AS Viisnurk 2004. aasta 9 kuu müügitulu oli 276,3 mln krooni (17,7 mln eurot) ning puhaskasum 3,5 mln krooni (226 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte müügitulu 279,7 mln krooni (17,9 mln eurot) ja kahjum 5,2 mln krooni (334 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ettevõtte käive 1,2%, majandustulemus paranes kokku 8,7 mln krooni (0,6 mln eurot). Aruandeperioodi III kvartalis saadi 81,3 mln krooni (5,2 mln eurot) müügitulu juures 3 mln krooni (190 tuhat eurot) kasumit.
 
Viisnurga koguvarade maht oli seisuga 30.9.04 237,7 mln krooni (15,2 mln eurot), mis on ca 15% vähem kui aasta alguses. Võrreldes aasta algusega on ettevõtte kohustused vähenenud 46,8 mln krooni (3 mln eurot) võrra. Aruandeperioodi lõpus oli Viisnurga võlakordaja 67%, mis on võrreldes aasta algusega vähenenud rohkem kui 6%.
 
Ärivaldkondade ülevaade
 
Viisnurga mööblidivisjoni 9 kuu müügitulu oli 119,1 mln krooni (7,6 mln eurot) ning majandustulemuseks 3,3 mln krooni (0,2 mln eurot) kasumit. Eelmisel aastal oli mööblidivisjoni 9 kuu müügitulu 118 mln krooni (7,5 mln eurot) ning kasum 8,9 mln krooni (0,57 mln eurot).
Mööblidivisjonis oli III kvartalis kõige olulisemaks sündmuseks ettevalmistuste lõpuleviimine  Šveitsi firma Skano AG müügitegevuste ning Saksamaad, Austriat ja Šveitsi katva müügiagentide võrgu ülevõtmiseks. Skano AG on üle kahekümne aasta mööblimüügiga tegelenud firma, mille kliendid on eeskätt Euroopa saksakeelsetel turgudel tegutsevad ostugrupid ja jaemüügiketid. Skano AG käive oli 2003. aastal 16 mln krooni (1 mln eurot). Oktoobri alguses toimunud ülevõtmine on oluline muudatus mööblidivisjoni müügistrateegias, eesmärgiga luua läbi uute müügikanalite kasutamise stabiilsed eeldused mööbli müügimahtude ja kasumlikkuse kasvatamiseks. Müügistrateegia muutuse positiivne mõju divisjoni majandustulemustele on kavandatud alates 2005. aasta I poolaastast. 
Septembri lõpus osales Viisnurga mööblidivisjon Skano kaubamärgi all Barntrupis Saksamaa suurimal spetsialistidele suunatud hulgimüügimessil M.O.W. (Möbel Ordermesse Westfalica). Messil esitleti koostöös Saksa disaineritega valmistatud Skano uusi tootesarju.
 
Spordikaupade divisjoni majandustulemuseks kujunes 9 kuuga 50,7 mln krooni (3,2 mln eurot) müügitulu ja 6,4 mln krooni (0,4 mln eurot) kahjumit, mis on kavandatust eelarvest parem. Eelmise aastaga samal perioodil oli divisjoni käive 43,6 mln krooni (2,8 mln eurot) ning kahjum 4,3 mln krooni (0,27 mln eurot). 2004. aasta 9 kuu tulemus sisaldab ka III kvartali jooksul koondatud 141 töötaja koondamiskulusid summas 1,6 mln krooni (0,1 mln eurot).
Tänaseks on spordikaupade divisjonis kõik kliendilepingud nõuetekohaselt täidetud ning divisjon on vastavalt 31. mail 2004. a. vastu võetud otsusele alates 29. oktoobrist suletud. Kokku koondati divisjonist 231 töötajat. Koondamiskulude kogusummaks jäi 2,9 mln krooni (0,2 mln eurot). Divisjoni müük jätkub varadena.
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 9 kuu müügituluks 73,1 mln krooni (4,7 mln eurot) ja kasumiks 15 mln krooni (0,96 mln eurot).Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 68,3 mln krooni (4,4 mln eurot) ja kasum 15,8 mln krooni (1 mln eurot). Divisjoni turusituatsioonis olulisi muutusi toimunud ei ole ning äriüksuse majandustulemused on jätkuvalt väga head.  Ehitusmaterjalide divisjoni potentsiaalne ostja on valitud, käivad läbirääkimised divisjoni ostu-müügilepingu sõlmimiseks.
 
