AS Viisnurk 2007. a. 6 kuu müügitulu oli 129,7 mln krooni/8,3 mln eurot (2006. a. samal perioodil 109,2 mln krooni/7,0 mln eurot) ning puhaskasum 10,8 mln krooni/0,7 mln eurot (2006. a. samal perioodil 4,7 mln krooni/0,3 mln eurot).
 
Viisnurga koguvarade maht oli 30.6.2007 seisuga 160,2 mln krooni/10,2 mln eurot (30.6.2006: 153,5 mln krooni/9,8 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.6.2007 seisuga 82,9 mln krooni/5,3 mln eurot (30.6.2006: 89,7 mln krooni/5,7 mln eurot) ehk 52% (30.6.2006: 58%).
 
Mööblidivisjoni käive oli 2007. a. 6 kuuga 67,9 mln krooni/4,3 mln eurot (2006. a. 6 kuud 65,2 mln krooni/4,2 mln eurot) ja kasum 3,7 mln krooni/238 tuhat eurot (2006. a. 6 kuud 2,3 mln krooni/147 tuhat eurot).
 
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2007. a. 6 kuuga 61,7 mln krooni/3,9 mln eurot (2006. a. samal perioodil 44,0 mln krooni/2,8 mln eurot) ja kasum 10,1 mln krooni/648 tuhat eurot (2006. a. samal perioodil 5,0 mln krooni/317 tuhat eurot).
 
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid 2007. a. 6 kuuga summas 1,3 mln krooni/84 tuhat eurot (2006. a. 6 kuuga 833 tuhat krooni/53 tuhat eurot), mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena ja neto finantskulusid 2007. a. 6 kuuga summas 1,3 mln krooni/80 tuhat eurot (2006. a. 6 kuuga 1,3 mln krooni/80 tuhat eurot).
 
2007. aasta I poolaastal maksis ettevõte aktsionäridele dividende 5,4 mln krooni/0,3 mln eurot, so 1 kroon 20 senti/7,67 euro senti aktsia kohta. Dividendidelt makstakse tulumaksu 475 tuhat krooni/30 tuhat eurot. 2006. aasta samal perioodil maksis ettevõte aktsionäridele dividende 4,2 mln krooni/0,3 mln eurot, so 93 senti/5,94 euro senti aktsia kohta. Dividendidelt makstav tulumaks oli 438 tuhat krooni/28 tuhat eurot. 
 
 
Ärivaldkondade ülevaade
 

 

tuh EEK
Müügitulu
Majandustulemus
 
6 k 2007
6 k 2006
6 k 2007
6 k 2006
Mööblidivisjon
67 941
65 231
3 730
2 309
Ehitusmaterjalide divisjon
61 732
43 978
10 145
4 959
KOKKU
129 673
109 209
13 875
7 268
Jagamata kulud
 
 
(1 320)
(833)
ÄRIKASUM
 
 
12 555
6 435
Neto finantskulud
 
 
(1 256)
(1 254)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
11 299
5 181
Tulumaks
 
 
(475)
(438)
PUHASKASUM
 
 
10 824
4 743

 

 

 

tuh EUR
Müügitulu
Majandustulemus
 
6 k 2007
6 k 2006
6 k 2007
6 k 2006
Mööblidivisjon
4 343
4 169
238
147
Ehitusmaterjalide divisjon
3 945
2 811
648
317
KOKKU
8 288
6 980
886
464
Jagamata kulud
 
 
(84)
(53)
ÄRIKASUM
 
 
802
411
Neto finantskulud
 
 
(80)
(80)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
722
331
Tulumaks
 
 
(30)
(28)
PUHASKASUM
 
 
692
303

 

 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 2007. a. 6 kuu müügitulu oli 67,9 mln krooni/4,3 mln eurot (2006: 65,2 mln eurot/4,2 mln eurot) ning majandustulemus 3,7 mln krooni/238 tuhat eurot (2006: 2,3 mln krooni/147 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 2,7 mln krooni/174 tuhat eurot ja kasum 1,4 mln krooni/91 tuhat eurot.
 
