3,7%

0,0%

Leedu

146

101

3,1%

2,4%

Rootsi

143

103

3,0%

2,5%

Kasahstan

36

9

0,8%

0,2%

Saksamaa

34

31

0,7%

0,7%

India

22

0

0,5%

0,0%

Taani

15

23

0,3%

0,6%

Hiina

0

10

0,0%

0,2%

Teised riigid

79

71

1,7%

1,7%

KOKKU

4 708

4 177

100,0%

100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias, Lätis ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR

III kv. 2012

III kv. 2011

Mööblivabrik

58

129

Mööbli jaemüük

3

(1)

Ehitusmaterjalide divisjon

25

2 357

Elimineerimine

23

-19

KOKKU

109

2 466

Neto finantskulud

(62)

(64)

Tulumaksukulu

(3)

(0)

PUHASKASUM

44

2 402

EHITUSMATERJALIDE DIVISJON

Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 3,0 mln eurot ja kasum 25 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,3 mln eurot ja põhitegevuse kahjum 98 tuhat eurot. Koos Püssi tehase soodusostust saadud kasumiga oli 2011 aasta kolmanda kvartali kasum 2 357 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 655 tuhat eurot (28%). Käibe kasv tuli peamiselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

tuh EUR

% käibest

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

Venemaa

804

426

27,1%

18,4%

Soome

602

848

20,3%

36,7%

Eesti

544

537

18,4%

23,3%

Suurbritannia

334

173

11,3%

7,5%

Holland

176

0

5,9%

0,0%

Läti

144

43

4,9%

1,9%

Rootsi

143

103

4,8%

4,5%

Leedu

50

9

1,7%

0,4%

Ukraina

34

26

1,1%

1,1%

Saksamaa

34

31

1,1%

1,3%

India

22

0

0,7%

0,0%

Taani

15

23

0,5%

1,0%

Teised riigid

62

90

2,1%

3,9%

KOKKU

2 964

2 309

100,0%

100,0%

Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia, Venemaa ja Hollandi müügis. Soome ja Eesti osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.

tuh EUR

Müük

Äriasum

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

Pärnu kiudplaadivabrik

1 347

1 359

125

199

Püssi kiudplaadivabrik

799

323

(230)

2 091

Pärnu vääristamisüksus (Isotex)

707

551

103

54

Allokeerimata

110

77

27

13

KOKKU

2 964

2 309

25

2 357

Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 8% ja oli 2,1 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 799 tuhat eurot ning ärikahjum 230 tuhat eurot. Jätkuvalt käivad läbirääkimised mitmete klientidega, kuid tehase kogu tootmismahtu tagavate suurte tarnelepingute ja müügimahtudeni ei ole jõutud. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse ning suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Täna töötab Püssi tehas ca 70% võimsusega ning täpseid prognoose tootmismahu kasvu suhtes lähtuvalt maailmas valitsevast ebakindlusest on täna raske teha.

Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Täna on optimaalsest tunduvalt kõrgema omahinna põhjustanud suuresti ka tehnoloogilised seisakud ja seadmete ümberehitus tagamaks paremat efektiivsust. Sellega oleme tänaseks saavutanud kulutaseme, kus oktoobrikuu keskmine tootmise omahind oli 18% madalam kolmanda kvartali keskmisest. Samas näeme jätkuvalt olulist reservi omahinna edasiseks alandamiseks järgmiste kvartalite jooksul.

Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist suudame viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.

MÖÖBLIDIVISJON

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi jaeäri opereerivad OÜ Skano Furniture ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.9.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

tuh EUR

% käibest

Kaupluste arv

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

30.09.12

30.09.11

Eesti

201

178

36,2%

39,7%

3

3

Läti

63

54

11,4%

12,1%

1

1

Leedu

96

92

17,3%

20,5%

1

1

Ukraina

195

124

35,1%

27,7%

4

6

Kokku

555

448

100,0%

100,0%

9

11

Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 3 tuhat eurot, sisaldades ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 26 tuhat eurot.

