Majandustulemused 9 kuud 2016

KOKKUVÕTE

Skano Group AS’i 2016. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 13,6 mln
eurot, mis on 6,4% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (2015 9 kuud: 14,6 mln
eurot). Kontserni 2016 üheksa kuu EBITDA oli 207 tuhat eurot (2015 9 kuud: 811
tuhat eurot), mida mõjutas negatiivselt valmistoodangu laoseisu vähendamine
läbi varude jääkide muutuse summas 576 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuu
positiivne mõju oli 354 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude
suurenemisega).

Skano Fibreboard OÜ müügitulu oli 2016. aasta üheksa kuuga 9,1 mln eurot (2015
9 kuud: 9,5 mln eurot), millest Pärnu tehase müügitulu (sh. Isotex) oli 5,3 mln
eurot (2015 9 kuud: 5,5 mln eurot) ja Püssi tehase müügitulu oli 3,8 mln eurot
(2015 9 kuud: 4,0 mln eurot). 2016. aasta 9 kuu ärikahjum oli 104 tuhat eurot
(2015 9 kuud: ärikasum 315 tuhat eurot), millest Pärnu vabriku ärikasum oli 55
tuhat eurot (2015 9kuud: 423 tuhat eurot) ja Püssi vabriku ärikahjum 159 tuhat
eurot (2015 9 kuud: ärikahjum 108 tuhat eurot).

Skano Fibreboard OÜ müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude
Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast. Olukorra parandamiseks
oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi
tootearenduses.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt uute turgude otsimine müügivõrgu
laiendamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine kulude alandamise
eesmärgil.

Suomen Tuulileijona OY müük oli 2016. aasta üheksa kuuga 3,7 mln eurot, mis on
13% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (4,3 mln eurot). Suomen
Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta üheksa kuu käive
kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,2% ja oli 3,2 mln eurot
(2015 9 kuud: 3,6 mln eurot). 2016. aasta üheksa kuu ärikahjum oli 325 tuhat
eurot võrrelduna 235 tuhande eurose ärikahjumiga 2015. aasta sama perioodiga.
Kahjumi suurenemisele mõjus negatiivselt müügimahtude vähenemine ja laovarude
vähendamisest tingitud valmistoodangu laovarude muutus kasumiaruandes. Müük
senisel põhiturul Soomes vähenes 14,7% võrrelduna 2015. aasta sama perioodiga.
Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte
jaoks oluline müük uutele turgudele ja tootmiskulude vähendamine läbi tootmise
efektiivistamise.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 14,8% ja oli 1,6 mln eurot (2015 9 kuud: 1,9 mln eurot). Müük vähenes
kõikidel turgudel. Jaemüügist moodustab Skano Group AS’i enda toodetud mööbli
müük jätkuvalt olulise osa.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta üheksa kuu müügitulu oli 13,6 mln eurot (2015. aasta 9 kuud: 14,6
mln eurot), mis näitab 6,4%-list kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum üheksa
kuuga oli 423 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil ärikasum 183 tuhat
eurot). Konsolideeritud ärirentaablus oli -3,1% (2015. aasta 9 kuud:
ärirentaablus 1,3%).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 667 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuud: 46 tuhat
eurot) ja puhasrentaablus oli -4,9% (2015. aasta 9 kuu puhasrentaablus -0,3%).FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2016 seisuga 13,1 mln eurot (30.09.2015:
14,3 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2016 seisuga 8,8
mln eurot (30.09.2015: 9,1 mln eurot) moodustades 67,4% varadest (30.09.2015:
63,8%).

Nõuded ja ettemaksud olid 1,8 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,1
mln euro võrra suuremad (30.09.2015: 1,7 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise
aastaga vähenenud 0,6 mln euro võrra 3,4 mln eurolt seisuga 30.09.2015 2,8 mln
euroni seisuga 30.09.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga
30.09.2016 oli 8,2 mln eurot (30.09.2015: 8,5 mln eurot).

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2016 1,6 mln eurot (30.09.2015:
1,9 mln eurot) vähenedes 12 kuuga kokku 0,3 mln eurot, mis tulenes
arvelduskrediidi ja faktooringu jooksvast kasutusest ja laenu
restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele,
maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,7
mln eurot (seisuga 30.09.2015: 2,9 mln eurot).