Mööbli tootmine
 
Mööblidivisjoni 6 kuu müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule ja võrreldes 2006. aastaga on müük kasvanud. Ettevõte on teinud strateegilise otsuse keskenduda oma tootmises kahe peamise tooteseeria, Björkkvist’i ja Villinki, kasumlikule tootmisele parandamaks efektiivsust. Juba täna moodustavad nimetatud tootesarjad üle 90% Viisnurga mööblidivisjoni tootmisest. Juhtkond näeb reserve eelkõige spetsialiseerumisest tulenevas kvaliteedi paranemises ning erinevate tootesarjade jaoks tootmise ümberseadistamisega kaotatud aja minimeerimises. Mõlema tootesarja osas on turg näidanud kasvavat nõudlust ning nende klassikalise disaini tõttu on ka trendidest tulenev nõudluse languse risk väike.
 
Mööbli jaemüük - Skano
 
Mööblidivisjoni jaekaubanduse valdkonnas jätkati 2007. aasta II kvartalis tegevusi strateegia­kohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Jaeäri laienemine hõlmab endas kodumööblit ja sisutuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida-Euroopa turgudel.
 
Mööblidivisjoni jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi. Käesoleva aasta 6 kuuga on jaemüük kasvanud 85% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sealjuures on olemasolevate kaupluste müük I poolaastal tõusnud 80% võrreldes 2006. a. sama perioodiga.
 
Mais avati kolm uut mööblikauplust Leedus – Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas. III kvartalis on kavas avada kaks uut kauplust Ukrainas, samuti on 2007 a. II pooles plaanis vahetada Riia kaupluse praegune asukoht soodsama asukoha vastu. 2007. a. lõpuks opereerib Skano kavade kohaselt vähemalt kaheksat kauplust Baltimaades ja Ukrainas.
 
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 2007 aasta 6 kuu müügituluks 61,7 mln krooni/3,9 mln eurot ja kasumiks 10,1 mln krooni/0,6 mln eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 44,0 mln krooni/2,8 mln eurot ja kasum 5,0 mln krooni/0,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 17,8 mln krooni/1,1 mln eurot ja kasum 5,2 mln krooni/0,3 mln eurot.
 
Divisjoni tootmismahud, müük ja kasumlikkus on alates 2006. aasta III kvartali algusest kiiresti paranenud ning tehas töötab täisvõimsusel rahuldamaks suurenenud nõudlust. Täiendavalt on käivitatud aktiivne müük idaturul – Venemaal ja Ukrainas, samuti Lätis ja Leedus.
 
Rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks Venemaa ja Ukraina turule, on AS Viisnurk rajamas täiendavat siseviimistlusplaatide (Isotex) liini käesoleva aasta III kvartalis. Investeeringu eeldatav kogumaksumus on ca 10 mln krooni/639 tuh eurot, mis sisaldab nii tootmisseadmete soetust kui olemasoleva kasutuselevõetava tootmishoone täielikku renoveerimist. Liini ehitusega seotud tööd on kulgenud plaanipäraselt. Uus liin võimaldab tõsta Isotex toodete mahtu 55%-ni ehitusmaterjalide divisjoni müügitulust. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
 
 
Rääma tänava arendusprojekt
 
09.04.2007. aastal otsustas Pärnu Linnavalitsus Rääma tänava kinnisvaraarenduse ala detailplaneeringu algatamise. Praegu toimub arhitektuurikonkurss parima hoonestuse lahenduse leidmiseks, mis esialgsete plaanide kohaselt lõpeb käesoleva aasta kolmanda kvartali lõpuks.
 
