Skano Group Kvartaliaruanne 27.05.2016

Majandustulemused 3 kuud 2016

KOKKUVÕTE

Skano Group AS’i 2016. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,5
mln eurot, mis on 11% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (2015 esimese
kvartali müügitulu oli 5,1 mln eurot). Kontserni 2016 esimese kvaratali EBITDA
oli -50 tuhat eurot (2015 esimese kvartali EBITDA 247 tuhat eurot).

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehase müügitulu (sh. Isotex) oli esimeses kvartalis
2,1 mln eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12%. 2016. aasta
esimese kvartali ärikasum oli 76 tuhat eurot, 2015. aasta sama perioodi
ärikasum oli 114 tuhat eurot.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase müügitulu oli 1,2 mln eurot
kahanedes 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2016. aasta esimese
kvartali ärikahjum oli 41 tuhat eurot võrrelduna 9 tuhande eurose ärikahjumiga
eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude
Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast. Olukorra parandamiseks
oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi
tootearenduses.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt müügivõrgu laiendamine
maksimaalse tootmisvõimsuse kasutamiseks ning tootmisprotsesside
efektiivistamine.

Suomen Tuulileijona OY müük oli 1,4 mln eurot vähenes 2016. aasta esimeses
kvartalis 14% võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga (1,6 mln eurot). Suomen
Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta esimese kvartali
käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21 % ja oli 1,1 mln
eurot. Esimese kvartali ärikahjum oli 211 tuhat eurot võrrelduna 89 tuhande
eurose ärikahjumiga 2015. aasta esimeses kvartalis. Kasumlikkusele mõjus
negatiivselt väike müügimaht. Müük Venemaale vähenes 19% võrrelduna 2015 sama
perioodiga tulenevalt nõrgast nõudlusest. Lisaks olemasolevatel turgudel uute
müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline müük uutele turgudele sh.
USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi
ajalisi ja rahalisi ressursse.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 25% ja oli 490 tuhat eurot ning ärikahjum oli 157 tuhat eurot
võrrelduna 240 tuhande eurose ärikahjumiga 2015 aasta esimeses kvartalis. 2016
aasta esimese kvartali ärikahjum 157 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit
grivna kursimuutusest 116 tuhat eurot. Samuti sisaldas 2015. aasta esimese
kvartali ärikahjum 240 tuhat eurot kursikahjumit grivna kursimuutusest 268
tuhat eurot.

Mööbli jaemüük kahanes kõikjal ja on jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna
konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi raskest majanduslikust olukorrast.
Jaemüügist moodustab Skano Group AS’i enda toodetud mööbli müük jätkuvalt
olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida kasumlikumalt, kui see
ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta esimese kvartali müügitulu oli 4,5 mln eurot (2015. aastal 5,1 mln
eurot), mis tähendab 2015. aasta esimese kvartaliga võrreldes 11%-list
kahanemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2016. aasta esimese
kvartalis 18% (võrrelduna 2015 aasta esimese kvartali 23%-ga). Konsolideeritud
ärikahjum oli esimeses kvartalis 268 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil
põhitegevuse ärikasum oli 36 tuhat eurot. Konsolideeritud müügikäibe
ärirentaablus oli -5,9% (võrrelduna 2015. aasta esimese kvartali põhitegevuse
ärirentaablusega 0,7%).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 355 tuhat eurot (2015. aasta esimeses kvartalis
oli põhitegevuse puhaskahjum 39 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -7,8%
(võrrelduna 2015. aasta esimese kvartali puhasrentaablusega -0,8%).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 31.03.2016 seisuga 14,6 mln eurot (31.03.2015:
15,0 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 31.03.2016 seisuga 10,0
mln eurot (31.03.2015: 9,8 mln eurot) ehk 68% varadest (31.03.2015: 65%).

Nõuded ja ettemaksud on jäänud samale tasemele võrreldes eelmise aastaga
moodustades 2,3 mln eurot. Varud suurenesid 12 kuuga 0,4 mln eurot, moodustades
31.03.2016 seisuga 3,7 mln eurot. Seisuga 31.03.2015 oli varude maht 3,3 mln
eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.03.2016 oli 8,0 mln
eurot (31.03.2015: 8,2 mln eurot).

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.03.2016 2,2 mln eurot (31.03.2015
2,8 mln eurot) vähenedes 12 kuuga kokku 0,6 mln eurot, mis tulenes
arvelduskrediidi jooksvast kasutusest ja laenu restruktureerimisest pika- ja
lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh
võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 3,4 mln eurot suurendes 12 kuuga 0,2
mln euro võrra (seisuga 31.03.2015 3,2 mln eurot).