Viisnurga puidudivisjoni, mis suleti 16. aprillil, majandustulemus oli 2004. a. 9 kuuga 3,1 mln krooni (0,2 mln eurot) kahjumit.
22. septembril 2004.a. allkirjastas AS Viisnurk lepingu puidudivisjoni varade müügiks OÜ-ga Desparo. Puidudivisjon varad koosnesid saeveskist, kuivatikompleksist ja liimpuiduvabrikust. Varad müüdi koos puidudivisjoni aluse maaga, suurusega ca 81,000m2. Tehingu koguhind oli 44 mln krooni (2,8 mln eurot), millele lisandub käibemaks. Hinnast 11 mln krooni (0,7 mln eurot) on tasutud, 33 mln krooni (2,1 mln eurot) tasutakse pärast asjaõiguslepingu sõlmimist, mis kuulub allkirjastamisele peale puidudivisjoni maa jagamiseks vajalike toimingute teostamist.
 
9 kuuga on ettevõte tootmisega mitteseotud varade müügist teeninud 4,5 mln krooni/0,3 mln eurot äritulu (III kvartalis 0,1 mln krooni/6 tuhat eurot). Lisaks teeniti pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist III kvartalis 1,6 mln krooni (0,1 mln krooni) finantstulu.
 
 
 
KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes kroonides
 
 
 
 
 
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9kuud
 
2004
2003
2004
2003
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
81 294
91 108
276 332
279 679
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(72 239)
(90 189)
(249 681)
(255 052)
 
 
 
 
 
Brutokasum
9 055
919
26 651
24 627
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(3 824)
(4 052)
(16 525)
(15 762)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(2 129)
(2 768)
(6 728)
(9 012)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                    
167
2 763
4 790
5 921
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(451)
(3 240)
(1234)
(4 619)
 
 
 
 
 
Ärikasum
2 818
(6 378)
6 954
1 155
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
155
(2 065)
(3 421)
(6 387)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
2 973
(8 443)
3 533
(5 232)
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,66
(1,88)
0,79
(1,16)
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,66
(1,88)
0,79
(1,16)
 
 
KASUMIARUANNE
 
 
 
 
tuhandetes eurodes
 
 
 
 
 
III kvartal
III kvartal
9 kuud
9 kuud
 
2004
2003
2004
2003
 
 
 
 
 
MÜÜGITULU
5 196
5 823
17 661
17 875
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(4 617)
(5 764)
(15 957)
(16 301)
 
 
 
 
 
Brutokasum
579
59
1 704
1 574
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(245)
(259)
(1 056)
(1 007)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(136)
(177)
(430)
(576)
 
 
 
 
 
Muud äritulud                                     
11
177
306
378
 
 
 
 
 
Muud ärikulud                                    
(29)
(208)
(79)
(295)
 
 
 
 
 
Ärikasum
180
(408)
445
74
 
 
 
 
 
Finantstulu ja -kulu                                    
10
(132)
(219)
(408)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
190
(540)
226
(334)
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
0,04
(0,12)
0,05
(0,07)
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
0,04
(0,12)
0,05
(0,07)
 
 
BILANSS
 
 
 
 
 
tuh. kr.
tuh. kr.
tuh. eurodes
tuh. eurodes
 
30.9.2004
31.12.2003
30.9.2004
31.12.2003
 
 
 
 
 
Raha ja pangakontod
1 211
1 141
78
73
Nõuded ostjate vastu                                  
38 332
45 005
2 450
2 876
Muud nõuded                            
126
115
8
7
Ettemaksed      
256
7 127
16
455
Varud                                                          
47 787
63 819
3 054
4 080
Käibevara kokku
87 712
117 207
5 606
7 491
 
 
 
 
 
Pikaajal. fin.investeeringud               
1
1 436
0
92
Kinnisvarainvesteeringud
1 788
2 535
114
162
Materiaalne põhivara                                    
145 289
156 102
9 286
9 977
Immateriaalne põhivara                               
2 922
3 716
187
237
Põhivara kokku
150 000
163 789
9 587
10 468
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
237 712
280 996
15 193
17 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Võlakohustused                                            
70 350
90 011
4 496
5 753
Ostjate ettemaksed
3 240
219
207
14
Võlad tarnijatele                                        
20 745
38 801
1 326
2 480
Maksuvõlad                                               
10 834
6 956
693
445
Viitvõlad                                                     
8 575
17 514
548
1 119
Lühiajalised eraldised
445
3 129
28
200
Lühiajal. kohustused kokku
114 189
156 630
7 298
10 011
 
 
 
 
 
Pikaajalised võlakohustused                        
45 784
50 160
2 926
3 206
Pikaajal. kohustused kokku
45 784
50 160
2 926
3 206
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
159 973
206 790
10 224
13 217
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Eelm. per. jaotamata kasum
13 384
82 223
856
5 255
Aruandeaasta kasum
3 533
(68 839)
226
(4 400)
Omakapital kokku                             
77 739
74 206
4 969
4 742
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
237 712
280 996
15 193
17 959
 
 
Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355