AS Viisnurk 2012 aasta esimese kvartali müügitulu kasvas 2011 aasta esimese kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,6 mln eurot. Samal ajal langes kontserni EBITDA eelmise aasta 275 tuhandelt eurot sel aastal 147 tuhande euroni.
Suhteliselt nõrk esimese kvartali tulemus oli ootuspärane ja tulemust prognoosis ettevõtte juhtkond ette juba eelmise aasta neljanda kvartali aruandes. Müügi kasv tuli põhiliselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist ning müügist Skano jaeketis, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30%.
Samas langes teiste võrreldavate äriüksuste (Pärnu kiudplaadivabrik, Isotex siseviimistlusplaatide üksus ja Pärnu mööblivabrik) müük eelmise aasta sama prioodiga võrreldes 8%. Eelmise aasta esimeses kvartalis moodustas müük Soome turule kogu kontserni müügist 46%, kuid Soome turul toimus käesoleva aasta esimestel kuudel nõudluse ootamatult terav langus ning müük Soome on langenud 29%ni ettevõtte käibest. Samas ei ole müük teistele turgudele langenud, pigem on toimunud mõõdukas kasv ning tänu sellele kasvas võrreldavate üksuste ärikasum 7% ning oli 138 tuhat eurot.
Hoolimata kergest käibelangusest kasvatas mööblivabrik eelmise aasta sama perioodiga ärikasumit 2,6% ning ärikasum oli 159 tuhat eurot. Mööblivabrik töötab efektiivselt ning kasumlikult, esimese kvartali ärikasumi marginal oli 9%.
Skano jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama prioodiga võrreldes 30% ja oli 553 tuhat eurot ning ärikahjum 5 tuhat eurot. Kahjumi põhjusteks oli kahjum Ukraina grivna kursi muutusest summas 24 tuhat eurot. Skano müügist moodustab Viisnurga enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma Skano jaemüügiketita võimalik oleks.
Püssi kiudplaadivabriku käive oli 733 tuhat eurot ja ärikahjum oli 237 tuhat eurot. Madalast müügimahust tingituna töötas Püssis asuv tehas esimeses kvartalis poole võimsusega.
Positiivse trendina saab välja tuua kvartalisisese ehitusmaterjalide müügikasvu: jaanuaris oli müük 674 tuhat eurot; veebruaris 761 tuhat eurot ning märtsis 1 049 tuhat eurot. Selline trend mõjutas positiivselt kontserni tulemusi ning märtsikuus jõudis kontsern ka jooksvalt puhaskasumisse. Kuust kuusse kasvavat müügimahtu mõjutas nii paranev nõudlus, sessoonsus kui ka Püssi vabriku toodangu järk-järgult edukam müük.
 
Kasumiaruanne
Aruandeaasta esimese kvartali müügitulu oli 4,6 mln eurot (2011 aastal 4,0 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta esimese kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta esimeses kvartalis 13,7% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 21,0%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta sama perioodi kasum 0,1 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -2,2% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 3,2%-ga).
Kontserni EBITDA oli esimeses kvartalis 147 tuhat eurot (eelmise aasta samal perioodil 275 tuhat eurot).  Konsolideeritud puhaskahjum oli 173 tuhat eurot (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali puhaskasumiga 102 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -3,8% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 2,5%-ga).
 
Finantsseisundi aruanne
Kontserni koguvarade maht oli 31.3.2012 seisuga 16,3 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.3.2012 seisuga 8,8 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk  53,9% (31.12.2011: 51,8%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,5 mln eurot, suurenedes 3 kuuga 27%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud kasvasid 3 kuuga 0,2 mln eurot, moodustades 31.3.2012 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,2 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.3.2012 1,5 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 3 kuuga kokku 0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,5 mln eurot 8,8 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).
 