Pikajalised laenukohustused suurenesid 0,6 mln eurot moodustades 31.03.2016
seisuga 4,2 mln eurot (seisuga 31.03.2015 vastavalt 3,6 mln eurot). Suurenemine
oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku suurenesid 0,2 mln eurot 10,0 mln euroni
(31.03.2015 9,8 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE


MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

Skano Fibreboard OÜ

3 273

3 445

72,0%

67,4%

Skano Furniture Factory OÜ

1 052

1 325

23,1%

25,9%

Skano Furniture OÜ jaemüük

490

653

10,8%

12,8%

Suomen Tuulielijona OY

1 379

1 604

30,3%

31,4%

Elimineerimine

  1. (1649)
  2. (1919)
 

(36,3%)

(37,6%)

KOKKU

4 545

5 108

100,0%

100,0%MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
 

 

tuh EUR

% käibest

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

Soome

1 898

2 076

41,8%

40,6%

Eesti

654

792

14,4%

15,5%

Venemaa

579

773

12,7%

15,1%

Suurbritannia

324

206

7,1%

4,0%

Portugal

263

0

5,8%

0,0%

Läti

187

181

4,1%

3,5%

Rootsi

139

199

3,1%

3,9%

LAV

99

360

2,2%

7,0%

Leedu

93

101

2,0%

2,0%

Ukraina

61

86

1,3%

1,7%

Taani

48

56

1,1%

1,1%

Saksamaa

27

38

0,6%

0,7%

Teised riigid

173

240

3,8%

4,7%

KOKKU

4 545

5 108

100,0%

100,0%


Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias ja uuel turul Portugalis. Enim
on müük vähenenud Venemaal ja LAVis.


KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR

I kv. 2016

I kv. 2015

Skano Furniture Factory OÜ

(211)

(89)

Skano Furniture OÜ jaemüük

(157)

(240)

Skano Fibreboard OÜ

35

105

Suomen Tuulileijona OY

(19)

41

Elimineerimine

84

219

KOKKU

(268)

36

Neto finantskulud

(86)

(72)

Tulumaksukulu

(1)

(3)

PUHASKASUM

(355)

(39)
SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu oli 2016. aasta esimeses kvartalis 3,3 mln eurot ja
ärikasum 35 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 3,4 mln
eurot ja ärikasum 105 tuhat eurot.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük emin Venamaal ja LAVis.
Müük kasvas enim Suurbritannias ja Portugalis.


MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le)

1 469

1 612

44,9%

46,8%

Eesti

372

415

11,4%

12,0%

Suurbritannia

318

199

9,7%

5,8%

Portugal

263

0

8,0%

0,0%

Venemaa

251

368

7,7%

10,7%

Rootsi

139

199

4,2%

5,8%

LAV

99

360

3,0%

10,4%

Läti

84

57

2,6%

1,7%

Taani

48

56

1,5%

1,6%

Saksamaa

27

38

0,8%

1,1%

Teised riigid

203

141

6,2%

4,1%

KOKKU

3 273

3 445

100,0%

100,0%

 

tuh EUR

Müük

Ärikasum

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

Pärnu kiudplaadivabrik

1 712

1 310

126

77

Püssi kiudplaadivabrik

1 182

1 577

(41)

(9)

Pärnu vääristamisüksus (Isotex)

379

558

(50)

37

KOKKU

3 273

3 445

35

105Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvnes 12%
võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ja oli 2,1 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,2 mln eurot kahanedes eelmise aasta
esimese kvartaliga võrreldes 25% (2015 esimeses kvartalis oli müük 1,6 mln
eurot).SKANO FURNITURE


MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja
selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.03.2016 on
mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks
Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis ja üks Harkovis. Dnepropetrovskis asuv
kauplus anti aasta lõpus frantsiisilepingu alusel üle kohalikule diilerile.JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

Kaupluste arv

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

31.03.16

31.03.15

Eesti

277

369

56,5%

56,5%

5

4

Läti

103

124

21,0%

19,0%

1

1

Leedu

69

84

14,1%

12,9%

1

1

Ukraina

41

76

8,4%

11,6%

3

4

Kokku

490

653

100,0%

100,0%

10

10Mööbli jaemüük 2016 aasta esimeses kvartalis moodustas 490 tuhat eurot,
kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 25%. Ärikahjum oli esimeses kvartalis
157 tuhat eurot (2015 esimese kvartali müük oli 653 tuhat eurot ning ärikahjum
240 tuhat eurot). 2016 aasta esimese kvartali ärikahjum 157 tuhat eurot
sisaldas kursikahjumit grivna kursimuutusest 116 tuhat eurot (2015 268 tuhat
eurot).


MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta esimese kvartali
müügitulu 1,1 mln eurot ja ärikahjum 211 tuhat eurot. Eelmise aasta samal
perioodil oli mööblivabriku käive 1,3 mln eurot ja ärikahjum 89 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 21%. Tulenevalt Venemaa
üldisest majanduslikust olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest
langes müük Venemaale esimeses kvartalis 19%.


MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I kv. 2016

I kv. 2015

I kv. 2016

I kv. 2015

Soome

445

433

42,3%

32,7%

Venemaa

328

405

31,2%

30,6%

Teised riigid

25

146

2,4%

11,0%

Tütarettevõtted

254

341

24,1%

25,7%

Kokku

1 052

1 325

100,0%

100,0%PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Prognoosime, et Skano Fibrebordi käive 2016 aasta tesies
kvartalis jääb samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega.
Väiksemat müügimahtu põhiturgudelt põhjustatuna nõrgast nõudlusest proovime
kompenseerida müügiga uutele turgudele. Samas näeme juba täna tulemusi, mida on
toonud tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab
kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral kui varem.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2016 aasta teises kvartali jaemüük
kahaneb võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügiga. Kuigi ootame müügi
stabiilsust Baltikumis, siis tagasilööki müügile prognoosime Ukrainast
tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilusest.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2016 aasta teises kvartalis prognoosime mööblivabrikus
eelmise aastaga võrreldes väiksemat käivet tulenevalt üldisest halvenenud
majanduskeskkonnast lähiturgudel ja seda eriti Venemaa osas. Venemaal on müügi
vähenemine põhjustatud eelkõige nõrgast valuutast ning laiapõhjalisest
majanduslangusest ning madalamast tarbijakindlusest.


FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR

3 kuud 2016

3 kuud 2015

3 kuud 2014

Kasumiaruanne

 

 

 

Müügitulu

4 545

5 108

5 351

EBITDA

(50)

257

100

EBITDA rentaablus

(1,1%)

5,0%

1,9%

Ärikasum

(268)

36

(125)

Ärirentaablus

(5,9%)

0,7%

(2,3%)

Puhaskasum

(355)

(39)

(186)

Puhasrentaablus

(7,8%)

(0,8%)

(3,5%)

 

Bilanss (31.03)

     

Koguvarad

14 591

14 989

14 980

Koguvarade puhasrentaablus

(2,4%)

(0,3%)

(1,2%)

Omakapital

4 529

5 212

6 574

Omakapitali puhasrentaablus

(7,8%)

(0,7%)

(2,8%)

Võlakordaja

68,0%

65,2%

56,1%

 

Aktsia (31.03)

     

Aktsia sulgemishind (EUR)

0,726

0,845

0,995

Puhaskasum aktsia kohta (EUR)

(0,08)

(0,01)

(0,04)

Hind-tulu (PE) suhtarv

(9,08)

(84,5)

(24,9%)

Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)

1,01

1,16

1,46

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe

0,72

0,73

0,68

Turukapitalisatsioon

3 266

3 802

4 477EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arvKONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR

31.03.2016

31.12.2015

31.03.2015

Raha ja raha ekvivalendid

278

292

691

Nõuded ja ettemaksed (lisa 1)

2 252

997

2 326

Varud (lisa 2)

3 681

3 426

3 347

Käibevara kokku

6 211

4 715

6 364

       

Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3)

406

406

407

Materiaalne põhivara (lisa 4)

7 955

8 120

8 189

Immateriaalne põhivara (lisa 5)

19

21

29

Põhivara kokku

8 380

8 547

8 625

 

 

 

 

AKTIVA (vara) KOKKU

14 591

13 262

14 989

       
       

Võlakohustused (lisa 6)

2 237

1 253

2 795

Võlad ja ettemaksed (lisa 7)

3 422

2 684

3 185

Lühiajalised eraldised (lisa 8)

12

15

11

Lühiajalised kohustused kokku

5 671

3 952

5 991

       

Pikaajalised võlakohustused (lisa 6)

4 163

4 163

3 563

Pikaajalised eraldised (lisa 8)

228

228

223

Pikaajalised kohustused kokku

4 391

4 391

3 786

 

 

 

 

Kohustused kokku

10 062

8 343

9 777

       

Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9)

2 699

2 699

2 699

Ülekurss

364

364

364

Kohustuslik reservkapital

288

288

288

Muud reservid

6

7

0

Ümberhindluse kursivahed

(25)

7

(65)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1 552

1 965

1 965

Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10)

(355)

(411)

(39)

Omakapital kokku

4 529

4 919

5 212

 

 

 

 

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

 

14 591

 

13 262

 

14 989KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR

I kv 2016

I kv 2015

 

 

 

Müügitulu (lisa 11)

4 545

5 108

 

 

 

Müüdud toodangu kulu

(3 728)

(3 922)

 

 

 

Brutokasum

817

1 186

     

Turustuskulud

(874)

(833)

Üldhalduskulud

(145)

(174)

Muud äritulud                                      

8

65

Muud ärikulud                                    

(74)

(208)

 

 

 

Ärikasum (kahjum) (lisa 11)

(268)

36

Neto finantskulu                                    

(86)

(72)

 

 

 

Kasum(kahjum) enne tulumaksu

(354)

(36)

Tulumaksukulu

(1)

(3)

 

 

 

PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)

(355)

(39)

     

Muu koondkasum:

   

Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel

(32)

(49)

 

 

 

PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM)

(387)

(88)

Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,08)

(0,01)

Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,08)

(0,01)2016. aasta teise kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal
35 (29-31.august 2016)Gregory Devine Grace

CEO

+372 4478 338

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Skano 2016 1Q vahearuanne EST.pdf