 
Bilansipäeva järgsed olulised sündmused - Viisnurga jagunemine
 
29.06.07 allkirjastati AS Viisnurk jagunemiskava, mille tulemusena eraldub praegusest Viisnurgast tootmisega tegelev osa – ehitusmaterjalide division ja mööblidivisjon. Nimetatud otsuse kiitis heaks ka 06.08.2007 toimunud aktsionäride üldkoosolek. Praeguse AS Viisnurk põhitegevuseks jääb kinnisvara arendustegevus ja pärast tootmistegevuse eraldumist jäävad varade hulka ainult Niidu tänava piirkonna kinnistud pindalaga ca 40 ha ja bilansilise jääkväärtusega 7 392 tuh krooni/472 tuh eurot. Nimetatud kinnistud on 04.12.2006 hinnatud väärtusele 110 130 tuh krooni/7 039 tuh eurot (03.02.2006 hinnatud 57 800 tuh krooni/3 964 tuh eurot). Praegune Viisnurk nimetatakse ümber Trigon Property Development’ks ja jääb Tallinna börsil noteerituks. Eralduv tootmisega tegelev üksus saab nimeks AS Viisnurk ja selle noteerimistaotlus esitatakse Tallinna börsile viivitamatult. Tootmisega tegelev üksus omab ka edaspidi oma põhitegevuseks vajalikku kinnisvara, samuti Rääma tänava kinnisvaraarenduse projekti. Ei eraldu üksnes Niidu tänava kinnisvara, mida ei kasutata Viisnurga tootmistegevuseks.
 
 
Konsolideeritud bilanss
 

 

 
tuh EEK
tuh EEK
tuh EUR
tuh EUR
 
30.6.2007
31.12.2006
30.6.2007
31.12.2006
 
 
 
 
 
Raha
10 720
13 138
685
840
Nõuded ja ettemaksud
30 187
26 630
1 930
1 702
Varud
46 008
44 970
2 940
2 874
Käibevara kokku
86 915
84 738
5 555
5 416
 
 
 
 
 
Kinnisvarainvesteeringud
10 270
10 295
656
658
Materiaalne põhivara
62 583
57 534
4 000
3 677
Immateriaalne põhivara
382
650
24
42
Põhivara kokku
73 235
68 479
4 680
4 377
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
160 150
153 217
10 235
9 793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laenukohustused
4 276
19 409
274
1 241
Võlad ja ettemaksed
27 558
30 230
1 760
1 932
Lühiajalised eraldised
94
221
6
15
Lühiajalised kohustused kokku
31 928
49 860
2 040
3 188
 
 
 
 
 
Pikaajalised laenukohustused
47 939
28 511
3 064
1 822
Pikaajalised eraldised
3 047
3 047
195
195
Pikaajalised kohustused kokku
50 986
31 558
3 259
2 017
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
82 914
81 418
5 299
5 205
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Muud reservid
12
0
1
0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
5 578
(1 810)
356
(116)
Aruandeaasta
10 824
12 787
692
817
Omakapital kokku
77 236
71 799
4 936
4 588
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
160 150
153 217
10 235
9 793

 

 
 
Konsolideeritud kasumiaruanne
 

 

 
tuh EEK
tuh EEK
tuh EUR
tuh EUR
 
6 k 2007
6 k 2006
6 k 2007
6 k 2006
 
 
Korrigee-ritud
 
Korrigee-ritud
 
 
 
 
 
Müügitulu
129 673
109 209
8 288
6 980
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(100 999)
(92 023)
(6 455)
(5 882)
 
 
 
 
 
Brutokasum
28 674
17 186
1 833
1 098
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(14 674)
(9 918)
(938)
(634)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 320)
(833)
(84)
(53)
 
 
 
 
 
Muud äritulud
118
299
7
19
 
 
 
 
 
Muud ärikulud
(243)
(299)
(16)
(19)
 
 
 
 
 
Ärikasum
12 555
6 435
802
411
 
 
 
 
 
Neto finantskulu
(1 256)
(1 254)
(80)
(80)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
11 299
5 181
722
331
 
 
 
 
 
Dividendide tulumaks
(475)
(438)
(30)
(28)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
10 824
4 743
692
303
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
2,41
1,05
0,15
0,07
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
2,41
1,05
0,15
0,07