JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2023. aasta 4. kvartalis 1,31 miljonit eurot (2022 4. kvartalis 2,03 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis toimub Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s ning mille müügitulu 2023. aasta 4. kvartalis oli 1,30 miljonit eurot (2022. aasta 4. kvartalis 2,02 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine läbi ettevõtte Pärnu Riverside Development OÜ, mille müügitulu 2023. aasta 4. kvartalis oli 12 tuhat eurot (2022. aasta 4. kvartalis 11 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu languse taga olid uus-ehitiste ja renoveerimistööde aeglustumine talvise hooaja mõjul ning ülemaailmne majanduslik ebakindlus, mis mõjutab nii lõpptarbijaid kui ka tööstuslikku suunda omavaid ärikliente. Nordic Fibreboard Ltd müük oli 2023. aasta 4. kvartalis 1,30 miljonit eurot, mis on 35% langust võrreldes 2022. aasta 4. kvartaliga.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2023. aasta 4. kvartalis 245 tuhat eurot, EBITDA marginaal 19% (2022. aasta  4. kvartali EBITDA 661 tuhat eurot ning EBITDA marginaal 33%). Võrreldes 2022. aasta 4. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 13%-lt 2023. aasta 4. kvartalis 9%-le.

2023. aasta 4. kvartalis teostati, välise hindaja poolt koostatud eksperthinnangutele tuginedes, kinnisvarainvesteeringu objektide õiglase väärtuse ümberhindlus, millest saadi kasumit 404 tuhat eurot (2022. aasta 4. kvartalis kinnisvarainvesteeringute ümberhindamiselt kasum 697 tuhat eurot).

2023. aasta 4. kvartali finantskulud olid 237 tuhat eurot, millest 54 tuhat eurot olid laenuintressikulud ja 183 tuhat eurot kahjum Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest.
2022. aasta 4. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 150 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiatelt saadud dividendidest summas 24 tuhat eurot ning samade TPD aktsiate ümberhindlusest saadud kahjumist summas 143 tuhat eurot ning laenukohustiste intressikulust summas 31 tuhat eurot.

Kontserni 2023. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 115 tuhat eurot (2022. aasta 4. kvartalis puhaskasum 386 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2023 IV kv 2022 12k 2023 12k 2022
Kiudplaadi tootmine ja müük 1 300 2 020 7 657 11 035
Kinnisvara haldamine 12 11 47 39
KOKKU 1 312 2 031 7 704 11 074

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2023 IV kv 2022 12k 2023 12k 2022
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 127 (23) 510 1 092
Kinnisvara haldamine 132 690 113 672
Elimineerimine (14) (6) (44) (32)
KOKKU EBITDA 245 661 579 1 732
Erakorraline muu ärikulu 0 0 (406) 0
Põhivara kulum ja amortisatsioon (123) (125) (489) (497)
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 122 536 (316) 1 235
Neto finantskulud (237) (150) (366) (1)
PUHASKASUM/-KAHJUM (115) 386 (682) 1 234

NORDIC FIBREBOARD LTD: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2023. aasta 4. kvartalis 1,30 miljonit eurot (2022. aasta 4 kvartalis 2,02 miljonit eurot). 2023. aasta 4. kvartali peamiseks müügitulu languse põhjuseks, võrreldes 2022.aasta 4. kvartaliga oli Taani põhikliendi lepingu lõppemine, mis tõi kaasa müügi vähenemise 24% võrreldes 2022. aasta 4. kvartaliga. Lisaks vähenes 2023. aasta 4. kvartalis müük Soome 23% ja Lätti 47% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Positiivse arenguna on ettevõttel õnnestunud taastada koostöö endiste ekspordiklientidega ning leida uusi kliente nii Lähis-Idas kui ka Euroopa Liidus. Selle tulemusena on 2023. aasta 4. kvartalis, võrreldes 2022. aasta 4. kvartaliga, müük Rootsi kasvanud 41% ning taastunud müük Aafrikasse ja Aasiasse.

Puitkiudplaadi segmendi 2023. aasta 4. kvartali EBITDA oli positiivne 127 tuhat eurot, mis on kvartaalne paranemine võrreldes 2022. aasta 4. kvartali EBITDA-ga mis oli negatiivne 23 tuhat eurot, kuid kui võrrelda 2023 aasta kaheteist kuu EBITDA-d 2022. aasta sama perioodiga, siis on langus 53%. Peamiseks languse põhjuseks võib pidada 2023. aasta alguses kehtinud erakordselt kõrgeid elektrihindu, mis avaldasid ettevõttele olulist mõju. Olukord leevendus uue, aprillist 2023 kehtima hakanud elektrilepinguga, mis tagas soodsamad elektriostu tingimused.

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR
  IV kv 2023 IV kv 2022 12k 2023 12k 2022
Euroopa Liit 1 120 1 871 6 974 10 297
Aafrika 64 0 197 0
Lähis-Ida 41 82 137 154
Aasia 11 0 113 69
Venemaa 0 0 0 427
Teised 64 67 236 88
KOKKU 1 300 2 020 7 657 11 035

