Majandustulemused 6 kuud 2016

KOKKUVÕTE

Skano Group AS’i 2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli
9,0 mln eurot, mis on 8% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (2015 esimese
poolaasta müügitulu oli 9,8 mln eurot). Kontserni 2016 esimese poolaasta EBITDA
oli -23 tuhat eurot (2015 esimese poolaasta EBITDA 524 tuhat eurot). 2016.
aasta esimese poolasta EBITDA-le avaldas negatiivset mõju valmistoodangu
laoseisu vähendamine, mis läbi varude jääkide muutuse mõjutas negatiivselt
kasumiaruannet 466 tuhande euro ulatuses (2015. aasta esimese poolaasta
positiivne mõju kasumiaruandele 324 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude
suurenemisega).

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehase müügitulu (sh. Isotex) oli esimesel poolaastal
3,8 mln eurot (samal tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 2016.
aasta esimese poolaasta ärikasum oli 116 tuhat eurot, 2015. aasta sama perioodi
ärikasum oli 332 tuhat eurot.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase müügitulu oli 2,4 mln eurot
kahanedes 8,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2016. aasta esimese
poolaasta ärikahjum oli 148 tuhat eurot võrrelduna 113 tuhande eurose
ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude
Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast. Olukorra parandamiseks
oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi
tootearenduses.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt müügivõrgu laiendamine
maksimaalse tootmisvõimsuse kasutamiseks ning tootmisprotsesside
efektiivistamine.

Suomen Tuulileijona OY müük oli 2016. aasta esimesel poolaastal 2,6 mln eurot,
mis on 12,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2,9 mln eurot). Suomen
Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta esimese poolaasta
käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,4 % ja oli 2,1 mln
eurot. Esimese poolaasta ärikahjum oli 293 tuhat eurot võrrelduna 147 tuhande
eurose ärikahjumiga 2015. aasta esimesel poolaastal. Kasumlikkusele mõjus
negatiivselt müügimahu vähenemine ja laovarude vähendamine. Müük senisel
põhiturul Soomes vähenes 14,5% võrrelduna 2015. aasta sama perioodiga. Lisaks
olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks
oluline müük uutele turgudele sh. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, ja uute
tooteseeriate laiendamine ja müük.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 16,1% ja oli 1,1 mln eurot. Müük vähenes kõikidel turgudel on
jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi
raskest majanduslikust olukorrast. Jaemüügist moodustab Skano Group AS’i enda
toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa.KASUMIARUANNE

Aruandeaasta esimese poolaasta müügitulu oli 9,0 mln eurot (2015. aastal 9,8
mln eurot), mis tähendab 2015. aasta esimese poolaastaga võrreldes 8%-list
kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum esimesel poolaastal oli 455 tuhat eurot
(2015. aasta samal perioodil ärikasum 104 tuhat eurot). Konsolideeritud
ärirentaablus oli -5,1% (2015. aasta esimese poolaasta ärirentaablus 1,1%).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 624 tuhat eurot (2015. aasta esimesel
poolaastal oli puhaskahjum 51 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -6,9%
(võrrelduna 2015. aasta esimese poolaasta puhasrentaablusega -0,5%).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.06.2016 seisuga 13,0 mln eurot (30.06.2015:
14,0 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 30.06.2016 seisuga 8,7
mln eurot (30.06.2015: 8,9 mln eurot) moodustades 67% varadest (30.06.2015:
63%).

Nõuded ja ettemaksud olid 1,5 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,3
mln euro võrra vähem (30.06.2015: 1,8 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise
aastaga vähenenud 0,3 mln euro võrra 1,8 mln eurolt seisuga 30.06.2015 1,5 mln
euroni seisuga 30.06.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga
30.06.2016 oli 8,3 mln eurot (30.06.2015: 8,6 mln eurot).

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.06.2016 1,6 mln eurot (30.06.2015
1,9 mln eurot) vähenedes 12 kuuga kokku 0,3 mln eurot, mis tulenes
arvelduskrediidi ja faktooringu jooksvast kasutusest ja laenu
restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele,
maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,7
mln eurot (seisuga 30.06.2015 2,7 mln eurot).

Pikaajalised laenukohustused suurenesid 0,15 mln eurot moodustades 30.06.2016
seisuga 4,2 mln eurot (seisuga 30.06.2015 vastavalt 4,0 mln eurot). Suurenemine
oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku vähenesid 0,2 mln eurot 8,7 mln euroni
(30.06.2015 8,9 mln eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADEMÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Skano Fibreboard OÜ

