JUHTKONNA ARUANNE 

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 1,97 miljonit eurot, mis oli 24% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2023. aasta 1. kvartalis 2,60 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 1,95 miljonit eurot (2023. aasta 1. kvartalis 2,59 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 0,01 miljonit eurot (2023. aasta 1 kvartalis samuti 0,01 miljonit eurot).

Puitkiudplaatide peamiseks müügitulu languse põhjuseks (2023. aasta 1. kvartal võrreldes 2024. aasta 1. kvartaliga) on tarnete lõppemine Taani suurkliendile (tarned lõppesid 2023. aasta juunis). 2024. aasta 1 kvartali lõpuks lisandunud uued kliendid on asendanud 40% 2023 aasta 1. kvartali Taani suurkliendi müügitulust. Ettevõtte peamine fookus on jätkuvalt uute klientide leidmisel, eesmärgiga laiendad kliendiportfelli ja leida uusi ärisuundi.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2024. aasta 1. kvartalis positiivne 53 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis negatiivne 94 tuhat eurot). EBITDA marginaal oli 2024. aasta 1. kvartalis 3% ning 2023. aasta 1. kvartalis (4%). Kontserni brutomarginaal tõusis 2023. aasta 1. kvartali 11%-lt 2024. aasta 1. kvartalis 19%-le, brutomarginaali tõusu peamiseks põhjuseks oli ettevõtte sisendkulude hindade odavnemine.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud ärikahjum oli 2024. aasta 1. kvartalis 75 tuhat eurot, (2023. aasta 1. kvartalis ärikahjum 623 tuhat eurot, mis sisaldas elektri tagasimüügist saadud ühekordset erakorralist kahjumit).

Kontserni 2024. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 73 tuhat eurot (2023 1 kv: puhaskahjum 597 tuhat eurot). 2024. aasta 1 kvartali puhaskahjum sisaldas Nordic Fibreboard Ltd-le kuuluvatelt Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kasumit summas 56 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis saadi TPD aktsiate ümberhindlusest kasumit 74 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023
Kiudplaadi tootmine ja müük 1 949 2 585
Kinnisvara haldamine 12 12
KOKKU 1 961 2 597

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023
EBITDA ärisegmentide lõikes    
Kiudplaadi tootmine ja müük 62 (76)
Kinnisvara haldamine (11) (13)
Elimineerimine 2 (5)
Kokku EBITDA 53 (94)
Põhivara kulum ja amortisatsioon (128) (123)
Erakorraline muu ärikulu 0 (406)*
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (75) (623)
Neto finantskulud 2 26
PUHASKASUM/-KAHJUM (73) (597)

* koosneb ühekordsest kahjumist elektrienergia tagasimüügist elektriettevõttele.

NORDIC FIBREBOARD LTD: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 1,95 miljonit eurot (2023. aasta 1. kvartalis 2,59 miljonit eurot. Peamiseks müügitulu languse põhjuseks 2024. aasta 1. kvartalis, võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga, oli tarnete lõpetamine Taani suurkliendile 2023. aasta juunikuus. 2023. aasta 1. kvartalis  oli müük Taani suurkliendile 32% kogumüügist. Müük Eestisse vähenes 2024. aasta 1. kvaratlis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22% ning müük Lätti vähenes 18%, samal ajal müük teistesse Euroopa Liidu riikidesse kasvas 107% ning taastus müük Aafrika klientidele.

Nordic Fibreboard Ltd OÜ 2024. aasta 1. kvartali EBITDA oli positiivne 62 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis negatiivne 76 tuhat eurot). EBITDA tõus oli tingitud sisendkulude vähenemisest, mis omakorda vähendas proportsionaalselt tootmise omahinda.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023
Euroopa Liit 1 692 2 455
Aafrika 167 53
Aasia 61 31
Lähis-Ida 15 0
Teised 14 46
Kokku 1 949 2 585

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 12 tuhat eurot (2023 1. kv: samuti 12 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2024. aasta 1. kvartali EBITDA oli negatiivne 11 tuhat eurot (2023 1.kv: negatiivne 13 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Ehitusmaterjalide turg ja tööstussektor on endiselt keerulises seisus ning üldised prognoosid aastaks 2024 turu kiiret taastumist ei näita. Kuigi turul on näha mõningasi elavnemise märke, on mahtude kasv endiselt tagasihoidlik.

