Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 06.01.2022.a. kell 11:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 10:45. Registreerimine lõppeb kell 11.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 30. detsembril 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega:

1       Nordic Fibreboard AS-i oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine 

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1 Kinnitada Nordic Fibreboard AS-i omaaktsiate tagasiostu programm järgmistel tingimustel:

1.1.1 Nordic Fibreboard AS oma aktsiate tagasiostuprogrammi eesmärgiks on Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali vähendamine;

1.1.2 Nordic Fibreboard AS-il on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe tehinguga või osade kaupa ajavahemikus 15.01.2022 kuni 14.01.2027;

1.1.3 Nordic Fibreboard AS-il on õigus tagasi osta maksimaalselt 449 906 oma aktsiat; 

1.1.4. Hind, millega Nordic Fibreboard AS võib oma aktsiate tagasiostuprogrammi raames oma aktsiaid tagasi osta on miinimumhind 0,50 eurot ja maksimumhind 3,00 eurot aktsia kohta, kusjuures programmile eraldatav maksimaalne rahaline summa on 1 349 718 eurot ; 

1.1.5. Nordic Fibreboard AS tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi; 

1.1.6. Nordic Fibreboard AS aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% Nordic Fibreboard AS aktsiakapitalist; 

1.1.7. Nordic Fibreboard AS ei osta ühelgi kauplemispäeval rohkem kui 25% aktsiate keskmisest päevasest mahust; 

1.1.8. Oma aktsiate tagasiostmine toimub kooskõlas Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1052, mis käsitleb tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi käsitlevaid regulatiivseid tehnilisi standardeid1, samuti turu kuritarvitamise määrusega (EL) 596/20142

1.1.9. Omaaktsiate tagasiostuprogrammi viib läbi Nordic Fibreboard AS-i juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, võib juhatus sõlmida lepingu omaaktsiate tagasiostu programmi läbiviimiseks vastavalt käesolevas otsuses sätestatud tingimustele pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga. 

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle. 

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

  1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.nordicfibreboard.comavaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 3. jaanuar 2022. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel  https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek ja Seltsi kontoris  asukohaga Rääma 31, Pärnu Pärnu maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond.  Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Torfinn Losvik
Tegevjuht ja juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


1 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1052, 8. märts 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi. 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014, 16. aprill 2014 , mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ EMPs kohaldatav tekst