6 265

6 494

69,8%

66,5%

Skano Furniture Factory OÜ

2 137

2 525

23,8%

25,9%

Skano Furniture OÜ jaemüük

1 074

1 287

12,0%

13,2%

Suomen Tuulielijona OY

2 573

2 937

28,7%

30,1%

Elimineerimine

-3 072

-3 482

-34,2%

-35,7%

KOKKU

8 977

9 761

100,0%

100,0%
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Soome

3 529

3 968

39,3%

40,7%

Eesti

1 461

1 574

16,3%

16,1%

Venemaa

1 297

1 551

14,4%

15,9%

Suurbritannia

560

515

6,2%

5,3%

Portugal

429

6

4,8%

0,1%

Läti

374

379

4,2%

3,9%

Rootsi

324

333

3,6%

3,4%

LAV

172

423

1,9%

4,3%

Leedu

162

202

1,8%

2,1%

Ukraina

163

178

1,8%

1,8%

Taani

79

91

0,9%

0,9%

Saksamaa

73

83

0,8%

0,9%

Teised riigid

354

458

3,9%

4,7%

KOKKU

8 977

9 761

100,0%

100,0%


Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias ja uuel turul Portugalis.
Müügimahu vähenemine on põhiliselt tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja
Soome müügimahtude vähenemisest.ÄRIKASUM/-KAHJUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR

I pa. 2016

I pa. 2015

Skano Furniture Factory OÜ

-293

-147

Skano Furniture OÜ jaemüük

-100

-160

Skano Fibreboard OÜ

-31

219

Suomen Tuulileijona OY

-54

35

Elimineerimine

23

157

KOKKU

-455

104

Neto finantskulud

-166

-152

Tulumaksukulu

-3

-3

PUHASKASUM

-624

-51
SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu koos tütarettevõtte Suomen Tuulileijona OY-ga oli
2016 aasta esimesel poolaastal 6,3 mln eurot ja ärikahjum 85 tuhat eurot.
Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 6,6 mln eurot ja ärikasum 254
tuhat eurot. 2016. aasta esimese poolaasta ärikahjumi tekkimisele avaldas
olulist mõju valmistoodangu laovarude vähendamine.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük enim senistel põhiturgudel
Soomes ja Venamaal ning LAVis. Müük kasvas uutel turgudel Suurbritannias ja
Portugalis, kuid uute turgude müügikasv ei kata veel täielikult müükide langust
senistel põhiturgudel.MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le)

2 707

3 041

43,5%

46,3%

Eesti

802

820

12,7%

12,5%

Venemaa

584

800

9,3%

12,2%

Suurbritannia

546

496

8,7%

7,6%

Portugal

429

6

6,8%

0,1%

Rootsi

324

333

5,1%

5,1%

LAV

172

423

2,7%

6,4%

Läti

175

132

2,8%

2,0%

Taani

79

91

1,3%

1,4%

Saksamaa

73

83

1,2%

1,3%

Teised riigid

373

337

5,9%

5,1%

KOKKU

6 264

6 562

100,0%

100,0%

 

tuh EUR

Müük

Ärikasum

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Pärnu kiudplaadivabrik

3 058

2 837

185

338

Püssi kiudplaadivabrik

2 446

2 667

-148

-113

Pärnu vääristamisüksus (Isotex)

760

990

-69

-6

KOKKU

6 264

6 494

-32

219


Pärnu kiudplaadivabriku käive 2016. aasta esimesel poolaastal oli 3,1 mln eurot
ja kasvas 7,8% võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 2,4 mln eurot kahanedes eelmise aasta
esimese kvartaliga võrreldes 8,3%.

SKANO FURNITURE FACTORY

MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta esimese
poolaasta müügitulu 2,1 mln eurot ja ärikahjum 293 tuhat eurot. Eelmise aasta
samal perioodil oli mööblivabriku käive 2,5 mln eurot ja ärikahjum 147 tuhat
eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 15,4%. Olulist mõju
käibe langusele avaldas Soome müügi langus.MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

 

 

 

 

 

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Soome

786

919

36,8%

36,4%

Venemaa

713

751

33,4%

29,7%

Teised riigid

104

242

4,9%

9,6%

Tütarettevõtted

534

613

25,0%

24,3%

Kokku

2 137

2 525

100,0%

100,0%MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja
selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.06.2016 on
mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks
Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis ja üks Harkovis.JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

tuh EUR

% käibest

Kaupluste arv

 

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

I pa. 2016

I pa. 2015

Eesti

650

729

60,6%

57,0%

5

5

Läti

199

247

18,5%

19,3%

1

1

Leedu

109

172

10,2%

13,4%

1

1

Ukraina

115

131

10,7%

10,2%

3

4

Kokku

1 073

1 279

100,0%

100,0%

10

11


Mööbli jaemüük 2016. aasta esimesel poolaastal moodustas 1,0 mln. eurot, mis on
16% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2015. aasta esimesel poolaastal
1,3 ml. eurot). Ärikahjum oli 2016. aasta esimeses kvartalis 100 tuhat eurot
(2015. aasta samal perioodil oli ärikahjum 160 tuhat eurot). 2016 aasta esimese
poolaasta ärikahjum sisaldas kursikahjumit grivna kursimuutusest 38 tuhat eurot
(2015. aasta esimesel poolaastal 243 tuhat eurot).PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2016. aasta teisel poolaastal jääb
samale tasemele võrreldes 2015. aasta teise poolaastaga. Väiksemat müügimahtu
põhiturgudel kompenseerib müük uutel turgudel. Samuti annavad positiivseid
tulemusi tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab
kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral ning senisest
tõhusam kulude kontroll.

Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab
tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. Mööblivabriku 2016. aasta teise poolaasta käive näitab
tõusutendentsi, kuna lisandunud on uusi ostjaid. Mööblivabrik on laiendanud oma
toodete sortimenti, mööblile on lisandunud on uusi puidust alternatiivseid
tooteid. Samuti annab kulude kokkuhoid positiivset mõju teise poolaasta
tulemustele.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust, samas näitavad
Ukraina müügimahud vähenemise tendentsi tulenevalt sealsest poliitilisest ja
majanduslikust ebastabiilsusest.


FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR

1pa. 2016

1pa. 2015

1pa. 2014

Kasumiaruanne

     

Müügitulu

8 977

9 761

10 701

EBITDA

-23

524

531

EBITDA rentaablus

-0,3%

5,4%

5,0%

Ärikasum

-455

104

87

Ärirentaablus

-5,1%

1,1%

0,8%

Puhaskasum

-624

-51

-44

Puhasrentaablus

-6,9%

-0,5%

-0,4%

 

Bilanss (30.06)

     

Koguvarad

13 005

14 032

15 133

Koguvarade puhasrentaablus

-2,8%

-0,4%

-0,3%

Omakapital

4 293

5 136

6 737

Omakapitali puhasrentaablus

-8,5%

-1,0%

-0,7%

Võlakordaja

67,0%

63,4%

55,5%

 

Aktsia (30.06)

     

Aktsia sulgemishind (EUR)

0,556

0,805

1,000

Puhaskasum aktsia kohta (EUR)

-0,08

-0,01

-0,01

Hind-tulu (PE) suhtarv

-6,95

-80,50

-100,00

Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)

0,95

1,14

1,50

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe

0,59

0,71

0,67

Turukapitalisatsioon

2 501

3 622

4 499EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arvKONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015

 

 

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

106

292

306

Nõuded ja ettemaksed (lisa 1)

1 510

997

1 806

Varud (lisa 2)

3 085

3 426

3 355

Käibevara kokku

4 701

4 715

5 467

       

Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3)

406

406

407

Materiaalne põhivara (lisa 4)

7 849

8 120

8 133

Immateriaalne põhivara (lisa 5)

49

21

25

Põhivara kokku

8 304

8 547

8 565

       

AKTIVA (vara) KOKKU

13 005

13 262

14 032

       
       

Võlakohustused (lisa 6)

1 641

1 253

1 932

Võlad ja ettemaksed (lisa 7)

2 672

2 684

2 708

Lühiajalised eraldised (lisa 8)

8

15

8

Lühiajalised kohustused kokku

4 321

3 952

4 648

       

Pikaajalised võlakohustused (lisa 6)

4 163

4 163

4 013

Pikaajalised eraldised (lisa 8)

228

228

235

Pikaajalised kohustused kokku

4 391

4 391

4 248

       

Kohustused kokku

8 712

8 343

8 896

       

Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9)

2 699

2 699

2 699

Ülekurss

364

364

364

Kohustuslik reservkapital

288

288

288

Muud reservid

5

7

2

Ümberhindluse kursivahed

9

7

(129)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1 552

1 965

1 963

Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10)

(624)

(411)

(51)

Omakapital kokku

4 293

4 919

5 136

       

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

 
13 005

 
13 262

 
14 032KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR

II kv 2016

II kv 2015

6 k 2016

6 k 2015

         

Müügitulu (lisa 11)

4 432

4 653

8 977

9 761

         

Müüdud toodangu kulu

(3 710)

(3 652)

(7 438)

(7 574)

         

Brutokasum

722

1 001

1 539

2 187

         

Turustuskulud

(765)

(793)

(1 638)

(1 627)

Üldhalduskulud

(155)

(179)

(301)

(353)

Muud äritulud                                    

61

200

69

266

Muud ärikulud                                    

(50)

(161)

(124)

(369)

         

Ärikasum (kahjum) (lisa 11)

(187)

68

(455)

104

Neto finantskulu                                  

(80)

(80)

(166)

(152)

         

Kasum(kahjum) enne tulumaksu

(267)

(12)

(621)

(48)

Tulumaksukulu

(1)

0

(3)

(3)

         
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)

(268)

(12)

(624)

(51)

         

Muu koondkasum:

       

Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel

34

(64)

2

(113)

         

PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM)

(234)

(76)

(622)

(164)

 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,06)

(0,00)

(0,14)

(0,01)

Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)

(0,06)

(0,00)

(0,14)

(0,01)2016. aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on
nädal 48 (28-30. november 2016)Gregory Devine Grace
CEO
+372 4478 338
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Skano 2016 1H vahearuanne EST.pdf