AS Viisnurk 2004. aasta 3 kuu müügitulu oli 105,4 mln krooni (6,7 mln eurot) ning puhaskasum 1,3 mln krooni (0,08 mln eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte müügitulu 91,2 mln krooni (5,8 mln eurot) ja puhaskasum 0,6 mln krooni (0,04 mln eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas Viisnruga käive 15% ja kasum ligi poole võrra.

Viisnurga intresside ja kulumieelne kasum ehk EBITDA oli 2004. aasta I kvartalis 9,2 mln krooni (0,6 mln eurot) ja 2003. aasta I kvartalis 10,0 mln krooni (0,6 mln eurot).

2004. aasta I kvartali jooksul kinnitas AS Viisnurk nõukogu ettevõtte restruktureerimiskava, mille kohaselt otsustati:
- müüa ehitusmaterjalide divisjon
- müüa spordikaupade divisjon
- sulgeda puidudivisjon ja müüa või rentida selle põhivarad

Restruktureerimiskava eesmärgiks on võimaldada keskendumist põhitegevuse (mööblitootmine) arendamisele ning tugevdada ettevõtte finantsseisu. Hetkeseisuga on ettevõtte restruktureerimiskava elluviimine läinud plaanidekohaselt.

Ärivaldkondade ülevaade

Viisnurga mööblidivisjoni I kvartali müügitulu oli 42,3 mln krooni (2,7 mln eurot) ning majandustulemuseks 1 mln krooni (0,06 mln eurot) kasumit. Mööblidivisjoni tulemuse hulgas sisaldub ka Viisnurga mööbli jaemüügile keskendunud tütarettevõtte OÜ Skano tulemus, milleks oli 1 mln krooni (0,06 mln eurot) käibe juures 247 tuhat krooni (15,8 tuhat eurot) kasumit. Eelmisel aastal oli mööblidivisjoni I kvartali müügitulu 42,5 mln krooni (2,7 mln eurot) ning kasum 5,7 mln krooni (0,36 mln eurot). Mööblidivisjoni majandustulemused olid I kvartalis plaanidekohased. Positiivselt mõjus majandustulemustele kvartali jooksul läbi viidud põhjalik tooteportfelli tulu- ja kuluanalüüs ning saadud tulemuste kohane keskendumine eeskätt kõrgema rentaablusega toodete müügi arendamisele. Samal ajal jätkusid I kvartalis tootmise tehnoloogilised ja hankeprobleemid, mis olid seotud eelmise aasta lõpus juurutatud uute toodete seeriatootmisega. Tänaseks on võetud vastu otsused probleemsete toodete tootmise lõpetamiseks, samuti on koostatud plaan mööblidivisjoni tooteportfelli edasiseks parendamiseks ning kulubaasi oluliseks vähendamiseks.

Spordikaupade divisjoni majandustulemuseks kujunes I kvartalis 7,5 mln krooni (0,48 mln eurot) müügitulu ja 4,6 mln krooni (0,29 mln eurot) kahjumit. Eelmise aastaga samal perioodil oli divisjoni käive 9,2 mln krooni (0,59 mln eurot) ning kahjum 4,9 mln krooni (0,31 mln eurot). I kvartalis mõjutas seoses divisjoni tegevuse hooajalisusega majandustulemusi väike tootmismaht. Alates aasta algusest on spordikaupade divisjonis alustatud uue hooaja tellimuste täitmisega. Seoses restruktureerimiskava täideviimisega on samuti on käimas spordikaupade divisjoni tutvustamine võimalikele ostjatele.

Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati I kvartalis müügituluks 26,8 mln krooni (1,7 mln eurot) ja kasumiks 5,6 mln krooni (0,36 mln eurot). Võrreldes eelmise aastaga on käive kasvanud 12% ja divisjoni kasum 4%. Divisjoni tulemusi mõjutavad jätkuvalt positiivses suunas soodne turusituatsioon ning sellest tulenevad võimalused tooteportfelli kasumlikkuse tõstmiseks. Ehitusmaterjalide divisjonis on auditit sooritamas potentsiaalsed ostjad, kellelt oodatakse lõplikke pakkumisi juuni keskel. Lõplike pakkumiste sobivusel on ehitusmaterjalide divisjoni müük planeeritud juulis.