Pikaajalised laenukohustused suurenesid 0,15 mln eurot moodustades 30.09.2016
seisuga 4,2 mln eurot (seisuga 30.09.2015 vastavalt 4,0 mln eurot). Suurenemine
oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku vähenesid 0,3 mln eurot 8,8 mln euroni
(30.09.2015: 9,1 mln eurot).ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Skano Fibreboard OÜ 9 407 9 767 69,0% 67,1%
Skano Furniture Factory OÜ 3 181 3 622 23,3% 24,9%
Skano Furniture OÜ jaemüük 1 610 1 889 11,8% 13,0%
Suomen Tuulielijona OY 3 725 4 283 27,3% 29,4%
Elimineerimine -4 294 -4 997 -31,5% -34,3%
KOKKU 13 629 14 564 100,0% 100,0%

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Soome 5 087 5 762 37,3% 39,6%
Eesti 2 395 2 468 17,6% 16,9%
Venemaa 2 145 2 433 15,7% 16,7%
Suurbritannia 890 864 6,5% 5,9%
Läti 539 575 4,0% 3,9%
Portugal 538 75 3,9% 0,5%
Rootsi 463 454 3,4% 3,1%
Ukraina 276 293 2,0% 2,0%
Leedu 274 320 2,0% 2,2%
LAV 230 440 1,7% 3,0%
Saksamaa 164 120 1,2% 0,8%
Taani 112 138 0,8% 0,9%
Teised riigid 516 622 3,8% 4,3%
KOKKU 13 629 14 564 100,0% 100,0%Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias ja uuel turul Portugalis.
Müügimahu vähenemine on tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja Soome
müügimahtude vähenemisest.KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR 9k 2016 9k 2015
Skano Furniture Factory OÜ -325 -235
Skano Furniture OÜ jaemüük -180 -154
Skano Fibreboard OÜ -7 364
Suomen Tuulileijona OY 31 39
Elimineerimine 58 169
KOKKU -423 183
Neto finantskulud -240 -226
Tulumaksukulu -4 -3
PUHASKASUM -667 -46

 SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu oli 2016 aasta 9 kuuga oli 9,6 mln eurot ja
ärikahjum 7 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli käive 9,9 mln eurot
ja ärikasum 364 tuhat eurot. 2016. aasta 9 kuu tulemustele avaldas olulist
negatiivset mõju valmistoodangu lao vähendamine.

Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tingitud
müügimahtude langusega Soome ja Venemaa turgudel, mis 2015. aasta 9 kuuga
moodutas 58,0% kogu müügimahust ning 2016. aasta 9 kuuga on nende turgude
osakaal kahanenud 52,8%-ni. Müük kasvas enim Suurbritannias ja Portugalis.MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Soome (sh Suomen Tuulileijona Oy) )müük) 3 958 4 431 41,3% 44,6%
Eesti 1 320 1 362 13,8% 13,7%
Venemaa 1 104 1 302 11,5% 13,1%
Suurbritannia 869 827 9,1% 8,3%
Portugal 538 75 5,6% 0,8%
Rootsi 463 454 4,8% 4,6%
Läti 262 219 2,7% 2,2%
LAV 230 440 2,4% 4,4%
Leedu 124 73 1,3% 0,7%
Taani 112 138 1,2% 1,4%
Saksamaa 111 120 1,2% 1,2%
Teised riigid 498 487 5,2% 4,9%
KOKKU 9 589 9 928 100,0% 100,0%

 

 

tuh EUR Müük Ärikasum
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Pärnu kiudplaadivabrik 3 960 3 952 100 425
Püssi kiudplaadivabrik 3 818 3 986 -159 -108
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 1 304 1 519 -45 -2
KOKKU 9 082 9 457 -104 315Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive 2016. aasta 9
kuuga oli 5,3 mln eurot, mis on 3,8% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (9
kuud 2015 5,5 mln eurot).

Püssi kiudplaaditehase käive oli 2016. aasta 9 kuuga 3,8 mln eurot kahanedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29,3% (9 kuud 2015 4,0 mln eurot).SKANO FURNITUREMÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta 9 kuu müügitulu
3,2 mln eurot ja ärikahjum 325 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli
käive 3,6 mln eurot ja ärikahjum 235 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga
kahanes vabriku käive 12,2%. Olulist mõju käibe langusele avaldas Soome müügi
langus ja ärikahjumit suurendas valmistoodangu varude vähendamine.MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Soome 1 129 1 323 35,5% 36,5%
Venemaa 1 039 1 131 32,7% 31,2%
Teised riigid 262 293 8,2% 8,1%
Tütarettevõtted 751 875 23,6% 24,2%
Kokku 3 181 3 622 100,0% 100,0%

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja
selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2016 on
mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks
Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis ja üks Harkovis. 2016. aasta oktoobris
suleti Tallinnas üks kauplus Rocca al Mare keskuses ja samas laiendati Pärnu
maantee kauplust. Samuti suleti üks kauplus Kiievis.JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015 9k 2016 9k 2015
Eesti* 998 1 081 62,0% 57,2% 5 5
Läti 277 356 17,2% 18,8% 1 1
Ukraina** 185 205 11,5% 10,9% 3 4
Leedu 150 247 9,3% 13,1% 1 1
Kokku 1 610 1 889 100,0% 100,0% 10 11
*2016. aasta oktoobris suleti Tallinnas Rocca al Mare keskuses asuv pood,
pärast mida on Eestis kokku 4 kauplust (Tallinnas kaks, Pärnus ja Tartus).

** 2016. aasta oktoobris suleti Kiievis Arax keskuses asuv pood, pärast mida on
Ukrainas kokku 2 kauplust (Kiievis ja Harkovis).