 Ärivaldkondade ülevaade
Müük segmentide lõikes

 

 
tuh EUR
% käibest
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
Ehitusmaterjalide divisjon
2 485
1 980
54,5%
49,2%
Mööblivabrik
1 757
1 854
38,5%
46,1%
Mööbli jaemüük
553
426
12,1%
10,6%
Elimineerimine
(236)
(236)
(5,2%)
(5,9%)
KOKKU
4 559
4 024
100,0%
100,0%

 

 
Müük riikide lõikes

 

 
tuh EUR
% käibest
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
Soome
1 342
1 837
29,4%
45,7%
Venemaa
1 267
990
27,8%
24,6%
Eesti
564
437
12,4%
10,9%
Suurbitannia
455
8
10,0%
0,2%
Ukraina
204
162
4,5%
4,0%
Läti
141
77
3,1%
1,9%
Leedu
133
92
2,9%
2,3%
Holland
133
0
2,9%
0,0%
Rootsi
126
116
2,8%
2,9%
Taani
48
52
1,1%
1,3%
Saksamaa
32
15
0,7%
0,4%
Hiina
21
0
0,5%
0,0%
India
18
71
0,4%
1,8%
Teised riigid
75
167
1,6%
4,2%
KOKKU
4 559
4 024
100,0%
100,0%

 

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome ja India osatähtsus käibes.
 
 
Kasum segmentide lõikes

 

tuh EUR
I kv. 2012
I kv. 2011
Mööblivabrik
159
155
Mööbli jaemüük
(5)
(112)
Ehitusmaterjalide divisjon
(264)
74
Elimineerimine
11
12
KOKKU
(99)
129
Neto finantskulud
(67)
(25)
Tulumaksukulu
(7)
(2)
PUHASKASUM
(173)
102

 

 
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta esimese kvartali müügitulu 2,5 mln eurot ja kahjumiks 264 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,0 mln eurot ja kasum 74 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 505 tuhat eurot (26%). Käibe kasv tuli Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.
 
Müük riikide lõikes

 

 
tuh EUR
% käibest
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
Soome
680
1 045
27,4%
52,8%
Suurbritannia
455
8
18,3%
0,4%
Venemaa
427
256
17,2%
12,9%
Eesti
362
267
14,6%
13,5%
Holland
133
0
5,4%
0,0%
Rootsi
126
116
5,1%
5,9%
Läti
68
42
2,7%
2,1%
Taani
48
52
1,9%
2,6%
Saksamaa
32
15
1,3%
0,8%
Ukraina
27
13
1,1%
0,7%
Leedu
21
6
0,8%
0,3%
Hiina
21
0
0,8%
0,0%
India
18
71
0,7%
3,6%
Teised riigid
67
89
2,7%
4,5%
KOKKU
2 485
1 980
100,0%
100,0%

 

Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia ja Venemaa müügis. Soome osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.
 

 

tuh EUR
Müük
Äriasum
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
Pärnu kiudplaadivabrik
1 142
1 388
(88)
42
Pärnu siseviimistlusplaadid
521
549
49
71
Püssi kiudplaadivabrik
733
-
(237)
-
Allokeerimata
89
43
14
(39)
KOKKU
2 485
1 980
(264)
74

 

Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kahanes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 16% ja oli 1,7 milionit eurot. Käibe langusest ja seisakutest tingituna tootsid need üksused ärikahjumit 39 tuhat eurot. Pärnu kiudplaadivabriku kahjumi põhjuseks oli järsk müügilangus Soomes, kus ehitussektoris oli tegevus aasta esimestel kuudel märkimisväärselt vähenenud. Nõrgast nõudlusest tingituna ei töötanud tehas esimeses kvartalis täisvõimsusel.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 733 tuhat eurot ning ärikahjum 237 tuhat eurot. Püssi tehase toodete müük on seni jäänud alla ootuste. Ettevõttel on õnnestunud sõlmida tarnelepingud mitmete suurklientidega, kuid müügimahud ei ole piisavad Püssi tehase täismahus töötamiseks. Läbirääkimised mitmete klientidega käivad, kuid müügitegevus on inertne ning suuremate tarnelepingute ja müügimahtudeni jõudmine võtab aega. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud nii Soome väiksema nõudluse, Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse kui suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Kuivõrd Viisnurga olemasolev kliendibaas eelistab tänases keskkonnas hoida madalaid varusid ja tänases keskkonnas me samadelt klientidelt tellimuste kasvu ei oota, siis praktiliselt kogu Püssi tehase tootmismaht tuleb müüa uutele klientidele. Oleme jätkuvalt oluliselt panustamas ka kliendibaasi hajutamisele väljapoole Euroopat, eriti Aasiasse.
Täna töötab Püssi tehas ca 50% võimsusega, loodame seda tuntavalt tõsta II kvartali lõpuks. Sealjuures on oluline märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist oleme suutnud viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.
 
Mööblidivisjon
 
Mööbli jaemüük - Skano
AS Viisnurga jaeäri opereerivad OÜ Skano ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.3.2012 on Skano mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis kaks, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis. Esimeses kvartalis suleti üks kauplus Dnepropetrovskis.
 
Jaemüük riikide lõikes

 

 
tuh EUR
% käibest
Kaupluste arv
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
31.03.12
31.03.11
Eesti
191
156
34,5%
36,6%
3
3
Läti
73
35
13,2%
8,2%
1
1
Leedu
112
86
20,3%
20,2%
1
2
Ukraina
177
149
32,0%
35,0%
5
7
Kokku
553
426
100,0%
100,0%
10
13

 

Kuigi jaemüük kasvas, tootis Skano jaekett kahjumit. Selle peamiseks põhjuseks on Ukraina grivna kursi langus (kahjum 24 tuhat eurot).
 
Mööbli tootmine
 
Mööblivabriku 2012 aasta esimese kvartali müük on ühel põhiturul, Venemaal, kasvanud ja teisel –  Soomes vähenenud. Teises kvartalis prognoosime eelmise aasta sama perioodiga ca 5-8% käibe kasvu.
Mööblivabrikus oli 2012 aasta esimese kvartali müügitulu 1,8 mln eurot ja kasum 159 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,9 mln eurot ja kasum 155 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 97 tuhat eurot ja kasum kasvanud 7 tuhat eurot.
 
Mööblivabriku müük riikide lõikes

 

 
tuh EUR
% käibest
 
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2012
I kv. 2011
Soome
662
792
37,7%
42,7%
Venemaa
840
734
47,8%
39,6%
Eesti
11
14
0,6%
0,8%
Kasahstan
0
78
0,0%
4,2%
Teised riigid
8
0
0,5%
0,0%
Tütarettevõtted
236
236
13,4%
12,7%
Kokku
1 757
1 854
100,0%
100,0%

 

Prognoos ja areng
 
Ehitusmaterjalide divisjon.
Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliinil toimub teises kvartalis korraline suvepuhkus ning seda seisaku aega kasutatakse remonttöödeks. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta teises kvartalis jätkuvalt 50% võimsusega.
Seoses müügimahtude vähenemisega Soomes oleme jätkanud klientide otsimist teistest piirkondadest, eriti Aasia riikidest. Tootmismahu kasvu prognoosime kvartali lõpuks.
 
Skano.
2012 aasta teises kvartalis ei prognoosi me jaemüügi märkimisväärset kasvu. Sellest tulenevalt jätkame kulude kokkuhoiu programmi ning jaeketi laienemist ei plaani.
 
Mööblivabrik.
2012 aasta teises kvartalis prognoosime mööblivabrikus ca 10% suuremat käivet kui esimeses kvartalis, kuid siiski jääb maht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid. Seetõttu on töömaht mööblivabrikus jätkuvalt võrdlemisi madal.
 
