Majandustulemused, 6 kuud 2004
 
AS Viisnurk 2004. aasta 6 kuu müügitulu oli 195 mln krooni (12,5 mln eurot) ning puhaskasum 0,6 mln krooni (36 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte müügitulu 188,6 mln krooni (12,1 mln eurot) ja puhaskasum 3,2 mln krooni (0,2 mln eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ettevõtte käive 3,4%. Aruandeperioodi II kvartalis saadi 89,6 mln krooni (5,7 mln eurot) müügitulu juures 0,7 mln krooni (0,04 mln eurot) kahjumit.
 
Viisnurga koguvarade maht oli seisuga 30.6.04 257,6 mln krooni (16,5 mln eurot), mis on 8,3% vähem kui aasta alguses. Võrreldes aasta algusega on ettevõtte kohustused vähenenud 24 mln krooni (1,5 mln eurot) võrra. Esimese poolaasta lõpus oli Viisnurga võlakordaja 71% (aasta algul 73,6%).
 
Ärivaldkondade ülevaade
 
Viisnurga mööblidivisjoni 6 kuu müügitulu oli 88,8 mln krooni (5,7 mln eurot) ning majandustulemuseks 2,4 mln krooni (0,16 mln eurot) kasumit. Eelmisel aastal oli mööblidivisjoni 6 kuu müügitulu 84 mln krooni (5,4 mln eurot) ning kasum 9,3 mln krooni (0,59 mln eurot).
Mööblidivisjonis jätkus II kvartali jooksul tooteportfelli ümberkujundamine, mille käigus lõpetatakse kahjumlike tooteseeriate tootmine ning ette on valmistatud uued tootesarjad esitlemiseks käesoleva aasta septembris Saksamaa suurimal spetsialistidele mõeldud mööblimessil Barntrupis. Lisaks uute toodete turuletoomisega on kavandatud lõpule viia Šveitsis tegutseva müügiorganisatsiooni Skano AG tegevuste ülevõtmine ning klientide teenindamine otse Pärnust.
Tooteportfelli optimeerimise, oma toodete arendamise ning uute müügikanalite kasutamise eesmärk on luua järgnevateks perioodideks eeldused stabiilsete müügi- ja tootmismahtude säilitamiseks ning vabriku rentaabluse suurendamiseks ja kasumi kasvatamiseks.
 
Spordikaupade divisjoni majandustulemuseks kujunes I poolaastal 24,4 mln krooni (1,6 mln eurot) müügitulu ja 5,2 mln krooni (0,33 mln eurot) kahjumit. Eelmise aastaga samal perioodil oli divisjoni käive 22,2 mln krooni (1,4 mln eurot) ning kahjum 3,8 mln krooni (0,24 mln eurot).
31. mail võttis Viisnurga nõukogu ja juhatus vastu otsuse sulgeda järk-järgult spordikaupade divisjon. Seisuga 30. august 2004. on divisjonis lõpetatud hokikeppide tootmine ja spordikaupade vahendustegevus, mille käigus koondati divisjonist 51 töötajat. Kogu divisjoni sulgemine toimub oktoobri lõpus pärast kõigi käesolevaks aastaks sõlmitud lepingute täitmist. II kvartali jooksul töötas divisjon maksimumvõimsustel, parandati oluliselt tootmise stabiilsust ning saavutati planeeritust paremad tulemused. Sellega on loodud head võimalused kõigi klientide ees võetud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks ja divisjoni edasise kahjumi minimiseerimiseks sulgemiseni jäänud perioodi vältel. Samuti jätkuvad läbirääkimised divisjoni müügi üle.
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 6 kuu müügituluks 49 mln krooni (3,1 mln eurot) ja kasumiks 9,1 mln krooni (0,58 mln eurot).Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 50 mln krooni (3,2 mln eurot) ja kasum 12,1 mln krooni (0,77 mln eurot). Ehitusmaterjalide divisjoni poolaasta tulemustele avaldas mõju juunikuu kollektiivpuhkus, mistõttu 6 kuu majandustulemused ei ole eelmise aasta tulemustega üheselt võrreldavad. Varasemalt on ehitusmaterjalide divisjoni tulemustele traditsiooniliselt kahjumlikku mõju avaldanud kollektiivpuhkus toimunud juulikuus. Divisjoni turusituatsioon on jätkuvalt soodne ning divisjoni tulemused tervikuna eelarvestatust oluliselt paremad. Ehitusmaterjalide divisjoni võimalikelt ostjatelt on käesolevaks ajaks laekunud pakkumised ning käivad läbirääkimised divisjoni pakkumistingimuste osas.
 