MÖÖBLI TOOTMINE

Mööblivabrikus oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,4 mln eurot ja kasum 58 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,6 mln eurot ja kasum 129 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 227 tuhat eurot ja kasum vähenenud 71 tuhat eurot. Vabriku kolmanda kvartali tulemust mõjutab enim juulis toimuv kollektiivpuhkus.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

tuh EUR

% käibest

III kv. 2012

III kv. 2011

III kv. 2012

III kv. 2011

Venemaa

683

732

48,8%

45,0%

Soome

444

670

31,7%

41,2%

Kasahstan

36

0

2,6%

0,0%

Eesti

9

18

0,6%

1,1%

Teised riigid

17

0

1,2%

0,0%

Tütarettevõtted

210

206

15,0%

12,7%

Kokku

1 399

1 626

100,0%

100,0%

PROGNOOS JA ARENG

EHITUSMATERJALIDE DIVISJON. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab neljandas kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta neljandas kvartalis umbes 70% võimsusega.

MÖÖBLI JAEMÜÜK. 2012 aasta neljandas kvartalis prognoosime jaemüügi kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga.

MÖÖBLIVABRIK. 2012 aasta neljandas kvartalis plaanime mööblivabrikus käibe kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga, kuna kolmandasse kvartalisse jäi tehase kollektiivpuhkus. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga, jääb müügimaht väiksemaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR

9 kuud 2012

9 kuud 2011

9 kuud 2010

Kasumiaruanne

Müügitulu

14 148

12 513

9 875

EBITDA

862

3 353

1017

EBITDA rentaablus

6,1%

26,8%

10,3%

Ärikasum

119

2 893

644

Ärirentaablus

0,8%

23,1%

6,5%

Puhaskasum

(90)

2 775

562

Puhasrentaablus

(0,6%)

22,2%

5,7%

Bilanss (30.9)

Koguvarad

16 201

16 538

9 104

Koguvarade puhasrentaablus

(0,6%)

16,8%

6,2%

Omakapital

7 602

7 693

5 129

Omakapitali puhasrentaablus

(1,2%)

36,1%

11,0%

Võlakordaja

53,1%

53,5%

43,7%

Aktsia (30.9)

Aktsia sulgemishind (EUR)

1,37

1,50

1,15

Puhaskasum aktsia kohta (EUR)

(0,02)

0,62

0,12

Hind-tulu (PE) suhtarv

-

2,42

9,21

Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)

1,69

1,76

1,14

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe

0,81

0,85

1,01

Turukapitalisatsioon

6 164

6 749

5 174

EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
 

tuh EUR

30.9.2012

31.12.2011

30.9.2011

Raha ja raha ekvivalendid

179

206

160

Nõuded ja ettemaksed

2 219

1 674

2 261

Varud

3 448

3 177

3 100

Käibevara kokku

5 846

5 057

5 521

Kinnisvarainvesteeringud

185

185

185

Materiaalne põhivara

10 158

10 692

10 815

Immateriaalne põhivara

12

16

17

Põhivara kokku

10 355

10 893

11 017

AKTIVA (vara) KOKKU

16 201

15 950

16 538

Võlakohustused

880

1 380

659

Võlad ja ettemaksed

2 579

2 137

2 692

Lühiajalised eraldised

3

11

1

Lühiajalised kohustused kokku

3 462

3 528

3 352

Pikaajalised võlakohustused

4 898

4 490

5 067

Pikaajalised eraldised

239

239

198

Pikaajalised kohustused kokku

5 137

4 729

5 265

Kohustused kokku

8 599

8 257

8 617

Aktsiakapital (nimiväärtuses)

2 699

2 699

2 699

Ülekurss

364

364

364

Kohustuslik reservkapital

288

288

288

Ümberhindluse kursivahed

(11)

(11)

7

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

4 353

1 788

1 788

Aruandeaasta kasum (kahjum)

(91)

2 565

2 775

Omakapital kokku

7 602

7 693

7 921

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

16 201

15 950

16 538

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR

III kv 2012

III kv 2011

9 k 2012

9 k 2011

Müügitulu

4 708

4 176

14 148

12 513

Müüdud toodangu kulu

(3 961)

(3 573)

(11 901)

(10 022)

Brutokasum

747

603

2 247

2 491

Turustuskulud

(559)