Mööbli jaemüük 2016. aasta 9 kuuga moodustas 1,6 mln eurot, mis on 14,8% vähem
kui eelmise aasta samal perioodil (2015. aasta 9 kuuga 1,9 ml eurot). Ärikahjum
oli 2016. aasta 9 kuuga 180 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil 154 tuhat
eurot). 2016 aasta 9 kuu ärikahjum sisaldas kursikahjumit grivna kursimuutusest
77 tuhat eurot (2015. aasta 9 kuuga 187 tuhat eurot).PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD Skano Fibreboard’i käive 2016. aasta viimases kvartalis jääb
samale tasemele võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga. Tegeleme aktiivselt
müügitööga, et kompenseerida väiksemat müügimahtu senistel põhiturgudel müügiga
uutel turgudel. Samuti jätkame tegevust tootmisprotsesside ja seadmete
efektiivistamisega, mis võimaldab tulevikus tootmiskulude alandamist.

Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab
tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul. Hetkel tegeleme aktiivse müügitööga Norra
turule sisenemiseks.

SKANO MÖÖBLIVABRIK Mööblivabriku 2016. aasta neljanda kvartali käibeks ootame
sarnaselt kogu senise aastaga käibe langust. Keskendume kulude kokkuhoiule, mis
annab hea stardipositsiooni järgmiseks aastaks.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust. Ukraina tulemusi
mõjutab oluliselt sealne poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus.FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR 9k 2016 9k 2015 9k 2014
Kasumiaruanne      
Müügitulu 13 629 14 564 15 668
EBITDA 206 811 696
EBITDA rentaablus 1,5% 5,6% 4,4%
Ärikasum -423 183 29
Ärirentaablus -3,1% 1,3% 0,2%
Puhaskasum -667 -46 -179
Puhasrentaablus -4,9% -0,3% -1,1%
 
Bilanss (30.09)      
Koguvarad 13 074 14 291 15 503
Koguvarade puhasrentaablus -5,1% -0,3% -1,2%
Omakapital 4 259 5 180 6 586
Omakapitali puhasrentaablus -15,6% -0,9% -2,7%
Võlakordaja 67,4% 63,8% 57,5%
 
Aktsia (30.09)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,493 0,700 0,930
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,15 -0,01 -0,04
Hind-tulu (PE) suhtarv -3,29 -70,00 -23,25
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,95 1,15 1,46
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,52 0,61 0,64
Turukapitalisatsioon 2 218 3 149 4 184

 EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2015
Raha ja raha ekvivalendid 248 292 624
Nõuded ja ettemaksed  1 790 997 1 735
Varud 2 839 3 426 3 439
Käibevara kokku 4 877 4 715 5 798
       
Kinnisvarainvesteeringud 405 406 406
Materiaalne põhivara 7 720 8 120 8 064
Immateriaalne põhivara 72 21 23
Põhivara kokku 8 197 8 547 8 493
       
AKTIVA (vara) KOKKU 13 074 13 262 14 291
       
Võlakohustused 1 649 1 253 1 908
Võlad ja ettemaksed 2 770 2 684 2 942
Lühiajalised eraldised 5 15 4
Lühiajalised kohustused kokku 4 424 3 952 4 854
       
Pikaajalised võlakohustused 4 163 4 163 4 013
Pikaajalised eraldised 228 228 244
Pikaajalised kohustused kokku 4 391 4 391 4 257
       
Kohustused kokku 8 815 8 343 9 111
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 6 7 2
Ümberhindluse kursivahed 17 7 (90)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 552 1 965 1 961
Aruandeaasta kasum (kahjum) (667) (411) (46)
Omakapital kokku 4 259 4 919 5 180
       
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU  
13 074
 
13 262
 
14 291

 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2016 III kv 2015 9k 2016 9k 2015
         
Müügitulu 4 652 4 803 13 629 14 564
         
Müüdud toodangu kulu    (3 636) (3 753) (11 075) (11 327)
         
Brutokasum 1 016 1 050 2 554 3 237
         
Turustuskulud (712) (768) (2 350) (2 395)
Üldhalduskulud (159) (168) (459) (521)
Muud äritulud                                     3 63 71 329
Muud ärikulud                                     (116) (98) (239) (467)
         
Ärikasum (kahjum)             32 79 (423) 183
Neto finantskulu                                   (74) (74) (240) (226)
         
Kasum(kahjum) enne tulumaksu (42) 5 (663) (43)
Tulumaksukulu (1) - (4) (3)
         
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) (43) 5 (667) (46)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel 8 39 10 (74)
         
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) (35) 44 (657) (120)
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (0,01) (0,00) (0,15) (0,01)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (0,01) (0,00) (0,15) (0,01)

 


2016. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on
nädal 9 2017. aastal (27.-28. veebruar 2017)Lauri Treimann

Juhatuse liige

+372 51 12 602

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Skano 2016 III KV vahearuanne EST.pdf