Viisnurga puidudivisjoni, mis suleti 16. aprillil, majandustulemuseks kujunes 6 kuuga 2,4 mln krooni (0,15 mln eurot) kahjumit. II kvartali kahjumiks jäi sulgemiskulude tõttu 2,6 mln krooni. Eelmise aasta 6 kuuga oli terve perioodi töötanud puidudivisjoni kahjumiks 6,5 mln krooni (0,42 mln eurot). Divisjoni müügiprotsess on tänaseks jõudnud lõppfaasi, käivad läbirääkimised ostu-müügilepingu sõlmimiseks.
 
6 kuuga on ettevõte tootmisega mitteseotud varade müügist teeninud 4,4 mln krooni/0,28 mln eurot äritulu (II kvartalis 1,3 mln krooni/0,08 mln eurot).
 
 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
 
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2004
2003
2004
2003
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
89 597
97 373
195 038
188 570
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(82 150)
(85 014)
(177 442)
(164 862)
 
 
 
 
 
Brutokasum
7 447
12 359
17 596
23 708
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(5 313)
(6 094)
(12 701)
(11 710)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(2 272)
(3 535)
(4 599)
(6 244)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                        
1 372
2 784
4 623
3 158
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                             
(262)
(777)
(783)
(1 379)
 
 
 
 
 
Ärikasum
972
4 737
4 136
7 533
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                      
(1 700)
(2 112)
(3 576)
(4 322)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
(728)
2 625
560
3 211
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
-0,16
0,58
0,12
0,71
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
-0,16
0,58
0,12
0,71

 

 
 

 

KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
 
II kvartal
II kvartal
6 kuud
6 kuud
 
2004
2003
2004
2003
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
5 726
6 223
12 465
12 052
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(5 250)
(5 433)
(11 341)
(10 537)
 
 
 
 
 
Brutokasum
476
790
1 125
1 515
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(340)
(389)
(812)
(748)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(145)
(226)
(294)
(399)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                       
88
178
295
201
 
 
 
 
 
Muud ärikulud        
(17)
(50)
(50)
(88)
 
 
 
 
 
Ärikasum
62
303
264
481
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu      
(109)
(135)
(229)
(276)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
(47)
168
36
205
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
-0,01
0,04
0,01
0,05
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
-0,01
0,04
0,01
0,05

 

 
 

 

BILANSS
 
 
 
 
 
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.6.2004
31.12.2003
30.6.2004
31.12.2003
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
3 237
1 141
207
73
Nõuded ostjate vastu
34 323
45 005
 2 194
2 876
Muud nõuded
208
115
13
7
Ettemaksed      
4 132
7 127
264
455
Varud                                          
61 395
63 819
3 924
4 080
Käibevara kokku
103 295
117 207
6 602
7 491
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud
1 436
1 436
92
92
Kinnisvarainvesteeringud
1 802
2 535
115
162
Materiaalne põhivara
147 876
156 102
9 451
9 977
Immateriaalne põhivara
3 186
3 716
204
237
Põhivara kokku
154 300
163 789
9 862
10 468
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
257 595
280 996
16 463
17 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Võlakohustused
85 285
90 011
5 451
5 753
Ostjate ettemaksed
1 517
219
97
14
Võlad tarnijatele 
27 513
38 801
1 758
2 480
Maksuvõlad
6 082
6 956
389
445
Viitvõlad
11 827
17 514
756
1 119
Lühiajalised eraldised
445
3 129
28
200
Lühiajal. kohustused kokku
132 669
156 630
8 479
10 011
 
 
 
 
 
Pikaajalised võlakohustused 
50 160
50 160
3 206
3 206
Pikaajal. kohustused kokku
50 160
50 160
3 206
3 206
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
182 829
206 790
11 685
13 217
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
13 384
82 223
855
5 255
Aruandeaasta kasum
560
(68 839)
36
(4 400)
Omakapital kokku
74 766
74 206
4 778
4 742
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
257 595
280 996
16 463
17 959

 

 
 
Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355