(516)

(1 752)

(1 700)

Üldhalduskulud

(76)

(102)

(385)

(349)

Muud äritulud                                    

40

2 500*

131

2 562*

Muud ärikulud                                    

(43)

(19)

(122)

(111)

Ärikasum (kahjum)

109

2 466

119

2 893

Neto finantskulu                                  

(62)

(64)

(197)

(114)

Kasum(kahjum) enne tulumaksu

47

2 402

(78)

2 779

Tulumaksukulu

(3)

0

(13)

(4)

PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)

44

2 402

(91)

2 775

Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel

27

(21)

0

(9)

PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM)

71

2 381

(91)

2 766

 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta

0,01

0,53

(0,02)

0,62

Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta

0,01

0,53

(0,02)

0,62

2011 aasta muude äritulude hulgas on kasum Püssi kiudplaadivabriku allahindlusega ostust 2 455 tuh. EUR

2012 aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (25. – 28. veebruar 2013).

Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
      

 

THIRD QUARTER IN SHORT

Consolidated net sales of the third quarter of 2012 was 4.7 mil. euros, representing a 13% increase on the third quarter compared to the same period in 2011. At the same time, consolidated EBITDA amounted to 351 thousand euros (179 thousand euros in Q3 2011 without the gain from a bargain purchase of Püssi softboard factory).

The sales in Pärnu fibreboard factory and of Isotex internal finishing boards increased as compared to the respective period last year by 8%, the operating profit 10% and operating profit amounted to 228 thousand euros.

The turnover of Püssi softboard factory was 799 thousand euros and operating loss 230 thousand euros. The sales increased by 13% compared to the previous quarter. The priority of the management of the enterprise is continuously to ensure the sales of the production of Püssi softboard factory in order to guarantee the maximum production capacity and efforts are taken in this direction on an on-going basis. In addition to efforts regarding the sales volumes we are constantly working on raising the production efficiency of the factory. We have raised the maximum speed of the production line and thereby lowered the cost price of products. In October, the average cost price of products was approximately 18% lower than the average of the third quarter. Such increase of efficiency decreases the loss in case of low production volumes whereas the full effect appears when the sales volumes have grown.

The turnover of the furniture factory decreased by 14% and the operating profit by 55% as compared to the same period last year, and the operating profit was 58 thousand euros.

The turnover of furniture retail chain increased by 24% as compared to the same period last year being 555 thousand euros and the operating profit was 3 thousand euros. The sales of Skano Group AS own furniture still forms a considerable part of the retail sale and it enables the furniture factory to operate much more profitably than it would be possible without its own retail chain.

 

INCOME STATEMENT

Consolidated net sales of third quarter 2012 was 4.7 mil. euros (4.2 mil. euros in same period of 2011) representing a 13% increase on the third quarter compared to Q3 2011. The Group’s gross margin in the third quarter of 2012 was 15.9% compared to 14.4% in the third quarter of 2011. Consolidated operating profit amounted to 0.1 mil. euros (0.01 mil. euros from main activities in same period 2011, totally 2.5 mil. euros with the gain from a bargain purchase of Püssi factory). The consolidated operating margin of net sales was 2.3% (0.3% from main activities and totally 59.1% in Q3 2011).

Consolidated net profit amounted to 44 thousand euros (compared to net loss from main activities 53 thousand euros and total net profit 2,402 thousand euros in Q3 2011), and the net margin was 0.9% (57.5% in Q3 2011).

 

POSITION OF FINANCIAL STATEMENT

As of 30.9.2012 the total assets of Skano Group AS amounted to 16.2 mil. euros (31.12.2011: 16.0 mil. euros). The liabilities of the company accounted for 53.1% (31.12.2011: 51.8%) thereof, i.e. 8.6 mil. euros (31.12.2011: 8.3 mil. euros).

Receivables and prepayments have increased by 0.5 mil. euros i.e. 33% increase with 9 months. The reason of increase of receivables is small sales in December 2011, which essentially lowered the amount of receivables at the end of December.

Inventories increased by 0.3 mil. euros to reach 3.4 mil. euros on 30.9.2012. (31.12.2011: 3.2 mil. euros). Property, plant and intangibles decreased by 0.5 mil. euros mainly as a result of depreciation.