Finantssuhtarvud

 

tuh EUR
I kv. 2012
I kv. 2011
I kv. 2010
Kasumiaruanne
 
 
 
Müügitulu
4 559
4 024
3 132
EBITDA
147
275
343
EBITDA rentaablus
3,2%
6,8%
10,9%
Ärikasum
(99)
129
219
Ärirentaablus
(2,2%)
3,2%
7,0%
Puhaskasum
(173)
102
191
Puhasrentaablus
(3,8%)
2,5%
6,1%
 
 
 
 
Bilanss (31.3)
 
 
 
Koguvarad
16 337
9 568
8 634
Koguvarade puhasrentaablus
(1,1%)
1,1%
2,2%
Omakapital
7 529
5 448
4 755
Omakapitali puhasrentaablus
(2,3%)
1,9%
4,0%
Võlakordaja
53,9%
43,1%
44,9%
 
 
 
 
Aktsia (31.3)
 
 
 
Aktsia sulgemishind (EUR)
1,57
1,50
1,14
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)
(0,04)
0,02
0,04
Hind-tulu (PE) suhtarv
-
75,00
28,50
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)
1,67
1,21
1,06
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe
0,94
1,24
1,08
Turukapitalisatsioon
7 064
6 749
5 129

 

 
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
 
  
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

 tuh EUR
31.03.2012
31.12.2011
31.03.2011
 
 
 
 
Raha ja raha ekvivalendid
204
206
478
Nõuded ja ettemaksed                        
2 126
1 674
1 990
Varud
3 336
3 177
2 723
Käibevara kokku
5 666
5 057
5 191
 
 
 
 
Kinnisvarainvesteeringud
185
185
185
Materiaalne põhivara                      
10 471
10 692
4 173
Immateriaalne põhivara 
15
16
19
Põhivara kokku
10 671
10 893
4 377
 
 
 
 
AKTIVA (vara) KOKKU
16 337
15 950
9 568
 
 
 
 
 
 
 
 
Võlakohustused                        
1 519
1 380
556
Võlad ja ettemaksed
2 552
2 137
1 978
Lühiajalised eraldised
8
11
6
Lühiajalised kohustused kokku
4 079
3 528
2 540
 
 
 
 
Pikaajalised võlakohustused
4 490
4 490
1 382
Pikaajalised eraldised
239
239
198
Pikaajalised kohustused kokku
4 729
4 729
1 580
 
 
 
 
Kohustused kokku
8 808
8 257
4 120
 
 
 
 
Aktsiakapital (nimiväärtuses)
2 699
2 699
2 875
Ülekurss
364
364
364
Kohustuslik reservkapital
288
288
288
Ümberhindluse kursivahed
(2)
(11)
31
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
4 353
1 788
1 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)
(173)
2 565
102
Omakapital kokku
7 529
7 693
5 448
 
 
 
 
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU
16 337
15 950
9 568

 

 
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
 

 

tuh EUR  
I kvartal 2012
I kvartal 2011
 
 
 
Müügitulu
4 559
4 024
Müüdud toodangu kulu
(3 934)
(3 179)
Brutokasum
625
845
Turustuskulud
(600)
(581)
Üldhalduskulud
(110)
(99)
Muud äritulud                                     
36
3
Muud ärikulud                                    
(50)
(39)
Ärikasum (kahjum)
(99)
129
Neto finantskulu                                   
(67)
(25)
Kasum (kahjum) enne tulumaksu
(166)
104
Tulumaksukulu
(7)
(2)
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)
(173)
102
 
 
 
Valuutakursside muutuste mõju
konsolideerimisel
9
15
PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM)
(164)
117
 
Tava perioodi puhaskasum (kahjum) aktsia kohta
(0,04)
0,02
Lahustatud perioodi puhaskasum (kahjum) aktsia kohta
(0,04)
0,02

 

2012 aasta teise kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 33 (13. – 17. august 2012).
         
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.