AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2012. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.

2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Jätta 2011.a. majandusaasta puhaskasum summas 2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Seltsi ärinime muutmine

Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi ärinime. Seltsi uueks ärinimeks saab Skano Group AS.

5. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada Seltsi põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042. Põhikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi ärinime muutmisega Skano Group AS-iks.

6. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

Nõukogu ettepanek: Pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega nõukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida nõukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Ülo Adamson (sünd. 1978) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A/S-i CEO ja president.

Joakim Johan Helenius (sünd. 1957) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastat 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital nõukogu esimees, Trigon Agri A/S-i juhatuse esimees (Chairman of Board of Directors) ja AS Estonian Air nõukogu esimees.

Heiti Riisberg (sünd. 1980) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development nõukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht.

Pekka Armas Soikkeli (sünd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettevõttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi ülikoolis (Helsinki School of Economics).

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2011.a. majandusaasta aruandele ja uue põhikirja redaktsiooniga on võimalik alates 28. maist 2012.a. tutvuda AS Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Viisnurk aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 12. juuni 2012. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Viisnurk võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 12. juuni 2012.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID-kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada AS-i Viisnurk esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info AS-i Viisnurk juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult postiga AS Viisnurk, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale AS-i Viisnurk kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 18.06.2012 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel www.viisnurk.ee.

Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.