Nordic Fibreboard AS nõukogu kiitis heaks 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande 30.04.2024. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

MAJANDUSTEGEVUSE ÜLEVAADE

Konsolideeritud müügitulu oli 2023. aastal 7,71 miljonit eurot, mis on 30% väiksem võrreldes 2022. aasta 11,07 miljoni suuruse müügituluga. Puitkiudplaadi tootmisest tulenev müügitulu oli 2023. aastal 7,66 miljonit eurot (2022. aastal 11,04 miljonit eurot). Peamiseks müügitulu languse põhjuseks, võrreldes 2022. aastaga oli tarnete lõpetamine Taani suurkliendile ning ülemaailmne majanduslik ebakindlus, mis mõjutas nii lõpptarbijaid kui ka tööstuslikku suunda omavaid ärikliente. Kinnisvara haldusest tulenev müügitulu oli 2023. aastal 47 tuhat eurot (2022. aastal 39 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2023. aastal 0,58 miljonit eurot (2022: 1,73 miljonit eurot). EBITDA rentaablus oli 2023. aastal 8% mis langes võrreldes 2022. aastaga 8 protsendipunkti. 2023. aasta EBITDA ei sisalda erakorralist muud ärikulu, kuid sisaldab ühekordset tulu 404 tuhat eurot kinnisvarainvesteeringute ümberhindlustest Pärnu Riverside Development OÜ-s ja Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s (2022. aastal tulu kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest 697 tuhat eurot Pärnu Riverside Development OÜ-s). Kontserni brutomarginaal aga langes 2022. aasta 23%-lt 2023. aastal 18%-le, brutomarginaali languse peamiseks põhjuseks oli ettevõtte sisendkulude hindade oluline tõus ning müügimahtude vähenemine.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud puhaskahjum oli 2023. aastal 0,68 miljonit eurot (2022: puhaskasum 1,23 miljonit eurot). 2023. aasta puhaskahjum sisaldas Nordic Fibreboard Ltd-le kuuluvatelt Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kahjumit summas 153 tuhat eurot, 2022. aasta puhaskasum sisaldas 129 tuhat eurot dividende Trigon Property Development AS  akstiatelt.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2023 31.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid 7 2
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5) 534 559
Varud (Lisa 6) 728 1 672
Kokku käibevarad 1 269 2 233
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7) 2 269 1 859
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 9) 491 644
Materiaalne põhivara (Lisa 8) 4 475 4 670
Immateriaalne põhivara (Lisa 8) 1 2
Kokku põhivarad 7 236 7 175
     
KOKKU VARAD 8 505 9 408
     
Võlakohustised (Lisas 10) 556 290
Võlad ja ettemaksed (Lisas 11) 756 1 014
Lühiajalised eraldised (Lisa 12) 21 18
Kokku lühiajalised kohustised 1 333 1 322
     
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10) 2 659 2 875
Pikaajalised eraldised (Lisa 12) 111 127
Kokku pikaajalised kohustised 2 770 3 002
Kokku kohustised 4 103 4 324
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) 450 450
Kohustuslik reservkapital 45 45
Jaotamata kasum 3 907 4 589
Kokku omakapital 4 402 5 084
     
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 505 9 408

 

Konsolideeritud kasumi - ja muu koondkasumi aruanne

tuh EUR 2023 2022
Müügitulu (Lisa 22) 7 704 11 074
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 6 810 9 024
Brutokasum 894 2 050
     
Turustuskulud (Lisa 16) 673 1 112
Üldhalduskulud (Lisa 17) 514 424
Muud äritulud (Lisa 19) 404 730
Muud ärikulud (Lisa 20) 427 9
Ärikasum (-kahjum)  (316) 1 235
     
Finantstulud (Lisa 21) 0 129
Finantskulud (Lisa 21) 366 130
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist (682) 1 234
     
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) KOKKU (682) 1 234
     
Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 14) (0,15) 0,27
Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 14) (0,15) 0,27


  

Nordic Fibreboard AS-i 2023. majandusaasta auditeeritud aruande originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna börsile ja allkirjastatud digitaalselt (Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100092503/reports)

Nordic Fibreboard AS-i auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Nordic Fibreboard koduleheküljel ( https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/finantsaruanded/aastaaruanded)

Enel Äkke
Juhatuse liige
Telefon: + 372 55 5255 50
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Nordic Fibreboard AS konsolideeritud majandusaasta aruanne 2023_EST.pdf
Nordic Fibreboard ESEF konsolideeritud majandusaasta aruanne 2023 est.zip