Short-term loans decreased by 0.5 mil. euros and amounted to 0.9 mil. euros in 30.9.2012 (31.12.2011: 1.4 mil. euros) as a result of re-classification into long-term loans. Supplier payables, tax liabilities, other payables, including payables to employees, and provisions amounted to 2.6 mil. euros (31.12.2011: 2.1 mil. euros). Current and non-current liabilities increased by 0.3 mil. euros to 8.6 mil. euros (31.12.2011: 8.3 mil. euros).

 

DIVISIONAL REVIEW

NET SALES BY BUSINESS SEGMENTS

th EUR % of net sales
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011
Building Materials Division 2,964 2,309 63.0% 55.3%
Furniture Factory 1,399 1,626 29.7% 38.9%
Retail sales of furniture 555 448 11.8% 10.7%
Elimination (210) (206) (4.5%) (4.9%)
TOTAL 4,708 4,177 100.0% 100.0%

 

NET SALES BY GEOGRAPHICAL SEGMENTS

th EUR % of net sales
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011
Russia 1,487 1,158 31.6% 27.7%
Finland 1,046 1,518 22.2% 36.3%
Estonia 754 734 16.0% 17.6%
Great Britain 334 173 7.1% 4.1%
Ukraine 229 149 4.9% 3.6%
Latvia 207 97 4.4% 2.3%
Nederland 176 0 3.7% 0.0%
Lithuania 146 101 3.1% 2.4%
Sweden 143 103 3.0% 2.5%
Kazakhstan 36 9 0.8% 0.2%
Germany 34 31 0.7% 0.7%
India 22 0 0.5% 0.0%
Denmark 15 23 0.3% 0.6%
China 0 10 0.0% 0.2%
Other countries 79 71 1.7% 1.7%
TOTAL 4,708 4,177 100.0% 100.0%

Regarding the markets, turnover has increased in Russia UK, Latvia and Nederland. The percentage of turnover has decreased in most in Finland.

 

PROFIT BY BUSINESS SEGMENTS

th EUR Q3 2012 Q3 2011
Furniture Factory 58 129
Retail sales of furniture 3 (1)
Building Materials Division 25 2,357
Elimination 23 -19
TOTAL 109 2,466
Net financial costs (62) (64)
Income tax (3) (0)
NET PROFIT 44 2,402

 

BUILDING MATERIALS DIVISION

The net sales of the Building Materials Division in the third quarter of 2012 amounted to 3.0 mil. euros and profit to 25 thousand euros. In the same period last year, the turnover of the division totaled to 2.3 mil. euros and the loss from main activities 98 thousand euros. The profit including the gain from a bargain purchase from Püssi factory amounted to 2,357 thousand euros. As compared to the previous year the turnover of the division has increased by 655 thousand euros (28%). The growth of sales came from production of Püssi softboard factory.          
 

NET SALES BY GEOGRAPHICAL SEGMENTS

th EUR % of net sales
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011
Russia 804 426 27.1% 18.4%
Finland 602 848 20.3% 36.7%
Estonia 544 537 18.4% 23.3%
Great Britain 334 173 11.3% 7.5%
Nederland 176 0 5.9% 0.0%
Latvia 144 43 4.9% 1.9%
Sweden 143 103 4.8% 4.5%
Lithuania 50 9 1.7% 0.4%
Ukraine 34 26 1.1% 1.1%
Germany 34 31 1.1% 1.3%
India 22 0 0.7% 0.0%
Denmark 15 23 0.5% 1.0%
Other countries 62 90 2.1% 3.9%
TOTAL 2,964 2,309 100.0% 100.0%

The biggest growth has been in sales to Great Britain, Russia and Nederland. The percentage of sales into Finland and Estonia decreased remarkably. Despite of the remarkable growth of sales, profit of division decreased. Instead of one softboard production unit the company operates now with two.

th EUR Net sales Profit
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011
Pärnu softboard factory 1,347 1,359 125 199
Püssi softboard factory 799 323 (230) 2,091
Pärnu interior boards factory 707 551 103 54
Not allocated 110 77 27 13
TOTAL 2,964 2,309 25 2,357

The net sales of the Pärnu softboard factory and interiors boards line increased 8% in the third quarter of 2012 compared to the same quarter of 2011 and amounted to 2.1 mil. euros.

