JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2023. aasta 3. kvartalis 1,79 miljonit eurot (2022 3. kvartalis 2,79 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis toimub Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s ning mille müügitulu 2023. aasta 3. kvartalis oli 1,78 miljonit eurot (2022. aasta 2. kvartalis 2,78 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine läbi ettevõtte Pärnu Riverside Development OÜ, mille müügitulu 2023. aasta 3. kvartalis oli 11 tuhat eurot (2022. aasta 3. kvartalis 9 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard 2023. aasta 3. kvartali müügitulu langust mõjutab jätkuvalt ülemaailmne majanduslik ebakindlus, mis on toonud kaasa kindlustunde puudumise ehitusmaterjalide, sealhulgas Ettevõtte puitkiudplaatide lõpptarbijate seas. Nordic Fibreboard Ltd müük oli 2023. aasta 3. kvartalis 1,78 miljonit eurot, mis on 12% langust võrreldes 2023. aasta 2. kvartaliga ning 23% langust võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga, millest on märgata, et müügitulu langus on raugemas.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2023. aasta 3. kvartalis 238 tuhat eurot, EBITDA marginaal 13% (2022. aasta  3. kvartali EBITDA 193 tuhat eurot ning EBITDA marginaal 7%). Võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal 19%-lt 2023. aasta 3. kvartalis 27%-le, mis näitab, et Kontserni 2023. aasta 3. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  tõusnud.

2023. aasta 3. kvartali finantskulud olid 79 tuhat eurot, millest 55 tuhat eurot olid laenuintressikulud ja 24 tuhat eurot kahjum Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest. 2022. aasta 3. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 49 tuhat eurot, mis koosnes (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kasumist summas 79 tuhat eurot ning laenukohustiste intressikulust summas 30 tuhat eurot.

Kontserni 2023. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 37 tuhat eurot (2022. aasta 3. kvartalis 117 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2023 III kv 2022 9k 2023 9k 2022
Kiudplaadi tootmine ja müük 1 775 2 782 6 358 9 015
Kinnisvara haldamine 11 9 34 28
Kokku 1 786 2 791 6 392 9 043

Kasum ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
tuh EUR III kv 2023 III kv 2022 9k 2023 9k 2022
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 246 201 383 1 114
Kinnisvara haldamine (2) (6) (19) (18)
Elimineerimine (6) (2) (30) (25)
Kokku EBITDA 238 193 334 1 071
Põhivara kulum ja väärtuse langus (122) (125) (367) (372)
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 116 68 (33) 699
Erakorralised kulud 0 0 (406) 0
Neto finantstulud/-kulud (79) 49 (128) 149
PUHASKASUM/-KAHJUM 37 117 (567) 848


NORDIC FIBREBOARD LTD OÜ: Kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2023. aasta 3. kvartalis 1,78 miljonit eurot (2022. aasta 3. kvartalis 2,78 miljonit eurot). 2023. aasta 3. kvartalis peamiseks müügutulu languse põhjuseks, võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga, oli Taani põhikliendi kaotus, mistõttu kaotati müügist 30% võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga. Lisaks vähenes 2023. aasta 3. kvartalis müük Soome 50% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Kuid positiivse uudisena on suudetud taaselustada suhted endiste ekspordiklientidega ning leitud uusi kliente nii Lähis-Idas kui ka Euroopa Liidus, näiteks Bulgaarias ja Prantsusmaal. Selle tulemusena on müük Lähis-Ida, Aasia, Aafrika ja teistesse piirkondadesse 2023. aasta 3. kvartalis, võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga, parananenud. Müük Euroopa Liidu riikidesse on 2023. aasta 3. kvartalis, võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga, vähenenud. Kui aga vaadata Euroopa Liidu riike eraldi, siis müük Rootsi ja Lätti on tõusnud ning Eesti müük on jäänud samale tasemele.

Puitkiudplaadi segmendi 2023. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 246 tuhat eurot, mis on kvartaalne paranemine võrreldes 2022. aasta 3. kvartali EBITDA-ga mis oli positiivne 201 tuhat eurot, kuid kui võrrelda 2023 aasta esimese üheksa kuu EBITDA-d 2022. aasta sama perioodiga, siis on langus 66%. Languse põhjuseks oli liiga kõrgelt fikseeritud elektrihind, mis sai 2022. aasta lõpus elektrimüüjaga sõlmitud. Elektrileping lõpetati 31.03.2023 ning uus madalama hinnaga elektrileping hakkas kehtima 01.04.2023.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  III kv 2023 III kv 2022 9k 2023 9k 2022
Euroopa Liit 1 537 2 723 5 855 8 425
Lähis-Ida 68 47 96 73
Aasia 48 0 102 69
Aafrika 40 0 133 0
Venemaa 0 0 0 427
Teised 82 12 172 21
Kokku 1 775 2 782 6 358 9 015

Pärnu Riverside Development: kinnisvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2023. aasta 3. kvartalis 11 tuhat eurot (2022. aasta 3. kvartalis 9 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2023. aasta 3. kvartali EBITDA oli negatiivne 2 tuhat eurot ning puhaskahjum 2 tuhat eurot (2022. aasta 3. kvartalis EBITDA negativne 6 tuhat eurot ning puhaskahjum 6 tuhat eurot).