Nordic Fibreboard AS on välja töötamas äriarenduse strateegiat, mille toel on plaan pikas perspektiivis laiendada ettevõte väärtuspakkumist mitte ainult ehitusturul vaid läbi strateegilise tegevuse juurde võita turuosa ka uutel ärisuundadel. Ettevõte on kaardistamas vajadusi nii meeskonna kui teiste toetavate resursside arendamiseks, et toetada oma pikaajalist äriarenduse strateegia elluviimist ning seatud eesmärkide saavutamist milleks on tootmismahtude tõus ning ettevõtte väärtuspakkumise pidev arendus. Ettevõte jätkab aktiivset panustamist tootearendusse, tagamaks oma tegevuse jätkusuutlikkust ja kasvu turul. Töös ja plaanis on mitmed olulised tootearenduse projektid, mis laiendaksid tootevalikut ja suurendaksid meie toodete kasutusvaldkonda, võimaldades seeläbi laiendada kliendiportfelli.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga arendada kinnistu elamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR    
Kasumiaruanne I kv 2024 I kv 2023
Müügitulu 1 961 2 597
EBITDA 53 (94)
EBITDA rentaablus 3% (4%)
Ärikasum/-kahjum (75) (623)
Ärirentaablus (4%) (24%)
Puhaskasum/-kahjum (73) (597)
Puhasrentaablus (4%) (23%)
     
Bilanss 31.03.2024 31.03.2023
Koguvarad 9 090 9 368
Koguvarade puhasrentaablus (1%) (6%)
Omakapital 4 329 4 487
Omakapitali puhasrentaablus (2%) (13%)
Võlakordaja 52% 52%
     
Aktsia 31.03.2024 31.03.2023
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,79 1,52
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) 0,11
Hind-tulu (PE) suhtarv (22,57) 14,05
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,96 1,00
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,82 1,52
Turukapitalisatsioon tuh EUR 3 554 6 816
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid 6 7 47 2
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 082 534 1 272 559
Varud (Lisa 3) 749 728 842 1 672
Kokku käibevarad 1 837 1 269 2 161 2 233
         
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 269 2 269 1 859 1 859
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 547 491 718 644
Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 436 4 475 4 628 4 670
Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 1 1 2 2
Kokku põhivarad 7 253 7 236 7 207 7 175
         
Kokku varad 9 090 8 505 9 368 9 408
         
Võlakohustised (Lisa 8) 654 556 477 290
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 322 756 1 617 1 014
Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 15 21 13 18
Kokku lühiajalised kohustised 1 991 1 333 2 107 1 322
         
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 2 659 2 659 2 647 2 875
Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 111 111 127 127
Kokku pikaajalised kohustised 2 770 2 770 2 774 3 002
Kokku kohustised 4 761 4 103 4 881 4 324
         
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450
Kohustuslik reservkapital 45 45 45 45
Jaotamata kasum (kahjum) 3 834 3 907 3 992 4 590
Kokku omakapital 4 329 4 402 4 487 5 084
         
Kokku kohustised ja omakapital 9 090 8 505 9 368 9 408

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023
Müügitulu (Lisa 13) 1 961 2 597
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 713 2 435
Brutokasum 248 162
     
Turustuskulud (Lisa 15) 226 233
Üldhalduskulud (Lisa 16) 97 139
Muud äritulud (Lisa 18) 0 0
Muud ärikulud (Lisa 18) 0 413
Ärikasum (-kahjum) (75) (623)
     
Finantstulud (Lisa 19) 56 74
Finantskulud (Lisa 19) 54 48
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST (73) (597)
     
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) (73) (597)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,13)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,13)

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuh EUR 1 kv 2024 1 kv 2023
Äritegevuse rahavood    
Ärikasum (-kahjum) (75) (623)
Korrigeerimised:    
Kulum (Lisad 5; 6) 128 122
Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (548) (713)
Varude muutus (Lisa 3) (21) 830
Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 566 603
Eraldiste muutus (Lisa 10) (5) (5)
     
Äritegevusega genereeritud rahavood 45 214
Intressimaksed (Lisa 19) (51) (47)
Muud finantstulud ja –kulud (3) (1)
Äritegevuse rahavood kokku (9) 166
     
Investeerimistegevuse rahavood    
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 5; 6) (90) (80)
Investeerimistegevuse rahavood kokku (90) (80)
     
Finantseerimistegevuse rahavood    
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (52) (254)
Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 0 200
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) 155 25
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (5) (12)
Finantseerimistegevuse rahavood kokku 98 (41)
     
RAHA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1) 45
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 7 2
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 6 47

 Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Nordic Fibreboard AS Vahearuanne 1kv 2024.pdf