The turnover of Püssi fibreboard factory amounted to 799 thousand euros and operating loss amounted to 230 thousand euros. The company continues negotiations with several clients, the conclusion of large delivery contracts and reaching higher sales volumes takes time. Although in the fourth quarter of the previous year Püssi factory reached a position to guarantee a sufficient volume, security of supply and quality for corporate clients without taking big risks, the attainment of actual greater amounts of supplies has taken longer than expected due to the general uncertainty in the economic environment in Europe, as well as a relatively lengthy procurement processes of bigger retail chains. Today Püssi factory is operating at approximately of 70% of its capacity and it is difficult to make exact prognosis about the increase of production volume due to instability in the world.

It is also important to note that due to high fixed costs, the factory shall, for a profitable outcome, be operated at as high capacity as possible, which shall ensure a lower average cost price of the product.

Presently, the cost price considerably higher than the optimum is greatly caused by technological standstills and reconstruction of equipment in order to ensure better efficiency. Thereby we have achieved a cost level by the present day in which the average cost price of production in October was 18% lower than the average of the third quarter. At the same time there is still a significant reserve regarding the further decrease of cost price within the following quarters.

We are still confident that purchasing of the Püssi was a very good decision in the medium term and after introducing of significant technological and procedural changes in the factory we succeed in reducing the cost price more than we had expected before the purchase of the factory.

 

FURNITURE DIVISION

FURNITURE RETAIL SALES

Skano Group AS retail business is operated by a private limited company Skano Furniture OÜ and its subsidiaries in Latvia, Lithuania and Ukraine. Skano has totally 9 stores in Tallinn (2), Pärnu, Riga, Vilnius, Kiev, Donetsk, Kharkiv and Dnipropetrovs’k at the end of the third quarter.

RETAIL SALES BY COUNTRIES

th EUR % of net sales Number of stores
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011 30.09.12 30.09.11
Estonia 201 178 36.2% 39.7% 3 3
Latvia 63 54 11.4% 12.1% 1 1
Lithuania 96 92 17.3% 20.5% 1 1
Ukraine 195 124 35.1% 27.7% 4 6
TOTAL 555 448 100.0% 100.0% 9 11

The furniture retail sale has reached to the profitable sales level, and it results with profit 3 thousand euros in third quarter 2012. Loss from currency exchange rate of hryvnia was 26 thousand euros.

 

FURNITURE PRODUCTION

The net sales of the Furniture Factory in the third quarter amounted to 1.4 mil. euros and profit to 58 thousand euros. In the same period last year, the turnover of the factory totalled to 1.6 mil. euros and the profit 129 thousand euros. As compared to the previous year the turnover of the factory has decreased 227 thousand euros and the profit has decreased 71 thousand euros. The results of third quarter are influenced by the collective vacations in July.

 

FURNITURE FACTORY SALES BY COUNTRIES

th EUR % of net sales
Q3 2012 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2011
Russia 683 732 48.8% 45.0%
Finland 444 670 31.7% 41.2%
Kazakhstan 36 0 2.6% 0.0%
Estonia 9 18 0.6% 1.1%
Other countries 17 0 1.2% 0.0%
Subsidiaries 210 206 15.0% 12.7%
TOTAL 1,399 1,626 100.0% 100.0%

 

FORECAST AND DEVELOPMENT

BUILDING MATERIALS DIVISION. The main production line of Pärnu fibreboard factory is operating at reduced capacity in the fourth quarter. Production lines of Isotex interior finishing boards use one or two shifts as necessary. Due to low demand Püssi factory is operating at approximately of 70% of its capacity in the fourth quarter of the year 2012.

FURNITURE RETAIL SALES. We expect growth of retail sale in the fourth quarter of 2012 compared to previous quarter.

FURNITURE FACTORY. In the fourth quarter of 2012 we shall plan increase in turnover of the furniture factory as compared to the third quarter since the period of Q3 included the collective vacation of the factory. Compared to the fourth quarter last year, the sales amount will decrease.