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: kinnisvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2023. aasta 4. kvartalis 12 tuhat eurot (2022. aasta 4. kvartalis 11 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2023. aasta 4. kvartali EBITDA oli positiivne 132 tuhat eurot (2022. aasta 4. kvartalis oli EBITDA positiivne 690 tuhat eurot). 2023. aasta ja 2022. aasta lõpu seisudega teostati Pärnus Suur-Jõe tn 48 asuva kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse ümberhindlused, mille tulemusena saadi 2023. aasta 4. kvartalis tulu summas 142 tuhat eurot ning 2022. aasta 4. kvartalis tulu summas 697 tuhat eurot.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2023 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,5 miljonit eurot (31.12.2022: 9,4 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2023 olid 4,2 miljonit eurot (31.12.2022: 4,3 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,5 miljonit eurot seisuga 31.12.2023 (31.12.2022: 0,5 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2023 (31.12.2022: samuti 3,2 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,5 miljonit eurot seisuga 31.12.2023 (31.12.2022: 0,6 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2023 olid 0,7 miljonit eurot (31.12.2022: 1,7 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2023 olid 7,2 miljonit eurot (31.12.2022: 7,2 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2023. aasta 12. kuu jooksul oli positiivne rahavoog 266 tuhat eurot (2022. aasta 12. kuud positiivne rahavoog 152 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2023. aasta 12 kuu jooksul negatiivne rahavoog summas 257 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse summas 251 tuhat eurot ning kinnisvarainvesteeringutesse summas 6 tuhat eurot (2022. aasta 12 kuud negatiivne rahavoog 129 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2023. aasta 12 kuu jooksul raha kontsernist välja summas 4 tuhat eurot (2022. aasta 12. kuu väljaminev rahavoog 78 tuhat eurot). 2023. aasta 12. kuu  netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 7 tuhat eurot (2022. aasta 12 kuud  negatiivne rahavoog 55 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Üldine nõudlus ehitusmaterjalide turul on tagasihoidlik ning lühiajalised väljavaated jäävad endiselt ebakindlaks. Sellises keerulises turukeskkonnas tegutsedes on tulevikutrendide prognoosimine keeruline ja turu stabiilsus on tabamatu. Kõrged intressimäärad, jätkuv majanduslik ebakindlus ja rahvusvahelised pinged mõjutavad nii tarbijate kui ka ettevõtjate ostuotsuseid ja äriplaane. Sellest tulenevalt on ehitus- ja renoveerimisturul toimunud aeglustumine, mis on mõjutanud nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid.

Siiski on teatud turgudel märke klientide huvi taastumist ning ettevõte on saavutanud kokkuleppeid uute klientidega mis annab lootust müügimahtude mõningasele taastumisele. Praegu on ettevõte esmane fookus uute klientide leidmisel, eesmärgiga laiendada kliendiportfelli. Samal ajal jätkab ettevõte aktiivset panustamist tootearendusse, tagamaks oma tegevuse jätkusuutlikkust ja kasvu turul.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve eraelamumaaks.


 

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR        
Kasumiaruanne IV kv 2023 IV kv 2022 12k 2023 12k 2022
Müügitulu 1 312 2 031 7 704 11 074
EBITDA 245 661 579 1 732
EBITDA rentaablus 19% 33% 8% 16%
Ärikasum/-kahjum 122 536 (316) 1 235
Ärirentaablus 9% 26% (4%) 11%
Puhaskasum/-kahjum (115) 386 (682) 1 234
Puhasrentaablus (9%) 19% (9%) 11%
Bilanss 31.12.2023 31.12.2022
Koguvarad 8 505 9 408
Koguvarade puhasrentaablus (8%) 13%
Omakapital 4 402 5 084
Omakapitali puhasrentaablus (16%) 24%
Võlakordaja 48% 46%
     
Aktsia 31.12.2021 31.12.2020
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,90 1,60
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,15) 0,27
Hind-tulu (PE) suhtarv (5,93) 5,83
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,98 1,13
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,92 1,42
Turukapitalisatsioon tuh EUR 4 049 7 198
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/


 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid 7 2 57
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 534 559 902
Varud (Lisa 3) 728 1 672 390
Kokku käibevarad 1 269 2 233 1 349
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 269 1 859 1 152
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 491 644 644
Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 475 4 670 4 915
Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 1 2 3
Kokku põhivarad 7 236 7 175 6 714
       
KOKKU VARAD 8 505 9 408 8 063
       
Võlakohustised (Lisa 8) 756 290 146
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 756 1 014 829
Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 21 18 19
Kokku lühiajalised kohustised 1 533 1 322 994
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 8) 2 459 2 875 3 074
Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 111 127 145
Kokku pikaajalised kohustised 2 570 3 002 3 219
Kokku kohustised 4 103 4 324 4 213
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450
Kohustuslik reservkapital 45 45 0
Jaotamata kasum (kahjum) 3 907 4 589 3 400
Kokku omakapital 4 402 5 084 3 850
       
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 505 9 408 8 063

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 26.

KONSOLIDEERTUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR IV kv 2023 IV kv 2022 12k 2023 12k 2022
Müügitulu (Lisa 13) 1 312 2 031 7 704 11 074
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 313 1 890 6 810 9 024
Brutokasum (1) 141 894 2 050
         
Turustuskulud (Lisa 15) 137 193 673 1 112
Üldhalduskulud (Lisa 16) 141 109 514 424
Muud äritulud (Lisa 18) 404 697 404 730
Muud ärikulud (Lisa 18) 3 0 427 9
Ärikasum (-kahjum)  122 536 (316) 1 235
         
Finantstulud (Lisa 19) 0 24 0 129
Finantskulud (Lisa 19) 237 174 366 130
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist (115) 386 (682) 1 234
         
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) (115) 386 (682) 1 234
         
Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0,03) 0,09 (0,15) 0,27
Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0,03) 0,09 (0,15) 0,27

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 26.

Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.NORDIC FIBREBOARD AS Vahearuanne 4 kvartal 2023.pdf