Viisnurga puidudivisjoni I kvartali müügitulu oli 28,6 mln krooni (1,8 mln eurot) ning majandustegevuse tulemiks kujunes 217 tuhat krooni (13,9 tuha eurot) kasumit. 2003. aasta samal perioodil oli divisjoni käive 15,2 mln krooni (0,97 mln eurot) ning kahjum 709 tuhat krooni (45,2 tuhat eurot). Positiivset majandustulemust aitas saavutada mõningane turusituatsiooni paranemine aasta alguses, mis võimaldas tõsta divisjoni tootmismahte ning efektiivsust. Vastavalt ettevõtte restruktureerimiskavale on Viisnurga puidudivisjon alates 16. aprillist suletud ning hetkel toimuvad läbirääkimised varade müügi üle potentsiaalsete ostjatega.

I kvartalis realiseeris AS Viisnurk 3,9 mln krooni (0,25 mln eurot) eest tootmisega mitteseotud kinnisvara, mille müügist teeniti kasumit 3,1 mln krooni (0,2 mln eurot).KASUMIARUANNE                                                         
konsolideeritud              tuh. kr.    tuh. kr.   tuh. eurodes   tuh. eurodes
                                 I kvartal     I kvartal      I kvartal          I kvartal
                                    2004        2003          2004             2003
                                                                      
MÜÜGITULU                  105 441     91 197       6 739            5 829
                                                                      
Müüdud toodangu kulu  (95 292)   (79 848)     (6 090)         (5 104)
                                                                      
Brutokasum                    10 149      11 349         649              725
                                                                      
Turustuskulud                (7 388)     (5 616)       (472)            (359)
                                                                      
Üldhalduskulud               (2 327)     (2 709)       (149)            (173)
                                                                      
Muud äritulud                  3 251           374          207               24
                                                                      
Muud ärikulud                  (521)         (602)         (33)            (38)
                                                                      
Ärikasum                        3 164         2 796          202            179
                                                                      
Finantstulu ja -kulu        (1 876)      (2 210)        (120)           (142)
                                                                      
PERIOODI PUHASKASUM  1 288           586           82               37
                                                                      
Tava puhaskasum aktsia     0,29          0,13         0,02            0,01
kohta
Lahustatud puhaskasum     0,29          0,13         0,02            0,01
aktsia kohtaBILANSS                                                   
konsolideeritud               tuh. kr.   tuh. kr.    tuh. eurodes  tuh. eurodes
                               31.3.2004 31.12.2003   31.3.2004    31.12.2003
                                                          
Raha ja pangakontod         1 391       1 141            89            73
Nõuded ostjate vastu      44 598     45 005         2 850       2 876
Muud nõuded                      36          115               2              7
Ettemaksed                     4 537       7 127           290           455
Varud                           68 278      63 819        4 364        4 080
Käibevara kokku            118 840    117 207        7 595        7 491
                                                          
Pikaajal.                           1 436       1 436             92            92
fin.investeeringud
Kinnisvarainvesteeringud    1 808        2 535            116          162
Materiaalne põhivara      152 021     156 102         9 716       9 977
Immateriaalne põhivara      3 450        3 716           220           237
Põhivara kokku             158 715     163 789       10 144      10 468
                                                          
AKTIVA KOKKU            277 555     280 996       17 739      17 959
                                                          
                                                          
Võlakohustused             87 202       90 011        5 573        5 753
Ostjate ettemaksed            182           219             12            14
Võlad tarnijatele            38 212        38 801        2 442       2 480
Maksuvõlad                     6 241         6 956           399          445
Viitvõlad                       17 393       17 514         1 112       1 119
Lühiajalised eraldised        2 672         3 129           171          200
Lühiajal. kohustused     151 902     156 630         9 709      10 011
kokku
                                                          
Pikaajalised                   50 160       50 160         3 206       3 206
võlakohustused
Pikaajal. kohustused       50 160      50 160         3 206       3 206
kokku
                                                          
Kohustused kokku       202 062     206 790       12 915      13 217
                                                          
Aktsiakapital                 44 991       44 991         2 875       2 875
nimiväärtuses
Ülekurss                      11 332       11 332            724          724
Kohustuslik                    4 499        4 499             288         288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata     13 384       82 223            855       5 255
kasum
Aruandeaasta kasum       1 287     (68 839)             82      (4 400)
Omakapital kokku          75 493      74 206          4 824       4 742
                                                          
PASSIVA KOKKU         277 555     280 996        17 739       17 959Andrus Aljas
Ärijuht
447 8355