 

FINANCIAL HIGHLIGHTS

th EUR 9 m 2012 9 m 2011 9 m 2010
Income statement
Revenue 14,148 12,513 9,875
EBITDA 862 3,353 1017
EBITDA margin 6.1% 26.8% 10.3%
Operating profit 119 2,893 644
Operating margin 0.8% 23.1% 6.5%
Net profit (90) 2,775 562
Net margin (0.6%) 22.2% 5.7%
Balance sheet (30.9)
Total assets 16,201 16,538 9,104
Return on assets (0.6%) 16.8% 6.2%
Equity 7,602 7,693 5,129
Return on equity (1.2%) 36.1% 11.0%
Debt-to-equity ratio 53.1% 53.5% 43.7%
Share (30.9)
Closing price 1.37 1.50 1.15
Earnings per share (0.02) 0.62 0.12
Price-earnings ratio - 2.42 9.21
Book value of a share 1.69 1.76 1.14
Market to book ratio 0.81 0.85 1.01
Market capitalization 6,164 6,749 5,174

 

EBITDA = Earnings before interest, taxes, deprecation and amortization
EBITDA margin = EBITDA / Revenue
Operating margin = Operating profit / Revenue
Net margin = Net profit / Revenue
Return on assets = Net profit / Total assets
Return on equity = Net profit / Equity
Debt-to-equity ratio = Liabilities / Total assets
Earnings per share = Net profit / Total shares
Price-earnings ratio = Closing price / Earnings per share
Book value of a share = Equity / Total shares
Market to book ratio = Closing price / Book value of a share
Market capitalization = Closing price * Total shares

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

th EUR 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Cash and bank 179 206 160
Receivables and prepayments 2,219 1,674 2,261
Inventories 3,448 3,177 3,100
Total current assets 5,846 5,057 5,521
Investment property 185 185 185
Tangible fixed assets 10,158 10,692 10,815
Intangible fixed assets 12 16 17
Total fixed assets 10,355 10,893 11,017
TOTAL ASSETS 16,201 15,950 16,538
Debt obligations 880 1,380 659
Payables and prepayments 2,579 2,137 2,692
Short-term provisions 3 11 1
Total current liabilities 3,462 3,528 3,352
Non-current debt obligations 4,898 4,490 5,067
Non-current provisions 239 239 198
Total non-current liabilities 5,137 4,729 5,265
Total liabilities 8,599 8,257 8,617
Share capital at nominal value 2,699 2,699 2,699
Issue premium 364 364 364
Statutory capital reserve 288 288 288
Currency translation (11) (11) 7
Retained profits 4,353 1,788 1,788
Net profit (loss) for the year (61) 2,565 2,775
Total equity 7,602 7,693 7,921
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 16,201 15,950 16,538

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

th EUR 3rd q 2012 3rd q 2011 9 m 2012 9 m 2011
RETURN ON SALES 4,708 4,176 14,148 12,513
Cost of production sold (3,961) (3,573) (11,901) (10,022)
Gross profit 747 603 2,247 2,491
Marketing expenses (559) (516) (1,752) (1,700)
General administrative expenses (76) (102) (385) (349)
Other income* 40 2,500 131 2,562
Other expenses (43) (19) (122) (111)
Operating profit 109 2,466 119 2,893
Financial income and financial expenses (62) (64) (197) (114)
Profit (loss) before taxes 47 2,402 (78) 2,779
Prepaid income tax (3) 0 (13) (4)
NET PROFIT (LOSS)  FOR THE PERIOD 44 2,402 (91) 2,775
Basic earnings per share 0.01 0.53 (0.02) 0.62
Diluted earnings per share 0.01 0.53 (0.02) 0.62
Currency translation differences 27 (21) 0 (9)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 71 2,381 (91) 2,766

*The other income in 2011 includes the gain from a bargain purchase 2,455 th. EUR.

The planned time of publishing of interim report of fourth quarter 2012 is week 9 (25. - 28. February 2013).

         Einar Pähkel
         CFO
         +372 447 8331
         See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.