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.09.2023 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,9 miljonit eurot (30.09.2022: 9,4 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.09.2023 4,4 miljonit eurot (30.09.2022: 4,7 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2023 (30.09.2022: 1,0 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,0 miljonit eurot seisuga 30.09.2023 (30.09.2022: 3,1 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 30.09.2023 (30.09.2022: 1,3 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2023 olid 1,0 miljonit eurot (30.09.2022 0,9 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.09.2023 oli 7,1 miljonit eurot (30.09.2022: 6,7 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 9 kuu jooksul 2023. aastal oli positiivne rahavoog summas 472 tuhat eurot (2022 9 kuud: positiivne rahavoog summas 617 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks  2023. aasta 9 kuu jooksul oli negatiivne rahavoog summas 215 tuhat eurot, mis koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse (2022 9 kuud: väljaminev rahavoog 93 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2023. aasta 9 kuu kestel raha kontsernist välja summas 213 tuhat eurot (2022 9 kuud: väljaminev rahavoog 111 tuhat eurot). 2023. aasta 9 kuu netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 44 tuhat eurot (2022 9 kuud: positiivne rahavoog 413 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Üldine nõudluspilt on jätkuvalt keeruline ja lühiajaline väljavaade on ebakindel makrotegurite, nagu intressimäärade tõus, ülemaailmne majanduslik ebakindlus ning Ukrainas ja Iisraelis käimasolev sõjad, tulenevate vastumõjude tõttu. Kõik on toonud kaasa ehitus-/renoveerimisturu aeglustumise ning ehitusmaterjalide lõpptarbijate kindlustunde puudumise, sealhulgas ettevõtte puitkiudplaatide kasutuse.

Põhitegevuse poole pealt tegeletakse jätkuvalt ettevalmistustöödega Pärnu tehase puidukütte baasil oleva katlamaja uuendamiseks, et vastata uutele heitmenõuetele mis jõustuvad 01.01.2025.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve eraelamumaaks.

Finantssuhtarvud

tuh EUR        
Kasumiaruanne III kv 2023 III kv 2022 9k 2023 9k 2022
Müügitulu 1 786 2 791 6 392 9 043
EBITDA 238 193 334 1 071
EBITDA rentaablus 13% 7% 5% 12%
Ärikasum/-kahjum 116 68 (33) 699
Ärirentaablus 6% 2% (1%) 8%
Puhaskasum/-kahjum 37 117 (567) 848
Puhasrentaablus 2% 4% (9%) 9%
         
Bilanss 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021
Koguvarad 8 897 9 408 9 389 8 063
Koguvarade puhasrentaablus (6%) 13% 9% 15%
Omakapital 4 517 5 084 4 698 3 850
Omakapitali puhasrentaablus (13%) 24% 18% 31%
Võlakordaja 49% 46% 50% 52%
         
Aktsia 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021
Aktsia viimane hind (EUR)* 1,00 1,60 1,74 1,95
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) 0,27 0,18 0,27
Hind-tulu (PE) suhtarv (24,78) 5,83 9,54 7,30
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,00 1,13 1,04 0,86
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,00 1,42 1,67 2,28
Turukapitalisatsioon tuh EUR 4 499 7 198 7 828 8 773
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022
Raha ja raha ekvivalendid 46 2 470
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 776 559 1 345
Varud (Lisa 3) 971 1 672 874
Kokku käibevarad 1 793 2 233 2 689
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 859 1 859 1 156
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 674 644 787
Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 570 4 670 4 755
Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 1 2 2
Kokku põhivarad 7 104 7 175 6 700
       
Kokku varad 8 897 9 408 9 389
       
Võlakohustised (Lisa 8) 318 290 38
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 109 1 014 1 410
Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 3 18 4
Kokku lühiajalised kohustised 1 430 1 322 1 452
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 2 684 2 875 3 094
Pikaajalised võlad ja ettemaksed (Lisa 9)  139  0
Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 127 127 145
Kokku pikaajalised kohustised 2 950 3 002 3 239
Kokku kohustised 4 380 4 323 4 691
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450
Kohustuslik reservkapital 45 45 45
Jaotamata kasum (kahjum) 4 022 4 589 4 203
Kokku omakapital 4 517 5 084 4 698
       
Kokku kohustised ja omakapital 8 897 9 408 9 389

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 25.

  

KONSOLIDEERTUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2023 III kv 2022 9k 2023 9k 2022
Müügitulu (Lisa 13) 1 786 2 791 6 392 9 043
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 433 2 387 5 497 7 134
Brutokasum 353 404 895 1 909
         
Turustuskulud (Lisa 15) 133 278 536 919
Üldhalduskulud (Lisa 16) 100 90 374 315
Muud äritulud (Lisa 18) 0 33 0 33
Muud ärikulud (Lisa 18) 4 1 18 9
Ärikasum 116 68 (33) 699
         
Erakorralised kulud 0 0 406 0
Finantstulud (Lisa 19) 0 79 74 248
Finantskulud (Lisa 19) 79 30 202 99
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 37 117 (567) 848
         
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 37 117 (567) 848
         
Tava perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,01 0,03 (0,13) 0,19
Lahustatud perioodi puhaskasum aktsia kohta (Lisa 12) 0,01 0,03 (0,13) 0,19

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 25.


 

Aigar Kallas
Juhatuse esimees
+372 5281299
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 NORDIC FIBREBOARD AS Vahearuanne 3kvartal 2023.pdf